Inleiding

Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de begroting c.q. kadernota 2018. U ontvangt deze voortgangsrapportage vanwege het papierarm vergaderen weer digitaal. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. Ook kunt u indien gewenst aantekeningen maken, die u bovendien altijd digitaal beschikbaar heeft.
De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt:

Algemeen

Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.

Thema's

In ons collegeprogramma  hebben wij de belangrijkste onderwerpen vastgelegd. Deze thema's en de activiteiten die wij over deze onderwerpen uitvoeren, monitoren wij gedurende onze collegeperiode. Wij hebben ze daarom een plaats gegeven in de reguliere planning & control-instrumenten. Het gaat om de volgende thema's :

 1. Participatie
 2. Sociaal domein en leefbaarheid
 3. Economie en vrijetijdseconomie
 4. Duurzaamheid
 5. Mobiliteit en bereikbaarheid
 6. Verbeteren bestuurscultuur

In het fysieke boekwerk hebben wij alleen de thema's opgenomen. In onze digitale voortgangsrapportage presenteren wij ook de activiteiten die binnen het betreffende thema vallen. Bij de programma's zijn alle activiteiten opgenomen.

Programma's

Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het?
Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale  voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar.

Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de activiteiten binnen dit programma. Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende:

 • lichtgrijs = de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
 • groen = de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders.
 • oranje = let op, deze activiteit dreigt qua planning of financieel uit de pas te gaan lopen of er is een risico ontstaan, bijsturing is noodzakelijk.
 • rood = de activiteit loopt uit de pas, corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
 • donkergrijs = de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

Per programma presenteren wij een financieel overzicht, een verloopstaat van de begroting. Hier geven we de ontwikkelingen aan en de toelichting op deze ontwikkelingen. Het vertrekpunt is het door u als laatste vastgestelde Planning & control-instrument, in dit geval dus de kadernota 2018-2022. Daarna presenteren wij de financiële effecten van de tussen de kadernota en deze rapportage door u genomen besluiten.
De financiële ontwikkelingen van deze rapportage krijgen uiteraard de meeste aandacht en presenteren wij apart. De ontwikkelingen lichten wij na de financiële tabel toe.
Indien van toepassing bieden wij u ook inzicht in de mutaties van de reserves. De investeringen komen in het kredietoverzicht dat onder de bijlagen is opgenomen aan de orde.

Financiën

In dit hoofdstuk presenteren wij na een algemene inleiding het overzicht van baten en lasten, de financiële effecten van deze voortgangsrapportage en het financieel meerjarenbeeld voor de komende jaren.

Bijlagen

Tot slot presenteren wij in de bijlagen:

 • Overzicht van activiteiten uit het collegeprogramma
 • Overzicht begrotingswijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage (besluiten van uw raad na aanbieding van de kadernota tot aan de samenstelling van deze rapportage)
 • Kredietoverzicht