Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

0.

Bestuur en ondersteuning

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Budget inhuur wegens ziekte

Wij stellen u voor het inhuurbudget voor ziektevervanging incidenteel te verhogen met € 130.000. Dit houdt verband met de noodzakelijke vervanging van langdurig zieke medewerkers. Indien mogelijk worden ziektevervangingen altijd eerst binnen de bestaande mogelijkheden intern opgevangen. Voor wat betreft een aantal langdurig zieke medewerkers is dat niet mogelijk gebleken. De incidentele verhoging is gebaseerd op de inzichten per september 2018.

Personeel buiten de formatie

De salarislasten van personeel buiten de formatie zijn niet in de begroting opgenomen en worden voor het jaar 2018 bijgeraamd met € 50.000.

Rechtskundig advies

De externe uitgaven voor rechtskundig en ander deskundig advies overschrijden in 2018 de raming met naar schatting € 90.000. De eerdere raming kwam niet overeen met de gemaakte kosten van de afgelopen jaren in zowel de gemeente Zevenaar als Rijnwaarden. Vanaf 1 juli 2018 is een nieuwe huisadvocaat aangesteld waarmee gepoogd wordt om de juridische kwaliteit op een hoger niveau te krijgen en daarmee de kosten voor rechtskundig advies te laten dalen. Het is echter niet de verwachting dat deze kostendaling direct zichtbaar zal zijn. De verwachte uitgaven hebben onder meer betrekking op de afhandeling van een aantal oude personeelsdossiers waarbij sprake is van meerdere juridische procedures, af te handelen WOB-verzoeken en uit te brengen juridisch advies in een aantal complexe dossiers (denk hierbij aan onder meer de Platanenlaan).

Voorziening wachtgeld voormalig wethouders

Na het aftreden van burgemeester en wethouders hebben bestuurders recht op een wachtgelduitkering. Hiertoe is bij de jaarrekening 2017 een voorziening gevormd. Om de verplichtingen in 2019 te kunnen voldoen, is een aanvulling nodig in de voorziening van € 210.000.

Wet Appa/re-integratie politieke ambtsdragers

Afgetreden wethouders krijgen op grond van de Wet Appa recht op begeleiding bij re-integratie en uitvoering van de sollicitatieplicht. Voor 2018 is een inschatting gemaakt voor een bedrag van € 30.000. Mogelijk volgen er in 2019 in dit kader ook nog kosten, die zijn nu nog niet in te schatten.

1.

Veiligheid

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Teruggaaf voordelig resultaat VGGM 2017

De afrekening van het resultaat van VGGM over 2017 leidt tot een eenmalige teruggaaf van € 63.000 voor het onderdeel brandweer-veiligheid.

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

3.

Economie

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

4.

Onderwijs

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Onderwijsachterstandenbeleid
Dit betreft de bijstelling van de specifieke uitkering (bijdrage) van het rijk. Er is meer geld beschikbaar voor het onderwijsachterstandenbeleid. Wij hebben voor hetzelfde bedrag het budget voor dit beleid verhoogd. De aanpassing van de budgetten is dus budgettair neutraal.

5.

Sport, cultuur en recreatie

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Openbaar groen

Door marktontwikkelingen zijn de aanbestedingen van de bestekken hoger uitgevallen dan begroot. Er zijn meer snoeiwerkzaamheden uitgevoerd vanwege stormschade. Dit is gedaan in het kader van veiligheidscontroles.

2. Actualisatie bestaand beleid

Combinatiefuncties
In de decembercirculaire 2017 zijn de bedragen gepubliceerd voor de decentralisatie-uitkering 'brede impuls combinatiefuncties' voor het jaar 2018. Voor onze gemeente is dit een bedrag van ruim € 163.000. Wij hebben, vanwege de herindeling, extra middelen ontvangen om de combinatiefuncties van 6,0 FTE uit te breiden naar 8,0 FTE. Deze integratie heeft ertoe geleid dat er nieuwe ideeën, zienswijzen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de inzet van de combinatiefunctionarissen zijn ontstaan. In het vierde kwartaal onderzoeken wij de mogelijkheden om het werkgeverschap van de combinatiefunctionarissen anders te beleggen of regelen. Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen plannen wij met elk lid van de stuurgroep een individueel gesprek om voornoemde ontwikkelingen te bespreken. Vanwege deze ontwikkelingen is het niet haalbaar om alle openstaande vacatures in 2018 in te vullen. Wij zetten het volledige bedrag in 2018 dan ook niet in.

6.

Sociaal domein

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Hogere bijdrage SDL

In juli 2018 is de gewijzigde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 van de SDL door het AB vastgesteld. De financiële gevolgen voor 2018 hebben betrekking op RSD en nemen wij op in deze voortgangsrapportage. De hogere lasten worden veroorzaakt door loon- en prijsontwikkelingen, een hoger aandeelpercentage van de toegerekende exploitatiekosten, toename van de formatie en een correctie in verband met een foutieve raming van de salariskosten in de vastgestelde begroting 2018.

2. Actualisatie bestaand beleid

Versterken armoede- en schuldenbeleid
Ter versterking van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid stelt het Rijk voor de jaren 2018 tot en met 2020 geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Deze middelen worden in onze gemeente zodanig ingezet dat een impuls wordt gegeven aan een verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de versterking van de lokale regie op het armoedebeleid. De van het rijk ontvangen middelen die in enig jaar (nog) niet worden besteed, worden -via de resultaatbestemming bij de jaarrekening- toegevoegd aan het exploitatiebudget van het nieuwe jaar.

7.

Volksgezondheid en duurzaamheid

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Afval inzameling

De kosten voor afval gaan omhoog met ruim € 209.000. Het grootste nadeel zit bij de inzameling voor Papier, Metalen en Drankenkartons (PMD).  De verwerkingskosten zijn onder andere door problemen met de afzet fors gestegen, de kosten voor de inzamelzakken zijn hoger en de opbrengst van het verpakkingsfonds is  lager dan geraamd. Daarnaast is er sprake van een te lage raming van de  kosten voor de milieustraat in Lobith, een te lage raming van de hoeveelheid restafval en een lagere marktprijs voor papier gecombineerd met een hogere subsidie voor de verenigingen. Een deel van de kosten kunnen worden gedekt uit de reserve reiniging. Deze reserve is niet toereikend om het volledige bedrag te dekken. Het effect van deze € 155.000 komt als nadeel tot uitdrukking in deze rapportage.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM

Uit de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling VGGM (vastgesteld door het AB d.d. 4 juli 2018) blijkt een incidenteel voordeel.

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Administratieve wijzigingen (verschuivingen)

Mutaties obv herziening grondexploitaties 1-1-18
De gevolgen van de herziening grondexploitaties per 1 januari 2018 voor het lopende jaar en de komende jaren zijn verwerkt. Deze zijn per saldo budgettair neutraal en betreffen bijstellingen in de jaarbudgetten voor kosten en opbrengsten. Het effect in het resultaat van deze grondexploitaties als gevolg van deze herziening is immers verwerkt in de jaarrekening 2017.

Baten

0.

Bestuur en ondersteuning

1. Autonome ontwikkelingen
Aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2018
De mei-circulaire 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gevolgen voor de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Een cijfermatige toelichting presenteren wij bij het financieel meerjarenbeeld.

Actualisatie kapitaallasten

Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Aframen bijdrage stortplaats Doesburgseweg (Zweekhorst)

De jaarlijkse vergoeding voor de stortplaats aan de Doesburgseweg wordt door Mineralz Zweekhorst B.V. betwist. Het standpunt dat de vergoedingen terecht zijn opgelegd is onveranderd. Wij beraden ons dan ook nadrukkelijk over verdere vervolgstappen. Verslaggevingstechnisch en van uit het voorzichtigheidsprincipe merken wij de opgelegde nota's over 2016 t/m 2018 aan als dubieus.

Dividend-inkomsten

Het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten, Netwerkbedrijf Alliander en waterbedrijf Vitens is over 2017 hoger dan waarmee rekening was gehouden. Het gaat om een incidenteel voordeel van € 73.000.

Teruggaaf Omzetbelasting

Met betrekking tot de Omzetbelasting is een suppletieaangifte gedaan voor de jaren 2014, 2015 en 2016. De voormalige gemeente Rijnwaarden heeft daarnaast een teruggaaf ontvangen van Omzetbelasting. Totaalbedrag komt uit op € 485.000 voordelig.

Uitkering Fonds tekortgemeenten sociaal domein

In de Algemene Ledenvergadering van de VNG hebben de gemeenten besloten tot het instellen van het Fonds Tekortgemeenten Sociaal Domein. Het fonds is bedoeld om financieel tegemoet te komen aan gemeenten die kunnen aantonen dat ze in de jaren 2016 en 2017 tekort zijn gekomen aan de rijksuitkering voor de jeugdzorg en de nieuwe Wmo. Het fonds is gevuld met € 200 miljoen, dat voor de helft is gestort uit de rijksbegroting en voor de andere helft is opgebracht door een uitname uit het Gemeentefonds. Wij hebben een aanvraag ingediend voor een bedrag van ruim € 1,3 miljoen. Omdat niet zeker is dat de VNG alle elementen uit de aanvraag accepteert en het met name niet zeker is dat het beschikbare bedrag voldoende is voor alle aanvragen gaan wij voorlopig uit van een raming van 50% van dit bedrag.

4.

Onderwijs

2. Actualisatie bestaand beleid
Onderwijsachterstandenbeleid
Dit betreft de bijstelling van de specifieke uitkering (bijdrage) van het rijk. Er is meer geld beschikbaar voor het onderwijsachterstandenbeleid. Wij hebben voor hetzelfde bedrag het budget voor dit beleid verhoogd. De aanpassing van de budgetten is dus budgettair neutraal.

5.

Sport, cultuur en recreatie

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Vervallen vergoeding detachering personeel

Na de herindeling is er geen personeel uit de voormalige gemeente Rijnwaarden meer gedetacheerd bij het geprivatiseerde zwembad 'de Boskuul'. De geraamde opbrengsten hebben wij nu gecorrigeerd.

7.

Volksgezondheid en duurzaamheid

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Afval inzameling

De kosten voor afval gaan omhoog met ruim € 209.000. Het grootste nadeel zit bij de inzameling voor Papier, Metalen en Drankenkartons (PMD).  De verwerkingskosten zijn onder andere door problemen met de afzet fors gestegen, de kosten voor de inzamelzakken zijn hoger en de opbrengst van het verpakkingsfonds is  lager dan geraamd. Daarnaast is er sprake van een te lage raming van de  kosten voor de milieustraat in Lobith, een te lage raming van de hoeveelheid restafval en een lagere marktprijs voor papier gecombineerd met een hogere subsidie voor de verenigingen. Een deel van de kosten kunnen worden gedekt uit de reserve reiniging. Deze reserve is niet toereikend om het volledige bedrag te dekken. Het effect van deze € 155.000 komt als nadeel tot uitdrukking in deze rapportage.

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Administratieve wijzigingen (verschuivingen)

Mutaties obv herziening grondexploitaties 1-1-18
De gevolgen van de herziening grondexploitaties per 1 januari 2018 voor het lopende jaar en de komende jaren zijn verwerkt. Deze zijn per saldo budgettair neutraal en betreffen bijstellingen in de jaarbudgetten voor kosten en opbrengsten. Het effect in het resultaat van deze grondexploitaties als gevolg van deze herziening is immers verwerkt in de jaarrekening 2017.