Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie.

Wat willen we?

We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren.

Ontwikkelingen

Cultuur en educatie

Cultuur en educatie vormen steeds meer een middel om participatie te bevorderen. Cultuur wordt ingezet om te ondersteunen in complexe vraagstukken als vergrijzing, het bestrijden van eenzaamheid of de integratie van vluchtelingen.

Verenigingen

Verdere veranderingen zijn er te verwachten in het verenigingsleven. Teruglopende ledenaantallen en het lastiger vervult krijgen van bestuursfuncties worden de komende tijd uitdagingen voor onze samenleving.

Beleidskaders

 • Beleidsnota Sport 2013-2020
 • Cultuur en erfgoedpact de Liemers 2017-2020 (2017)
 • Projectplan ZO Zevenaar (2016)
 • Notitie kunstbezit
 • Camperplaatsenbeleid Rijnwaarden (2014)
 • Recreatie & Toerisme in Rijnwaarden 2010-2020 (2010)
 • Rijnwaarden: ’t Gelders Eiland, Visie vrijetijdseconomie en impactstudie overnachtingshaven (2013)
 • Beleidsnota Horeca als nevenfunctie in het buitengebied (2014)
 • Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)
 • Zevenaar: de koers van recreatie en toerisme 2013-2018
 • Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 e.v. (2018)
 • Beleidsplan IBOR (integraal beheer openbare ruimte) Zevenaar (2018)
 • Bomenbeleidsplan Zevenaar 2016-2026 (2016)
 • Groenbeleidsplan Rijnwaarden 2016-2026 (2016)
 • Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder (2018)

Subdoelstellingen en activiteiten

Wat doen we?

Naam activiteit

Status

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid

5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen

5.1.3 Onderzoeken compensatie OZB voor verenigingen

5.1.4 Realiseren Beachveld

5.2.1 Beheren en behouden kunstcollectie

5.2.2 Ondersteunen verenigingen

5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten

5.2.4 Ondersteunen Meer Muziek in de Klas

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!

5.2.6 Ontwikkelen Hal 12

5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed

5.4.1 Investeren in speelvoorzieningen

5.4.2 Oppakken kansen recreatie en toerisme

5.4.3 Verder ontwikkelen toeristische infrastructuur

5.4.4 Vergroten verblijfsmogelijkheden in gemeente

5.4.5 Goed en netjes onderhouden openbaar gebied