Deze voortgangsrapportage is het eerste document in de P&C-cyclus van onze nieuwe gemeente voor wat betreft (tussentijdse) verantwoording en bijsturing. Als basis voor de rapportage dient de in de Kadernota 2018-2022 bijgestelde begroting. In deze kadernota is de vertaling opgenomen van ons, op basis van het coalitieakkoord ’Vernieuwend Verder’, opgestelde collegeprogramma voor de jaren 2018-2022. Onze ambities richten zich op uiteenlopende zaken die wij hebben geclusterd in de volgende thema's:

  1. Participatie
  2. Sociaal domein en leefbaarheid
  3. Economie en vrijetijdseconomie
  4. Duurzaamheid
  5. Mobiliteit en bereikbaarheid
  6. Verbeteren bestuurscultuur

De kadernota is op 5 juli 2018 vastgesteld. Hierdoor zijn wij ook later dan gebruikelijk gestart met de uitvoering van de activiteiten. Wij zijn verheugd toch te kunnen constateren dat ondanks deze latere start en de logische aanloopproblemen en groeistuipen van onze nieuwe organisatie wij de meeste activiteiten volgens planning en binnen de gestelde kaders uitvoeren. Bovendien zijn inmiddels meer vacatures ingevuld en kan onze organisatie echt stappen gaan maken in de verdere kwaliteitsverbetering en het uitvoeren van de taken.

Slechts bij een enkele activiteit is het noodzakelijk bij te sturen. In de meeste gevallen stellen wij u hierbij voor om de planning aan te passen. Dit betekent ook dat we een enkele keer voorstellen het daarvoor beschikbaar gestelde budget door te schuiven naar 2019. Bij de betreffende programma's doen wij u hiervoor concrete voorstellen.