In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de Kadernota 2018-2022 waren verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft administratieve wijzigingen en de wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage.  

De wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage betreffen de administratieve verwerking van uw besluiten in de afgelopen maanden die nog niet in de kadernota verwerkt waren.

In de administratieve wijzigingen hebben wij correctieboekingen op de vastgestelde begroting opgenomen. Door de samenvoeging van de begrotingen van de voormalige gemeenten in de zogenaamde '1+1-begroting' zijn niet alle budgetten op de juiste plaats terecht gekomen, ook moesten sommige budgetten nog verdeeld worden. Deze wijzigingen hebben wij administratief en budgettair neutraal verwerkt.

Wijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

tableCell21

tableCell24

tableCell25

tableCell26

tableCell31

Bestuur en ondersteuning

Uitgifte in erfpacht en vestiging recht van opstal tbv Kiddies Speeltuin B.V.

131

-17

-17

-17

-17

Verkoop Huize Rijck

299

-9

-9

-9

-9

Totaal programma

430

-26

-26

-26

-26

Veiligheid

GFT containers

-10

-10

-10

-10

Totaal programma

-10

-10

-10

-10

Verkeer, vervoer en waterstaat

Doorbelasting naar taakvelden

96

96

96

96

Totaal programma

96

96

96

96

Economie

Doorbelasting naar taakvelden

-3

-3

-3

-3

Totaal programma

-3

-3

-3

-3

Sport, cultuur en recreatie

Onderhoud sportvelden Rijnwaarden

16

16

16

16

16

Uitvoering landschapsbeleid

60

13

24

Totaal programma

76

29

40

16

16

Volksgezondheid en duurzaamheid

Aangepaste subsidieverordening oud papier Z/17/294281

33

33

33

33

33

Collegeprogramma 2014-2018 Handelstraat Industrieweg Lobith

-1

Doorbelasting naar taakvelden

-98

-98

-98

-98

GFT containers

27

-36

-36

-36

-36

Totaal programma

59

-101

-101

-101

-101

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Vaststellingsovereenkomst beëindiging pacht

9

Totaal programma

9

Totaal lasten

573

-14

-3

-27

-27

Baten

Bestuur en ondersteuning

Uitgifte in erfpacht en vestiging recht van opstal tbv Kiddies Speeltuin B.V.

103

-17

-17

-17

-17

Verkoop Huize Rijck

350

Totaal programma

453

-17

-17

-17

-17

Sport, cultuur en recreatie

Onderhoud sportvelden Rijnwaarden

5

5

5

5

5

Uitvoering landschapsbeleid

60

13

24

Totaal programma

65

18

29

5

5

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Raadsbesluit uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost

2.583

Vaststellingsovereenkomst beëindiging pacht

-1

-9

-9

-9

-9

Totaal programma

2.582

-9

-9

-9

-9

Totaal baten

3.100

-8

3

-21

-21

Saldo voor bestemming

2.526

6

6

6

6

Mutaties reserves

Onttrekkingen

177

40

40

40

40

Toevoegingen

2.717

46

46

46

46

Totaal mutaties reserves

-2.540

-6

-6

-6

-6

Saldo na bestemming

-14

De begrotingswijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage hebben betrekking op enkele raadsbesluiten in de afgelopen maanden. Deze betreffen onder andere de administratieve verwerking van de bestemming van de rekeningresultaten van de voormalige gemeente Rijnwaarden en enkele besluiten van de voormalige gemeente Rijnwaarden die niet in de zogenaamde '1+1'-begroting van onze gemeente zijn verwerkt. Het totale financiële effect van deze wijzigingen is gering.

Toelichting financiële effecten

Bestuur en ondersteuning

1. Autonome ontwikkelingen

Vaststellen jaarstukken 2017 Rijnwaarden en Zevenaar
Bij raadsbesluit op 4 juli zijn de jaarstukken 2017 van de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar vastgesteld. Er is besloten een bedrag van € 7.500 beschikbaar te stellen aan jeugdsoos de Duim voor de inrichting. Het resterende saldo van beide gemeenten van ruim € 68.000 is onttrokken aan de Algemene reserve.

2. Actualisatie bestaand beleid

Uitgifte in erfpacht en vestiging recht van opstal tbv Kiddies Speeltuin B.V.
Kiddiez Speeltuin BV (hierna Kiddiez)  huurt Dorpstraat 46 Babberich van de gemeente. Om een gezond bedrijf te blijven is het noodzakelijk, dat zij zich verder kan ontwikkelen. Zij heeft daartoe een plan gemaakt om meer voorzieningen te realiseren op voornoemde locatie. Voortzetten van de huidige huurovereenkomst belemmert de verdere ontwikkeling van Kiddiez. In het kader van het vastgoedbeleid kan de locatie Dorpstraat 46 afgestoten worden. Kiddiez beschikt nog niet over voldoende middelen om tot aankoop van het gehele object Dorpstraat 46 over te gaan. Een erfpachtconstructie in combinatie met recht van opstal moet via de weg van geleidelijkheid tot verkoop van het gehele object leiden.

Verkoop Huize Rijck

Verkoop van Huize Rijck aan Oostwouder Holding BV geeft een goede invulling aan het pand, zowel qua bestemming als maatschappelijk. De verkoop is marktconform en past binnen het vastgoedbeleid.

Veiligheid

2. Actualisatie bestaand beleid

GFT containers
De raad heeft op 13 maart 2018 besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van GFT containers. Dit in het kader van de harmonisatie van het afvalbeleid.

Verkeer, vervoer en waterstaat

2. Actualisatie bestaand beleid

Doorbelasting naar taakvelden
Ten behoeve van de harmonisatie van de tarieven (riool en afval) een nieuwe doorbelasting naar de taakvelden begroot.

Economie

2. Actualisatie bestaand beleid

Doorbelasting naar taakvelden
Ten behoeve van de harmonisatie van de tarieven (riool en afval) een nieuwe doorbelasting naar de taakvelden begroot.

Sport, cultuur en recreatie

1. Autonome ontwikkelingen

Uitvoering landschapsbeleid
In 2016 heeft de provincie Gelderland subsidie verstrekt voor de uitvoering van het landschapsbeleid Rijnwaarden.  Wij verstrekken deze bijdrage als subsidie.De jaarschijven 2018, 2019 en 2020 worden nu voor zowel de van de provincie ontvangen bijdrage als de te verstrekken subsidie verwerkt in de begroting.

Vaststellen jaarstukken 2017 Rijnwaarden en Zevenaar

Bij raadsbesluit op 4 juli zijn de jaarstukken 2017 van de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar vastgesteld. Er is besloten een bedrag van € 7.500 beschikbaar te stellen aan jeugdsoos de Duim voor de inrichting. Het resterende saldo van beide gemeenten van ruim € 68.000 is onttrokken aan de Algemene reserve.

2. Actualisatie bestaand beleid

Onderhoud sportvelden Rijnwaarden
Onderhoud sportvelden Rijnland en RKPSC, is door de Raad van Rijnwaarden vastgesteld op 23 mei 2017. Deze begrotingswijziging is per abuis niet goed doorgekomen in de 1+1 begroting. Vandaar dat deze nu als nog verwerkt wordt.

Volksgezondheid en duurzaamheid

2. Actualisatie bestaand beleid

Aangepaste subsidieverordening oud papier Z/17/294281
Rijnwaarden en Zevenaar betalen verenigingen een verschillende vergoeding voor het inzamelen vanoud papier. In de raadsvergadering van 31 januari is afgesproken om de verengingen voor 2018 eenvergoeding van 4 cent per kilogram toe te kennen en in oktober met een voorstel voor 2019 te komen.Raadsvoorstel Z/17/294281

Collegeprogramma 2014-2018 Handelstraat Industrieweg Lobith

In het collegeprogramma 2014-2018 is € 50.000 gereserveerd voor Handelstraat Industrieweg Lobith. In het actuele budget in de kadernota 2018 is dit bedrag opgenomen omdat het tot en met 2017 nog niet besteed zou zijn. Bij nader inzien is in 2017 € 1.323 uitgegeven en wordt het budget in 2018 dus met dit bedrag verlaagd.

Doorbelasting naar taakvelden

Ten behoeve van de harmonisatie van de tarieven (riool en afval) een nieuwe doorbelasting naar de taakvelden begroot.

GFT containers

De raad heeft op 13 maart 2018 besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van GFT containers. Dit in het kader van de harmonisatie van het afvalbeleid.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2. Actualisatie bestaand beleid

Raadsbesluit uitbreiding grondexploitatie Zevenaar Oost
U heeft op 4 juli 2018 besloten om de grondexploitatie Zevenaar Oost uit te breiden met netto 115 woningen. Deelexploitatie Het Hof wordt afgesloten (40 woningen) en dit woningaantal wordt overgeheveld naar De Stede. Daar worden 155 woningen extra gerealiseerd zodat per saldo sprake is van een uitbreiding van 115 woningen.Het positieve financiële effect op de grondexploitatie wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Vaststellingsovereenkomst beëindiging pacht

Beëindiging pacht in verband met de aanleg van infrastructuur op pachtgronden.

Administratieve wijzigingen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Bestuur en ondersteuning

Correctie lasten huisvesting Voortgezet Onderwijs

26

23

20

16

16

Correctie mutaties reserves

-95

-47

Correctie salarislasten Publiekszaken

-48

-48

-48

-48

-48

Herverdeling salariskosten grondexploitatie Middag Oost en Zwanenwaay

18

18

18

18

18

Herverdeling salariskosten naar grondexploitatie Zevenaar Oost

-40

170

170

170

170

Herverdeling salarissen

-322

-322

-322

-322

-322

Vacature-ruimte naar inhuur derden

52

Totaal programma

-409

-206

-162

-166

-166

Veiligheid

Administratieve wijzigingen diversen Staf

-6

-6

-6

-6

-6

Totaal programma

-6

-6

-6

-6

-6

Verkeer, vervoer en waterstaat

Correctie mutaties reserves

32

Herplaatsen budgetten t.b.v. verbeterde indeling begroting (budgetneutraal)

1

1

1

1

1

Vacature-ruimte naar inhuur derden

23

Totaal programma

23

33

1

1

1

Economie

Herverdeling kosten van overhead grondexploitatie Zevenaar Oost

-117

-117

-117

-117

-117

Herverdeling salariskosten naar grondexploitatie Zevenaar Oost

93

-25

-25

-25

-25

Herverdeling salarissen

161

161

161

161

161

Totaal programma

137

19

19

19

19

Onderwijs

Correctie lasten huisvesting Voortgezet Onderwijs

-26

-23

-20

-16

-16

Overheveling budget inspecties peterspeelzaalwerk/kinderopvang

20

20

20

20

20

Totaal programma

-6

-3

4

4

Sport, cultuur en recreatie

Herplaatsen budgetten t.b.v. verbeterde indeling begroting (budgetneutraal)

-1

-1

-1

-1

-1

Vacature-ruimte naar inhuur derden

-127

Totaal programma

-127

-1

-1

-1

-1

Sociaal domein

Overheveling budget inspecties peterspeelzaalwerk/kinderopvang

-20

-20

-20

-20

-20

Totaal programma

-20

-20

-20

-20

-20

Volksgezondheid en duurzaamheid

Correctie salarislasten Publiekszaken

48

48

48

48

48

Vacature-ruimte naar inhuur derden

13

Totaal programma

60

48

48

48

48

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Administratieve wijzigingen diversen Staf

6

6

6

6

6

Correctie mutaties reserves

95

15

Herverdeling kosten van overhead grondexploitatie Zevenaar Oost

117

117

117

117

117

Herverdeling salariskosten grondexploitatie Middag Oost en Zwanenwaay

-18

-18

-18

-18

-18

Herverdeling salariskosten naar grondexploitatie Zevenaar Oost

-53

-146

-146

-146

-146

Herverdeling salarissen

161

161

161

161

161

Vacature-ruimte naar inhuur derden

40

Totaal programma

348

136

121

121

121