In het kredietenoverzicht presenteren wij u de kredieten waarbij op het moment van deze voortgangsrapportage een afwijking is geconstateerd. Deze afwijking kan financieel, kwalitatief of financieel van aard zijn. Ook kredieten waarvan is toegezegd dat wij deze periodiek aan u zullen rapporteren zijn opgenomen in onderstaande tabel (b.v. kredieten met betrekking tot de herindeling).

Legenda status:

Uitvoering en realisatie verloopt volgens plan.

Krediet is aandachtspunt, zie toelichting bij krediet.

Krediet is risico / heeft bijsturing nodig.

FCL

omschrijving

Totaal Begr. uitgaven

Totaal Begr. inkomsten

Totaal uitgaven t/m 2018

Totaal inkomsten t/m 2018

Saldo krediet            30-06-2018

Status

7010

Hal 12 - inrichting en installaties
Op 26 juni 2018 heeft het college besloten om te starten met de verbouw van Hal 12 en het werk te gunnen aan WAM Van Duren. Deze aannemer is in augustus gestart met de verbouw. Alhoewel de aanneemsom past binnen het budget staat deze onder druk. De ramingen voor de kredietaanvraag zijn twee jaar oud en de markt is inmiddels aangetrokken. Dit heeft geleid tot gestegen marktprijzen. De post onvoorzien is daarom grotendeels ingezet om de opdracht passend te maken binnen de financiële kaders. Een en ander brengt een risico van budgetoverschrijding met zich mee.

4.516.752

-  

347.343

-

4.169.409

7011

Hal 12 bouwkundig
Zie de toelichting hierboven onder Hal 12 - inrichting en installaties

 4.009.248

1.469.000

441.865

469.000

2.567.383

7012

Herindeling - projectorganisatie
In 2016 is een krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de realisatiefase herindeling volgens het plan van aanpak. Het krediet is financieel gedekt door de tegemoetkoming van het rijk in de frictiekosten, oftewel de ARHI-gelden. In de raadsvergadering van maart 2018 is besloten het nog niet beschikbaar gestelde bedrag uit de ARHI-gelden van € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen en toe te voegen aan de bestaande kredieten. Hiertoe is een separaat projectplan afronding herindeling 2018-2019 opgesteld. In 2018 hebben de uitgaven binnen dit deelkrediet betrekking op onder meer kosten harmonisatieopgaves afval, subsidies en belastingen, sollicitatieprocedures vanuit P&O, opstellen twee jaarrekeningen, ondersteuning gemeentesecretaris en uitvoering sociaal plan.

1.601.000

-  

559.950

-

1.041.050

7013

Herindeling - werkgroepen
Een belangrijk onderdeel van de herindeling betreft de harmonisatie van producten, diensten en het beleid van de gemeente, alsmede het bouwen van de nieuwe organisatie. De projectorganisatie met haar werkgroepen (dienstverlening, fysiek domein, sociaal domein,  P&O, Cultuur, Communicatie, F&C, I&A en Huisvesting) heeft de taken en opdrachten afgerond. De projectorganisatie werd bemenst met hoofdzakelijk eigen medewerkers. Voor hun reguliere werkzaamheden is met name in 2017 capaciteit ingehuurd. Er worden geen kosten meer verwacht van de werkgroepen.

1.394.000

1.393.478

522

7014

Herindeling - organisatiekosten
Het krediet wordt in 2018 ingezet voor externe inhuur ten behoeve van leefbaarheid/burgerparticipatie, projectmatig werken en als gedeeltelijke dekking van inhuurkosten. In het 1e kwartaal 2018 was een behoorlijk deel van de openstaande vacatures mede als gevolg van de herindeling nog niet met vaste medewerkers ingevuld. De meerkosten van de inhuur ten opzichte van de vacatureruimte in het 1e kwartaal 2018 worden daarom gedekt uit het herindelingskrediet.

823.000

-   

526.169

14.950

311.781

7015

Herindeling - communicatie
Er zijn uitgaven gedaan op het gebied van voorlichting, aanpassen intranet en internet, gemeentenaam, rebranding voertuigen en doorvoering nieuwe huisstijl. Vooral voor de rebranding en de huisstijl zijn hogere kosten gemaakt dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Dit deelkrediet wordt in 2018 overschreden, echter hier staat compensatie op andere kredieten herindeling tegenover.

115.000

-   

117.688

-

2.688-

7016

Herindeling - werknemersvertegenwoordiging
Krediet is ingezet voor de externe kosten van de BOR (Bijzondere Ondernemersraad) en BGO (Bijzonder Georganiseerd Overleg). Er worden geen kosten meer verwacht.

35.000

-   

6.223

-   

28.777

7017

Herindeling - ontwikkeling organisatie
Raming is bestemd voor de ontwikkeling en training van medewerkers en management, zodat zij zijn voorbereid op de nieuwe organisatie. Dit vindt grotendeels plaats vanuit de Zevenaar Academie. Daarnaast is het traject van teambuilding voor de nieuwe afdelingen in de organisatie opgestart.

220.000

-   

41.838

-   

178.162

7018

Herindeling - onvoorzien
Voor onvoorziene uitgaven is een percentage van de projectbegroting aangehouden. Wordt ingezet voor overschrijding op de andere deelkredieten.

104.000

-   

5.825

-

98.175

7019

ICT-plan herindeling
De integratie van de belangrijkste systemen (basis- en kernregistraties) en de daarbij behorende informatiestromen voor de nieuwe gemeente is nagenoeg afgerond. Medewerkers zijn goed voorbereid en toegerust om met de systemen te kunnen werken. In de RaadsInformatieBrief van 26 april 2018 informeerden wij u hierover. Het kredietbedrag was een schatting van de kosten betreffende onderdelen installatie, data-migratie, projectleiding, inzet regionale ICT-dienst, telefoon, archief en dergelijke. De samenvoeging van Squit XO (module voor vergunningverlening, toezicht en handhaving), het wegwerken van achterstallige werkzaamheden in het archief en kosten voor het applicatiebeheer Belastingen gaan tot een klein tekort leiden van naar schatting  € 20.000. Bij de Jaarstukken 2018 zal het krediet definitief afgesloten worden.

622.000

-   

468.892

-

153.108

7059

Revitalisering Giesbeek
Het definitieve inrichtingsplan is inmiddels aan de bewoners gepresenteerd en positief ontvangen. Op dit moment zijn de tekeningen en het bestek gereed en heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. Het werk is voorlopig gegund aan KWS. Begin september zal de definitieve planning plaatsvinden. Daarna  zullen de werkzaamheden starten.

De uitvoeringsperiode betreft ca. 1,5 jaar. Om een goede afwatering te kunnen garanderen is een extra pompgemaal geplaatst en kan het nieuwe rioleringssysteem hoger worden aangelegd. De grondwaterfluctuatie in het projectgebied, dat sterk wordt beïnvloed door de IJssel, zal de uitvoeringsperiode sterk bepalen. Er wordt nog onderzocht of bronnering verantwoord mogelijk is. Naar verwachting zal het project eind begin 2020 worden afgerond.

5.043.000

543.000

372.426

-

4.127.574

7064

Planvorming en begeleiding station Zevenaar Poort
Dit project is tijdelijk geparkeerd. Eén van de voorwaarden voor Station Zevenaar Poort is de spoorverdubbeling en snelheidsverhoging. Zodra dit project is afgerond kan verder gegaan worden met de haalbaarheid van station Zevenaar Poort. Dit zal in 2021 zijn.

94.449

24.449

62.409

24.450

32.041