Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen.

Wat willen we?

We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. We willen open staan voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten.

We willen dat onze inwoners onze dienstverlening als goed en betrouwbaar ervaren. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en open te zijn als bestuur.

Ontwikkelingen

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De  Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt in werking op 1 januari 2020. De wet  heeft veel gevolgen voor gemeenten. De belangrijkste gevolgen van deze wet zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts) positie van ambtenaren gelijk wordt aan die van medewerkers in het bedrijfsleven en dat er een nieuwe (gewijzigde) ambtenarenwet komt. Wij staan voor  een soepele en goede implementatie van de Wnra in onze organisatie per 1 januari 2020. Het gaat om de organisatorische, technische, procesmatige en inhoudelijke wijzigingen die als gevolg van de Wnra doorgevoerd moeten worden.

Beleidskaders

  • Besturingsfilosofie
  • Dienstverleningsvisie
  • Inkoop- en aanbestedingenbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL
  • Coalitieakkoord 2018-2022 (2018)
  • Collegeprogramma 2018-2022 (2018)
  • Financiële verordening Zevenaar 2018 (2018)

Subdoelstellingen en activiteiten

Wat doen we?

Naam activiteit

Status

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente

0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner

0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten

0.2.2 Datagedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk

0.2.3 Harmoniseren gemeentelijke regelingen

0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie

0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers

0.2.6 Opstellen Integraal Huisvestingsplan (IHP)

0.3.1 Uitvoeren Planning & Controlcyclus