Wat doen we?

We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen.

NaamJaar realisatie2022
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur
Stand van zaken
status

Informeren en kennismaken

In maart 2018 hebben we een eerste bijeenkomst georganiseerd rondom de verbetering van de bestuurscultuur. Belangrijkste uitkomsten hiervan zijn dat het belangrijk is dat de rolverdeling helder is tussen raad, college en organisatie en dat het goed is dat we elkaar kennen. Om die reden hebben wij u en de commissieleden bij diverse activiteiten (bijvoorbeeld de zomermarkt, Zevenaar Academie etc.) uitgenodigd om deel te nemen. Daarnaast zorgen we voor meer ambtelijke vertegenwoordiging bij commissie- en raadsvergaderingen. We stimuleren contacten tussen medewerkers en raadsleden met als doel dat dit de besluitvorming en onderlinge verhoudingen ten goede komt. Op 7 juni 2018 was er een informatiemarkt voor u rondom het sociaal en ruimtelijk domein. Vanuit het programma Zevenaar Verbindt organiseren we  2x per jaar een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de raad, griffie, college en organisatie.

Ontwikkelagenda voor sterk Zevenaar

Vanuit het proces van de herindeling is door de beide gemeenteraden gevraagd om een gedegen evaluatieonderzoek over de bestuurskracht van de nieuwe gemeente. De afgelopen periode is dit met de provincie verder besproken. Wij stellen een "Ontwikkelagenda voor een sterk Zevenaar" op in samenwerking met een onderzoeksbureau. Middels werkateliers met alle geledingen van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie en sleutelfiguren uit de samenleving ontstaat een samenhangende ontwikkelagenda. Hierin geven wij aan hoe de nieuwe gemeente Zevenaar zich in de jaren na de fusie verder kan (door)ontwikkelen tot een sterke gemeente rondom haar opgaven.