Wat doen we?

Voor de uitvoering van een aantal taken werken we samen in verbonden partijen. Meer dan voorheen gaan wij ons als samenwerkingspartner inzetten om binnen die samenwerkingsverbanden de gezamenlijk bepaalde doelstellingen te halen. Dat kan door posities in te vullen binnen het dagelijks bestuur of een trekkersrol binnen een portefeuilleoverleg of bestuurscommissie te vervullen. Dit vraagt meer inzet van ambtelijke en bestuurlijke capaciteit.

NaamJaar realisatie2022
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner
Stand van zaken
status

Wij hebben een kadernota Verbonden partijen in voorbereiding. Daarin geven wij aan op welke wijze wij het toezicht op en de sturing van de verbonden partijen willen verbeteren om daarmee tevens de positie van de gemeente(raad) in die partijen te versterken.

Wij bieden u deze nota in het vierde kwartaal van 2018 ter vaststelling aan.