Overzicht activiteiten collegeprogramma

Hieronder presenteren wij het overzicht op hoofdlijnen van de stand van zaken betreffende de prioriteiten uit ons collegeprogramma. Dit zijn dus niet alle activiteiten.
Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende:

 • lichtgrijs = de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
 • groen = de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders.
 • oranje = let op, deze activiteit dreigt qua planning of financieel uit de pas te gaan lopen of er is een risico ontstaan, bijsturing is noodzakelijk.
 • rood = de activiteit loopt uit de pas, corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
 • donkergrijs = de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

Toelichting op deze stand van zaken hebben wij opgenomen bij de betreffende programma's.

Naam activiteit

Jaar realisatie

Status 2018

0. Bestuur en ondersteuning

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

2022

0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente

2022

0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner

2022

0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten

2022

0.2.2 Datagedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk

2020

0.2.3 Harmoniseren gemeentelijke regelingen

2020

0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie

2022

0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers

2022

0.3.1 Uitvoeren Planning & Controlcyclus

2022

1. Veiligheid

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

2022

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente

2021

2. Verkeer en vervoer

2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau

2019

2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering

2022

2.1.4 Investeren in veilige wegen

2019

2.1.5 Verbeteren en verduurzamen openbare verlichting

2019

2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen

2019

3. Economie

3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied

2019

3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar

2019

3.2.1 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2018

2018

3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2019

2019

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

2020

3.2.4 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Markt en Muldershof

2022

3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen

2022

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

2021

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort

2021

3.2.9 Ruimte geven aan agrarische sector

2018

3.3.1 Inkopen bij lokale Liemerse bedrijven

2018

3.3.2 Stimuleren start-ups

2022

3.3.3 Verminderen regeldruk voor Midden- en kleinbedrijf (MKB)

2022

3.4.1 Opstellen en uitvoeren marketingplan stad Zevenaar

2022

3.4.2 Verbeteren toeristische informatievoorziening en promotie

2019

4. Onderwijs

4.1.1 Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

2018

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen

2022

4.1.4 Organiseren brede basisvoorziening voor jongste kinderen

2019

4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang

2022

4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu

2018

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid

2018

5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen

2022

5.2.2 Ondersteunen verenigingen

2018

5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten

2018

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!

2018

5.2.6 Ontwikkelen Hal 12

2019

5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed

2022

5.4.1 Investeren in speelvoorzieningen

2018

5.4.2 Oppakken kansen recreatie en toerisme

2022

5.4.3 Verder ontwikkelen toeristische infrastructuur

2020

5.4.4 Vergroten verblijfsmogelijkheden in gemeente

2022

5.4.5 Goed en netjes onderhouden openbaar gebied

2018

6. Sociaal domein

6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving

2021

6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)

2018

6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo

2022

6.2.2 Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten

2022

6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers

2019

6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers

2018

6.3.1 Begeleiden mensen naar werk

2018

6.3.3 Inburgeringsbeleid

2022

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar

2023

7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie

2025

7.2.3 Onderzoeken differentiatie bouwleges op basis van Energieprestatie coëfficiënt (EPC)

2019

7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente

2021

7.2.5 Op weg naar aardgas loos Zevenaar

2040

7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023)

2023

7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)

2023

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

8.1.1 Invoeren Omgevingswet

2021

8.3.2 Regie op woningbouwprogramma

2018

8.4.1 Uitvoeren doortastend handhavingsbeleid

2019

Toelichting

De toelichting op de stand van zaken is opgenomen bij de betreffende programma's. De meeste activiteiten zijn pas bij de kadernota benoemd. Wij zijn daarom in 2018 later gestart met de uitvoering van de activiteiten. Wij zijn trots te kunnen melden dat in zijn algemeenheid, ondanks de late start in 2018 goed op schema lopen. De vorming van de nieuwe organisatie en de vacatures hebben hierbij ook nog een rol gespeeld.
Enkele activiteiten verlopen nog niet volgens planning of binnen de vastgestelde kaders. Het gaat hierbij om:

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie

0.2.3 Harmoniseren gemeentelijke regelingen

Jaar realisatie

2020

In het voorbereidingstraject van de herindeling is door ons geïnventariseerd welke voorschriften (in de vorm van verordeningen, regelingen en beleid) wij moeten harmoniseren. Hier hebben wij een prioritering aan gekoppeld. De regelingen met een hoge prioriteit zijn voor een belangrijk deel geharmoniseerd. De overige regelingen harmoniseren wij uiterlijk op 1 januari 2020. Via het plan afronding herindeling bewaken we aangebrachte prioritering en afronding van dit harmonisatieproces.

Stand van zaken

Status

Voor een aantal belangrijke en complexe harmonisatieopgaven hebben wij een plan van aanpak vastgesteld en een start gemaakt met de harmonisatieopgave. Denk daarbij aan belastingen, subsidies en afval. De minder omvangrijke opgaven staan in de afdelingsplannen. Wij hebben geconstateerd dat de harmonisatieopgave nog niet volgens planning verloopt. Wij sturen nadrukkelijk op de planning en passen deze aan daar waar nodig. Onze inspanningen blijven er op gericht dat wij uiterlijk 1 januari 2020 het harmonisatieproces afronden.

Voorstel raad

Bijsturing is niet aan de orde, wij gaan er van uit dat door onze extra inspanningen de planning wordt gehaald.

0.2.6 Opstellen Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Jaar realisatie

2019

Voor de uitvoering van het vastgoedbeleid voor alle gebouwen van de gemeente stellen wij een IHP op. Een IHP draagt bij aan het op peil houden van voorzieningen en daarmee ook aan de leefbaarheid in Zevenaar en de dorpen. Het beslaat meerdere accommodaties die ook meer beleidsvelden raken. Naast gemeentelijke gebouwen heeft het IHP ook betrekking op sport-, onderwijs-, sociaal-maatschappelijke en culturele accommodaties.
Het IHP is een strategisch plan dat aangeeft welke accommodaties wij willen behouden en welke wij op korte of lange termijn willen afstoten. Dit plan is een sturend instrument dat op termijn leidt tot besparingen op onderhoudsinvesteringen. Wij hebben dan grip op de middelen om onze gemeentelijke accommodaties goed, duurzaam en veilig te beheren en onderhouden.

Stand van zaken

Status

Voorbereidende werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.
Er worden workshops gehouden met als doel:
1. De huisvestingswensen, de zogenaamde "vraagkant" in beeld brengen.
2. Inzichtelijk maken van enkele essentiële kenmerken van vastgoed zoals bezetting, jaarlasten e.d.
3. Opstellen plan van aanpak om te komen tot een praktisch uitvoeringsplan.
In 2019 wordt het IHP opgesteld.     

Voorstel raad

Wij verzoeken om het budget 2018 over te hevelen naar 2019.

2.1 Verkeer en vervoer

2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau

Jaar realisatie

2019

Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud
Het gewenste onderhoudsniveau op beeldkwaliteit van de openbare ruimte is vastgesteld. Het is noodzakelijk dat wij op diverse wegen achterstallig onderhoud uitvoeren. Deze wegen zijn nu verkeersonveilig en uitstel van onderhoud is niet langer te verantwoorden. Wanneer wij geen maatregelen nemen, vallen de wegen onder de norm van wettelijke aansprakelijkheid en zijn schadeclaims te verwachten.  

Vervangen brug Eltenseweg

Op basis van uitgevoerde constructiemetingen en de daaruit blijkende slechte conditie van de brug mogen zware vrachtvoertuigen (> 40 t) geen gebruik meer maken van deze brug. Deze tijdelijke maatregel kan tot claims lijden van diverse transportbedrijven, doordat ze ongeveer 10km moeten omrijden. Het overige vrachtverkeer hebben we moeten beperken door eenrichtingsverkeer in te stellen. We kunnen de brug nu met een noodmaatregel (een extra pijler aanbrengen) weer toegankelijk maken voor al het vrachtverkeer. De begrote kosten hiervan bedragen ongeveer € 50.000. Deze kosten willen wij dekken uit het krediet (€ 650.000) van de ‘vervanging brug Eltenseweg’ welke aangevraagd is in de Kadernota 2018-2022. Door deze tijdelijke maatregel kan het restant krediet (€ 600.000) doorschuiven van 2019 naar 2022. Dit uitstel geeft mogelijkheden om samen met Kreis Kleve (D) een integraal plan te maken om het gebied verder in te richten, waardoor er mogelijk kosten bespaard kunnen worden en een meer passende oplossing mogelijk wordt.

Reconstructie Halve Maan Lobith
Het projectgebied ‘reconstructie Halve Maan ’ omvat het gebied tussen de rotonde Batavenweg en Herwensedijk. In dit projectgebied realiseren wij een fietsverbinding en vervangen wij ook alle verhardingen en renoveren we het grootste gedeelte van het openbare groen. Verder wordt er op de Halve Maan geparkeerd op de rijbaan. Na de herinrichting kan er alleen nog geparkeerd worden in de parkeervakken.

Herinrichting Kop van Tolkamer
De aanleiding voor de projecten is de achterstand in onderhoud openbare ruimte (verpaupering). De Kop van Tolkamer onderscheidt zich van de omgeving. Door de kwaliteitsimpuls en het opknappen van de openbare ruimte ontstaat in de Kop van Tolkamer een toeristische meerwaarde, het zet de Kop van Tolkamer op de kaart.

Stand van zaken

Status

Op diverse wegen hebben wij slijtlagen aangebracht om de wegen weer veilig te maken. In de resterende periode van 2018 en (afhankelijk van het verloop van de winter) in 2019 zijn asfalteringswerkzaamheden gepland die uitvoering geven aan een deel van deze werkzaamheden. De projecten lopen, op het opstellen van de wegenlegger na. Hiermee starten we begin 2019. We onderzoeken of de brug Eltenseweg met tijdelijke maatregelen weer open kan voor vrachtverkeer. Met de vervanging van de brug is een doorlooptijd van ruim 1 jaar gemoeid.

Voorstel raad

Wij doen in een afzonderlijk raadsvoorstel het verzoek om een deel van het krediet reeds in 2018 beschikbaar te stellen, om te kunnen starten met de noodzakelijke voorbereidingen.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

Jaar realisatie

2020

In 2019 wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In aansluiting hierop richten wij het plein opnieuw in, waarbij wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toepassen. De voorbereiding van het ontwerpproces voor de inrichting het Raadhuisplein is gestart in 2018, waarbij wij ook een discussie hebben gevoerd over het wel of niet realiseren van een semi-permanente overkapping over het plein.

Stand van zaken

Status

Conform projectplan zijn de wensen en behoeften van verschillende betrokken partijen geïnventariseerd. In de kadernota is een totale investering voor dit project opgenomen voor een bedrag van € 690.000 in het jaar 2019. Onderdeel van deze investering is het voorbereidingskrediet van € 40.000. De voorbereiding moet in 2018 starten. Wij hebben dit  toegezegd aan de betrokkenen (ondernemers, organisaties evenementen, omwonenden). Bovendien moet de ontwikkeling aansluiten bij de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis. Medio 2019 presenteren wij u het definitief ontwerp.

Voorstel raad

Wij zullen u via een separaat raadsvoorstel een verzoek doen om een voorbereidingskrediet van € 40.000 voor 2018 beschikbaar te stellen.

3.2.9 Ruimte geven aan agrarische sector

Jaar realisatie

2018

We geven agrarische bedrijven in het bestemmingsplan binnen de wettelijke mogelijkheden de ruimte om te ontwikkelen en ondernemen. Dit betekent dat de bouwregels het mogelijk maken grotere bouwvolumes te hanteren en nevenactiviteiten te ontwikkelen, in het bijzonder op het gebied van recreatie en toerisme, natuur en landschap en agrarisch verwante activiteiten. Mogelijkheden voor bestemmingswijziging bij beëindiging van het agrarisch bedrijf worden ook in het bestemmingsplan opgenomen. Hierbij hanteren we als uitgangspunt, dat ruimte krijgen voor ondernemen gepaard gaat met verantwoordelijkheid nemen naar de omgeving.

Stand van zaken

Status

Veel wordt geregeld in het planologisch kader. Het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Zevenaar (noord) ligt in september en oktober 2018 ter inzage. Wij leggen het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied Gelders Eiland in het eerste kwartaal 2019 ter inzage. Dit is een kleine uitloop ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

Voorstel raad

Wij stellen u voor de planning aan te passen naar 2019.

4.1 Onderwijs

4.1.1 Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

Jaar realisatie

2018

Met het opstellen van een Integraal Huisvestings Plan (IHP) Onderwijs anticiperen wij op het onderwijs van de toekomst. We borduren voort op de harmonisatiemaatregelen in de voorschoolse voorzieningen. Het IHP is intercategoriaal (primair onderwijs, buitengewoon basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en integraal (onderwijs- en aanpalende welzijnsvoorzieningen). Het realiseren van een kindcentrum maakt onderdeel uit van het IHP. Daarnaast vertalen wij onze ambities met betrekking tot duurzaamheid in het IHP. De verwachte activiteiten ter uitvoering van het IHP hebben wij opgenomen bij de activiteit: ‘Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen’.

Stand van zaken

Status

Het schoolbestuur heeft een verzoek ingediend om het opstellen van een IHP eerst in 2019 te laten plaatsvinden. Reden hiervoor is dat met de fusie van diverse schoolbesturen LiemersNovum per 1 augustus 2018 gestart is. Mogelijk wordt het onderwijshuisvestingsbeleid van LiemersNovum aangepast, nu er sprake is van één schoolbestuur.

Voorstel raad

Wij stellen u voor de planning voor het opstellen van een IHP aan te passen naar 2019.

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen

Jaar realisatie

2022

We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen en waar mogelijk een Kindcentrum. De schoolgebouwen worden gebouwd op basis van het nog op te stellen IHP. We reserveren echter al middelen voor de onderwijshuisvesting, waarvan wij verwachten dat deze vanaf 2018 nodig zullen zijn. Het gaat hierbij om investeringen voor basisscholen en voor aanpassingen van de locaties van het Voortgezet Onderwijs.
Bij het beoordelen van de ingediende aanvragen voor schoolgebouwen nemen we duurzaamheidsaspecten in overweging.

Stand van zaken

Status

Het gaat om de volgende investeringen:
2018:

 • De Carrousel/De Maatjes € 1.626.000 (dekking € 650.000 uit al gehonoreerde kredieten).

De aanvraag onderwijshuisvesting is ingediend.  Als het onderzoek voor eventuele eigendomsovername in het vierde kwartaal 2018 is afgerond, wordt met de uitbreiding/interne aanpassing en realisatie van het buitenterrein begonnen.

 • De Wissel/De Tamboerijn € 25.000 (dekking uit al gehonoreerde kredieten

In  het vierde kwartaal 2018 starten wij met het onderzoek.

 • De Bem schoolwoningen en tijdelijke huisvesting € 4.300.000 (dekking € 100.000 uit al gehonoreerde kredieten)

De tijdelijke huisvesting (plaatsen noodunits) is gerealiseerd per 1 augustus 2018. De realisatie van de schoolwoningen vindt in overleg met het schoolbestuur plaats.

 • Platanenlaan herinrichting openbare ruimte € 270.000
  Vindt gelijktijdig met de realisatie van de uitbreiding Platanenlaan plaats.
 • Platanenlaan tijdelijke huisvesting (onderhoud en aanpassing ventilatie) gebouw Fonkelsteen en Het Kofschip € 150.000

De gebouwelijke aanpassing van beide locaties vindt plaats voor 1 juli 2019.

 • Platanenlaan verhuizing € 45.000 (dekking uit al gehonoreerde kredieten)

De verhuizing vindt plaats zodra alle voorbereidingen voor de uitbreiding Platanenlaan zijn afgerond.

 • Jonkersschool Lathum - bouwkundige aanpassingen € 25.000

Nu het schoolbestuur heeft besloten om de onderwijslocatie in Lathum open te houden, zolang er sprake is van 40 leerlingen of meer heeft dit mogelijk consequenties voor de onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Wij starten met het onderzoek voor de mogelijke consequenties voor onderwijshuisvesting.

2019:

 • Liemers college - uitbreiding Heerenmaeten en Landeweer € 783.900
  De aanvraag is ingediend en leggen wij (gezamenlijk met de gemeenten Duiven en Montferland) voor besluitvorming aan u voor in 2019

2020:

 • Nieuwbouw De Wissel / De Tamboerijn € 5.852.000
  In het vierde kwartaal 2018 starten wij een onderzoek. De aanvraag wordt ingediend na afronding van het onderzoek.

4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs

Jaar realisatie

2018

We gaan de huisvesting van het voortgezet onderwijs herzien. Dit is nodig vanwege de daling van leerlingenaantallen en wijziging van het onderwijsconcept. In overleg met het schoolbestuur van het Liemers college en de gemeenten Duiven en Montferland gaan wij bepalen welke voorzieningen wanneer gerealiseerd moeten zijn. Wij dragen voor ongeveer 40% bij in de totale kosten van de investeringen. Om in 2020/2021 aanpassingen te kunnen realiseren, hebben wij in 2019 een investering in de begroting opgenomen.

Stand van zaken

Status

In 2018 heeft het schoolbestuur een start gemaakt met de herhuisvesting.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 gaan de HAVO en VWO-leerlingen (voorheen basisschoolleerlingen) naar de locatie Heerenmäten.

6.3 (Arbeids)Participatie

6.3.1 Begeleiden mensen naar werk

Jaar realisatie

2018

Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan te helpen. Wij richten ons hierbij op de doelgroep: mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt én op het werk fit maken van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De Regionale Sociale Dienst (RSD) is de netwerkorganisatie die in nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden (3 O's) invulling geeft aan ons beleid dat gericht is op een inclusieve arbeidsmarkt.
We starten een pilot met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) om te voorkomen dat mensen vanuit de Werkloosheidswet (WW) doorstromen naar de bijstand.

Stand van zaken

Status

Nieuwe opdracht RSD 2018
U hebt op 4 juli 2018 een besluit genomen over de nieuwe opdracht voor de RSD. Met deze opdracht wordt geïnvesteerd in mensen (= het werk fit maken van mensen) en wij faciliteren de RSD hiervoor (= transformatie RSD tot netwerkorganisatie voor werk en participatie in de regio).

Verkenning optie mede-eigenaarschap onze gemeente in Scalabor
In het vierde kwartaal 2018 gaan wij de mogelijkheid van een eventueel mede-eigenaarschap van onze gemeente in het Arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor verder verkennen. Wij informeren u periodiek over de stand van zaken met betrekking tot deze verkenning.

Start Pilot UWV
Nadat u bij de kadernota 2018 hebt ingestemd met de pilot met het UWV zijn wij met de voorbereidingen gestart. In samenspraak met het UWV hebben wij een gezamenlijke pilot ontwikkeld. Deze is er op gericht om te voorkomen dat mensen vanuit de WW doorstromen naar de bijstand en om WW-ers zo snel mogelijk van de eventuele zorg te voorzien die nodig is.

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.1.1 Invoeren Omgevingswet

Jaar realisatie

2021

Voor 2021 zijn wij gereed voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wij stellen hiervoor een route vast in het procesplan implementatie Omgevingswet. Wij passen ons instrumentarium aan de nieuwe wettelijke vereisten aan. Hierbij is digitalisering van gegevens en het eenvoudig kunnen benaderen van die gegevens een belangrijk onderdeel. Wij zetten in op participatie van inwoners, ondernemers en instanties. Intern kijken wij naar de gevolgen voor de organisatie op het gebied van functies, cultuur, competenties en integraliteit.
De Omgevingswet raakt de gehele organisatie.

Stand van zaken

Status

Wij zijn gestart met de pilotprojecten, diverse werkgroepen zijn samengesteld. Wij sluiten aan bij de processen van participatie en cultuurverandering. Hiernaast werken wij regionaal samen met onze partners in de voorbereiding op de Omgevingswet. De start van de werkgroepen is naar achteren geschoven. Hierdoor is het niet haalbaar om voor de begroting 2019 een geactualiseerd kostenoverzicht te geven. Op basis van de nieuwe versie van de rekentool van de VNG en de inzichten van de werkgroepen actualiseren wij in het eerste kwartaal van 2019 het kostenoverzicht.

Voorstel raad

Wij informeren u in het vierde kwartaal 2018 met een raadsinformatiebrief over de implementatie van de Omgevingswet en hoe wij u hierbij willen betrekken. Wij actualiseren in het eerste kwartaal 2019 het kostenoverzicht. In de 1e voortgangsrapportage van 2019 informeren wij u over eventuele wijzigingen in de kosten.