Omschrijving

Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid).

Wat willen we?

We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere externe ontwikkelingen te melden.

Beleidskaders

  • Beleidsnotitie Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)
  • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zevenaar 2015 (vastgesteld in 2015)
  • Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 2015 en Beleidsregel 2015 gemeente Zevenaar (vastgesteld in 2015)
  • Integraal Huisvestingsplan 2014-2024 gemeente Zevenaar (vastgesteld in 2014)
  • Nota Vastgoedbeleid gemeente Zevenaar (2016)
  • Beleidsnotitie Onderwijs en Jeugd Zevenaar (2015-2019) (vastgesteld in 2015)
  • Visiedocument Lokaal Onderwijsbeleid Rijnwaarden 2016-2018 (vastgesteld in 2016)
  • Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs (2015) (vastgesteld in 2015)
  • Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder (2018)

Subdoelstellingen en activiteiten

Wat doen we?

Naam activiteit

Status

4.1.1 Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen

4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs

4.1.4 Organiseren brede basisvoorziening voor jongste kinderen

4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand

4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang

4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu