Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Kadernota 2018-2022

5.356

5.507

5.452

5.719

5.899

Tot de 2e Voortgangsrapportage

6

3

-4

-4

Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage

5.362

5.510

5.452

5.715

5.895

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

-94

Actualisatie kapitaallasten

-94

2. Actualisatie bestaand beleid

72

72

72

72

72

Onderwijsachterstandenbeleid

72

72

72

72

72

Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage

-22

72

72

72

72

Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage

5.340

5.582

5.524

5.787

5.967

Baten

Kadernota 2018-2022

251

251

251

251

251

Tot de 2e Voortgangsrapportage

Baten tot de 2e Voortgangsrapportage

251

251

251

251

251

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

2. Actualisatie bestaand beleid

72

72

72

72

72

Onderwijsachterstandenbeleid

72

72

72

72

72

Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage

72

72

72

72

72

Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage

324

324

324

324

324

Saldo voor bestemming

-5.017

-5.258

-5.201

-5.464

-5.644

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Kadernota 2018-2022

38

38

38

38

38

Tot de 2e Voortgangsrapportage

2e Voortgangsrapportage

38

Totaal onttrekkingen reserves

76

38

38

38

38

Toevoegingen

Kadernota 2018-2022

-3

-3

-3

-3

-3

Tot de 2e Voortgangsrapportage

2e Voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

-3

-3

-3

-3

-3

Totaal mutaties reserves

74

36

36

36

36

Saldo na bestemming

-4.943

-5.223

-5.165

-5.428

-5.608

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

2. Actualisatie bestaand beleid

Onderwijsachterstandenbeleid
Dit betreft de bijstelling van de specifieke uitkering (bijdrage) van het rijk. Er is meer geld beschikbaar voor het onderwijsachterstandenbeleid. Wij hebben voor hetzelfde bedrag het budget voor dit beleid verhoogd. De aanpassing van de budgetten is dus budgettair neutraal.

Baten

2. Actualisatie bestaand beleid

Onderwijsachterstandenbeleid
Dit betreft de bijstelling van de specifieke uitkering (bijdrage) van het rijk. Er is meer geld beschikbaar voor het onderwijsachterstandenbeleid. Wij hebben voor hetzelfde bedrag het budget voor dit beleid verhoogd. De aanpassing van de budgetten is dus budgettair neutraal.

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Toevoegingen 2e Voortgangsrapportage