Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Volksgezondheid richt zich op een gezonde leefomgeving en leefstijl. Duurzaamheid en milieu richten zich op energietransitie, CO2 reductie,  water (riolering), geluid, lucht, bodem en grond- en afvalstoffen. Ook gaat dit programma over de toezichthoudende en handhavende taken binnen deze beleidsvelden.

Wat willen we?

Behouden en bevorderen van een duurzame en gezonde leefomgeving voor nu en de volgende generaties.

Ontwikkelingen

Duurzaamheid en energietransitie

De ambitie richt zich nu op het energieneutraal worden, landelijk is de ontwikkeling ingezet om ook 'klimaatneutraal' te zijn. Een voorbeeld hiervan is de aanstaande 'Regionale Energie en Klimaat Strategieën (REKS)'.  Dit vraagt om extra inspanningen (middelen). Hieronder vallen ook de ontwikkelingen in het kader van de landelijk ambitie voor de transitie naar aardgas loos.

Beleidskaders

  • Milieubeleidsplan 2013-2030
  • Routekaart …op weg naar een energieneutraal Zevenaar 2016-2020
  • Regio visie publieke gezondheid Gelderland-Midden 2017-2020
  • Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder (2018)

Subdoelstellingen en activiteiten

Wat doen we?

Naam activiteit

Status

7.1.1 Uitvoeren programma Korte Voorzieningsketens

7.1.2 Versterken publieke gezondheid

7.1.3 Reguliere taken

7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar

7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie

7.2.3 Onderzoeken differentiatie bouwleges op basis van Energieprestatie coëfficiënt (EPC)

7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente

7.2.5 Op weg naar aardgas loos Zevenaar

7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023)

7.2.7 Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaar (2016-2020)

7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)

7.3.1 Verminderen restafval per inwoner (max. 100 kg)

7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan

7.5.1 Door stimuleren en handhaven wordt energie bespaart in het bedrijfsleven