Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Kadernota 2018-2022

9.351

9.353

9.150

9.067

9.067

Tot de 2e Voortgangsrapportage

-1

-149

-149

-149

-149

Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage

9.349

9.204

9.001

8.918

8.918

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

-205

Actualisatie kapitaallasten

-310

Afval inzameling

188

Bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM

-83

Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage

-205

Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage

9.144

9.204

9.001

8.918

8.918

Baten

Kadernota 2018-2022

7.931

7.967

7.992

7.992

7.992

Tot de 2e Voortgangsrapportage

Baten tot de 2e Voortgangsrapportage

7.931

7.967

7.992

7.992

7.992

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

-17

Actualisatie kapitaallasten

4

Afval inzameling

-21

Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage

-17

Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage

7.914

7.967

7.992

7.992

7.992

Saldo voor bestemming

-1.231

-1.238

-1.010

-927

-927

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Kadernota 2018-2022

328

425

117

20

20

Tot de 2e Voortgangsrapportage

59

33

33

33

33

2e Voortgangsrapportage

51

-4

-4

-4

-4

Totaal onttrekkingen reserves

438

454

147

49

49

Toevoegingen

Kadernota 2018-2022

Tot de 2e Voortgangsrapportage

-46

-46

-46

-46

2e Voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

-47

-47

-47

-47

Totaal mutaties reserves

437

407

100

3

3

Saldo na bestemming

-794

-830

-910

-924

-924

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Afval inzameling

De kosten voor afval gaan omhoog met ruim € 209.000. Het grootste nadeel zit bij de inzameling voor Papier, Metalen en Drankenkartons (PMD).  De verwerkingskosten zijn onder andere door problemen met de afzet fors gestegen, de kosten voor de inzamelzakken zijn hoger en de opbrengst van het verpakkingsfonds is  lager dan geraamd. Daarnaast is er sprake van een te lage raming van de  kosten voor de milieustraat in Lobith, een te lage raming van de hoeveelheid restafval en een lagere marktprijs voor papier gecombineerd met een hogere subsidie voor de verenigingen. Een deel van de kosten kunnen worden gedekt uit de reserve reiniging. Deze reserve is niet toereikend om het volledige bedrag te dekken. Het effect van deze € 155.000 komt als nadeel tot uitdrukking in deze rapportage.

Bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM

Uit de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling VGGM (vastgesteld door het AB d.d. 4 juli 2018) blijkt een incidenteel voordeel.

Baten

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Afval inzameling

De kosten voor afval gaan omhoog met ruim € 209.000. Het grootste nadeel zit bij de inzameling voor Papier, Metalen en Drankenkartons (PMD).  De verwerkingskosten zijn onder andere door problemen met de afzet fors gestegen, de kosten voor de inzamelzakken zijn hoger en de opbrengst van het verpakkingsfonds is  lager dan geraamd. Daarnaast is er sprake van een te lage raming van de  kosten voor de milieustraat in Lobith, een te lage raming van de hoeveelheid restafval en een lagere marktprijs voor papier gecombineerd met een hogere subsidie voor de verenigingen. Een deel van de kosten kunnen worden gedekt uit de reserve reiniging. Deze reserve is niet toereikend om het volledige bedrag te dekken. Het effect van deze € 155.000 komt als nadeel tot uitdrukking in deze rapportage.

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Afval inzameling

De kosten voor afval gaan omhoog met ruim € 209.000. Het grootste nadeel zit bij de inzameling voor Papier, Metalen en Drankenkartons (PMD).  De verwerkingskosten zijn onder andere door problemen met de afzet fors gestegen, de kosten voor de inzamelzakken zijn hoger en de opbrengst van het verpakkingsfonds is  lager dan geraamd. Daarnaast is er sprake van een te lage raming van de  kosten voor de milieustraat in Lobith, een te lage raming van de hoeveelheid restafval en een lagere marktprijs voor papier gecombineerd met een hogere subsidie voor de verenigingen. Een deel van de kosten kunnen worden gedekt uit de reserve reiniging. Deze reserve is niet toereikend om het volledige bedrag te dekken. Het effect van deze € 155.000 komt als nadeel tot uitdrukking in deze rapportage.

Toevoegingen 2e Voortgangsrapportage