Overzicht van baten en lasten

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Bestuur en ondersteuning

21.234

24.557

24.213

24.280

24.580

Veiligheid

2.946

2.772

2.771

2.771

2.771

Verkeer, vervoer en waterstaat

4.966

5.272

4.466

4.593

4.760

Economie

1.365

10.106

10.245

3.491

5.205

Onderwijs

5.340

5.582

5.524

5.787

5.967

Sport, cultuur en recreatie

9.065

8.206

8.287

8.278

8.277

Sociaal domein

50.296

49.803

49.001

48.938

48.757

Volksgezondheid en duurzaamheid

9.144

9.204

9.001

8.918

8.918

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.513

5.056

3.956

4.519

4.753

Actuele stand begroting - lasten

112.870

120.558

117.466

111.575

113.988

Baten

Bestuur en ondersteuning

81.488

82.347

83.320

84.441

83.511

Veiligheid

72

72

72

72

72

Verkeer, vervoer en waterstaat

55

455

55

55

55

Economie

1.145

10.135

10.218

3.452

5.159

Onderwijs

324

324

324

324

324

Sport, cultuur en recreatie

1.636

1.033

985

962

962

Sociaal domein

12.874

12.473

12.068

12.068

12.068

Volksgezondheid en duurzaamheid

7.914

7.967

7.992

7.992

7.992

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

9.898

4.833

3.699

4.202

4.435

Actuele stand begroting - baten

115.406

119.639

118.733

113.568

114.577

Saldo

Bestuur en ondersteuning

60.253

57.790

59.107

60.161

58.931

Veiligheid

-2.875

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

Verkeer, vervoer en waterstaat

-4.911

-4.816

-4.411

-4.537

-4.704

Economie

-220

29

-27

-38

-46

Onderwijs

-5.017

-5.258

-5.201

-5.464

-5.644

Sport, cultuur en recreatie

-7.428

-7.174

-7.302

-7.316

-7.315

Sociaal domein

-37.421

-37.330

-36.933

-36.870

-36.689

Volksgezondheid en duurzaamheid

-1.231

-1.238

-1.010

-927

-927

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1.385

-223

-257

-317

-317

Mutaties reserves

Bestuur en ondersteuning

-1.085

-429

-792

-860

388

Verkeer, vervoer en waterstaat

467

487

30

30

30

Economie

81

94

60

54

54

Onderwijs

74

36

36

36

36

Sport, cultuur en recreatie

134

20

15

15

15

Sociaal domein

-88

199

49

24

24

Volksgezondheid en duurzaamheid

437

407

100

3

3

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-2.387

34

Totaal mutaties reserves

-2.367

848

-502

-698

550

Saldo 2e Voortgangsrapportage na bestemming

168

-71

766

1.295

1.140