Inleiding
Hierbij bieden wij u de voortgangsrapportage 2018 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie van de begroting 2018. Het gaat over het beleid, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen.  

Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten binnen de programma’s groter dan € 25.000 zijn opgenomen en toegelicht.
Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (zoals bijvoorbeeld via de kwartaalrapportage sociaal domein en rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet. Dit gebeurt alleen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Opbouw
De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de kadernota. Dit betekent dat wij deze nota hebben ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage. In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u een snel beeld van de stand van zaken.

De stand van zaken, inclusief de toelichting, presenteren wij bij de thema’s:

  1. Participatie
  2. Sociaal domein en leefbaarheid
  3. Economie en vrijetijdseconomie
  4. Duurzaamheid
  5. Mobiliteit en bereikbaarheid
  6. Verbeteren bestuurscultuur

Naast deze thema's geven wij uiteraard de tussentijdse informatie bij de programma's. Hier vindt u ook de financiële informatie.

Financiën
De Voortgangsrapportage laat voor het jaar 2018 een financieel nadeel zien van € 144.000.
De belangrijkste reden is het afwaarderen van de geboekte opbrengsten met betrekking tot de stortplaats aan de Doesburgseweg (Zweekhorst).  Deze vorderingen (totaalbedrag € 777.000) worden door Mineralz-Zweekhorst B.V. betwist. Ons standpunt is nog steeds dat de vorderingen terecht zijn opgelegd en beraden wij ons op vervolgstappen. Wel merken wij de opgelegde nota’s uit voorzichtigheidsprincipe nu aan als dubieus.
Daarnaast is de bijdrage aan de SDL in 2018 € 254.000 hoger. Dit komt door loon- en prijsontwikkelingen, een hoger aandeelpercentage van de toegerekende exploitatiekosten, toename van de formatie en een correctie in verband met een foutieve raming van de salariskosten in de vastgestelde RSD-begroting 2018.
Hiertegenover staan gunstige ontwikkelingen op het gebied de onderuitputting van kapitaallasten (€ 399.000), een terugontvangst van omzetbelasting over de jaren 2014, 2015 en 2016 (€ 485.000) en de geraamde uitkering Fonds tekortgemeenten sociaal domein van € 650.000.

Na verwerking van deze financiële effecten resteert voor 2018 een positief saldo van € 168.000. In 2019 verwachten wij een klein nadeel.  De jaren 2020 tot en met 2022 geven een positief beeld te zien.

Planning/verdere procedure
Het behandelschema is als volgt:

  • Commissies

2, 3 en 4 oktober 2018

  • Raadsvergadering

24 oktober 2018

Slotopmerking

Wij wensen u veel leesplezier en een constructieve behandeling van de voortgangsrapportage 2018.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Michel Tromp
secretaris

Ella Schadd-de Boer
burgemeester