Omschrijving

Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer.

Wat willen we?

Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.

Ontwikkelingen

Verkeer en vervoer

We krijgen te maken met een bouwperiode. Eerst passen wij onze gemeentelijke wegen aan op de nieuwe aansluitingen op het hoofdwegennet (Arnhemseweg in 2019 en Hengelder in 2020). Als wij klaar zijn gaat Rijkswaterstaat aan de slag met de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 (2022-2024). Dat vraagt de komende tijd veel aandacht van onze organisatie.

Beleidskaders

  • Structuurvisie Zevenaar 2013-2030 (2012)
  • Verkeer- en vervoersplan Zevenaar (2000)
  • Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)

Subdoelstellingen en activiteiten

Wat doen we?

Naam activiteit

Status

2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort

2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau

2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering

2.1.4 Investeren in veilige wegen

2.1.5 Verbeteren en verduurzamen openbare verlichting

2.1.6 Opstellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen