Wat doen we?

Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud

Het gewenste onderhoudsniveau op beeldkwaliteit van de openbare ruimte is vastgesteld. Het is noodzakelijk dat wij op diverse wegen achterstallig onderhoud uitvoeren. Deze wegen zijn nu verkeersonveilig en uitstel van onderhoud is niet langer te verantwoorden. Wanneer wij geen maatregelen nemen, vallen de wegen onder de norm van wettelijke aansprakelijkheid en zijn schadeclaims te verwachten.  


Vervangen brug Eltenseweg

Op basis van uitgevoerde constructiemetingen en de daaruit blijkende slechte conditie van de brug mogen zware vrachtvoertuigen (> 40 t) geen gebruik meer maken van deze brug. Deze tijdelijke maatregel kan tot claims lijden van diverse transportbedrijven, doordat ze ongeveer 10km moeten omrijden. Het overige vrachtverkeer hebben we moeten beperken door eenrichtingsverkeer in te stellen. We kunnen de brug nu met een noodmaatregel (een extra pijler aanbrengen) weer toegankelijk maken voor al het vrachtverkeer. De begrote kosten hiervan bedragen ongeveer € 50.000. Deze kosten willen wij dekken uit het krediet (€ 650.000) van de ‘vervanging brug Eltenseweg’ welke aangevraagd is in de Kadernota 2018-2022. Door deze tijdelijke maatregel kan het restant krediet (€ 600.000) doorschuiven van 2019 naar 2022. Dit uitstel geeft mogelijkheden om samen met Kreis Kleve (D) een integraal plan te maken om het gebied verder in te richten, waardoor er mogelijk kosten bespaard kunnen worden en een meer passende oplossing mogelijk wordt.

Reconstructie Halve Maan Lobith

Het projectgebied ‘reconstructie Halve Maan ’ omvat het gebied tussen de rotonde Batavenweg en Herwensedijk. In dit projectgebied realiseren wij een fietsverbinding en vervangen wij ook alle verhardingen en renoveren we het grootste gedeelte van het openbare groen. Verder wordt er op de Halve Maan geparkeerd op de rijbaan. Na de herinrichting kan er alleen nog geparkeerd worden in de parkeervakken.

Herinrichting Kop van Tolkamer

De aanleiding voor de projecten is de achterstand in onderhoud openbare ruimte (verpaupering). De Kop van Tolkamer onderscheidt zich van de omgeving. Door de kwaliteitsimpuls en het opknappen van de openbare ruimte ontstaat in de Kop van Tolkamer een toeristische meerwaarde, het zet de Kop van Tolkamer op de kaart.

NaamJaar realisatie2022
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau
Stand van zaken
status

Op diverse wegen hebben wij slijtlagen aangebracht om de wegen weer veilig te maken. In de resterende periode van 2018 en (afhankelijk van het verloop van de winter) in 2019 zijn asfalteringswerkzaamheden gepland die uitvoering geven aan een deel van deze werkzaamheden. De projecten lopen, op het opstellen van de wegenlegger na. Hiermee starten we begin 2019. We onderzoeken of de brug Eltenseweg met tijdelijke maatregelen weer open kan voor vrachtverkeer. Met de vervanging van de brug is een doorlooptijd van ruim 1 jaar gemoeid.

Voorstel raad

Wij doen in een afzonderlijk raadsvoorstel het verzoek om een deel van het krediet reeds in 2018 beschikbaar te stellen, om te kunnen starten met de noodzakelijke voorbereidingen.