Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen.

Wat willen we?

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is.

Ontwikkelingen

Economisch herstel

Het herstel van de economie in ons land heeft een grote impact op diverse activiteiten die wij als gemeente doen. Zeker op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening.

Beleidskaders

  • Structuurvisie Zevenaar 2012-2030
  • Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030
  • Woonvisie Zevenaar
  • Woonvisie Rijnwaarden (2009)
  • Nota Vastgoedbeleid

Subdoelstellingen en activiteiten

Wat doen we?

Naam activiteit

Status

8.1.1 Invoeren Omgevingswet

8.2.1 Herinrichten BAT-terrein

8.3.1 Herontwikkelen Vestersbos Zevenaar

8.3.2 Regie op woningbouwprogramma

8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith

8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties

8.4.1 Uitvoeren doortastend handhavingsbeleid