Wat doen we?

De woningbouwlocatie Groot Holthuizen is in ontwikkeling, waarbij oorspronkelijk werd uitgegaan van een uitgifte van 30 kavels per jaar. In 2016 en 2017 zijn verkoop en financiële doelstellingen ruimschoots gehaald wat aanleiding was om de uitgifte te versnellen. Voor de jaren 2018 en 2019 uitgegaan wordt van een uitgifte van 60 kavels per jaar en de jaren daarna 40 stuks.  Afronding buurtschappen de Tol en De Bem in zowel woningbouw als openbaar gebied (woonrijpmaken) zijn in deels in uitvoering en voor sommige delen gepland. Op 4 juli 2018 heeft u besloten om de grondexploitatie Zevenaar Oost uit te breiden door het toevoegen van 155 woningen. Deze worden gerealiseerd in het buurtschap De Stede waarbij de deelexploitatie Het Hof is afgesloten waarmee 40 woningen zijn vervallen. Netto gaat het dus om een uitbreiding van 115 woningen.

In het woningbouwplan Middag Oost is een ontwikkelaar bezig met de realisatie van 15 woningen. Afhankelijk van het tempo van verkoop wordt dit plan in de komende tijd verder ontwikkeld.

NaamJaar realisatie2022
8.3.4 Ontwikkelen bouwgrondexploitaties
Stand van zaken
status

De Tol

Wij hebben een overeenkomst met partijen voor een nieuwe verkaveling voor de gronden in de Tol1. Dit deel van de Tol kunnen wij dan ook afronden. Ook bieden wij hier extra vrije kavels aan om aan de groeiende vraag te voldoen. De projectmatige woningen gaan nog dit jaar in verkoop. Het woonrijp maken (dus het definitief maken) van het openbaar gebied van een groot deel van de Tol is gereed.

De Bem

Reinbouw is in september 2018 gestart met de bouw van 19 woningen. Levering van deze gronden heeft plaatsgevonden. Ook de verkoop van vrije kavels loopt zeer voorspoedig. Het noordelijk deel van de Bem is woonrijp gemaakt. Na realisatie van het project van Reinbouw (begin 2019) wordt ook de zuidzijde woonrijp gemaakt. Daarmee is de Bem grotendeels gereed.

De Stede

De eerste fasen in het derde buurtschap (De Stede) zijn in de verkoop gegaan. De verkoop hiervan loopt goed.  Het betreft hier een fase van 28 koopwoningen en 17 huurwoningen (fase 1), 17 woningen (fase 2) en 24 woningen (fase 3). De Stede is bouwrijp en de gronden voor de eerste 2 fasen leveren wij nog dit jaar op.

Wij gaan voor 2018 uit van 91 leveringen. U hebt op 4 juli 2018 ingestemd met een verhoging van de aantallen woningen in de grondexploitatie. Deze uitbreiding heeft betrekking op de volgende fase. Hiervoor zijn uitwerkingsplannen in voorbereiding. Daarnaast hebben wij gesprekken met ontwikkelende partijen gevoerd om te zorgen dat in 2018 nog een vierde fase in de verkoop kan gaan.