Wat doen we?

Voor 2021 zijn wij gereed voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wij stellen hiervoor een route vast in het procesplan implementatie Omgevingswet. Wij passen ons instrumentarium aan de nieuwe wettelijke vereisten aan. Hierbij is digitalisering van gegevens en het eenvoudig kunnen benaderen van die gegevens een belangrijk onderdeel. Wij zetten in op participatie van inwoners, ondernemers en instanties. Intern kijken wij naar de gevolgen voor de organisatie op het gebied van functies, cultuur, competenties en integraliteit.

De Omgevingswet raakt de gehele organisatie.

NaamJaar realisatie2022
8.1.1 Invoeren Omgevingswet
Stand van zaken
status

Wij zijn gestart met de pilotprojecten, diverse werkgroepen zijn samengesteld. Wij sluiten aan bij de processen van participatie en cultuurverandering. Hiernaast werken wij regionaal samen met onze partners in de voorbereiding op de Omgevingswet. De start van de werkgroepen is naar achteren geschoven. Hierdoor is het niet haalbaar om voor de begroting 2019 een geactualiseerd kostenoverzicht te geven. Op basis van de nieuwe versie van de rekentool van de VNG en de inzichten van de werkgroepen actualiseren wij in het eerste kwartaal van 2019 het kostenoverzicht.

Voorstel raad

Wij informeren u in het vierde kwartaal 2018 met een raadsinformatiebrief over de implementatie van de Omgevingswet en hoe wij u hierbij willen betrekken. Wij actualiseren in het eerste kwartaal 2019 het kostenoverzicht. In de 1e voortgangsrapportage van 2019 informeren wij u over eventuele wijzigingen in de kosten.