Wat doen we?

Wij hebben nieuw toezicht en handhavingsbeleid ontwikkeld. Wij richten ons op actief toezicht, jaarlijkse speerpunten en het actief betrekken van inwoners. Het beleid op toezicht en handhaving biedt waarborg aan onze inwoners dat wij als overheid legitiem en controleerbaar handelen, maar ook maken we duidelijk op welke wijze we optreden als de regels niet nageleefd worden. De uitgangspunten voor de uitvoering van taken zijn: preventie, actief toezicht, datagedreven sturing en gebied- en projectgericht toezicht.

Gelet op het komende verbod op asbest daken (met ingang van 2024) gaan wij eigenaren voorlichten en stimuleren tot het tijdig verwijderen van dit asbest.

NaamJaar realisatie2022
8.4.1 Uitvoeren doortastend handhavingsbeleid
Stand van zaken
status

Het handhavingsbeleid bieden wij u volgens planning in oktober 2018 ter vaststelling aan. Mogelijke financiële consequenties nemen wij mee in de begroting 2019.