Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Kadernota 2018-2022

4.990

4.358

3.232

4.604

7.470

Tot de 2e Voortgangsrapportage

3.617

966

943

138

-2.496

Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage

8.607

5.324

4.174

4.742

4.974

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

22

Actualisatie kapitaallasten

22

Administratieve wijzigingen (verschuivingen)

-116

-269

-218

-223

-221

Mutaties obv herziening grondexploitaties 1-1-18

-116

-269

-218

-223

-221

Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage

-94

-269

-218

-223

-221

Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage

8.513

5.056

3.956

4.519

4.753

Baten

Kadernota 2018-2022

3.542

4.024

2.862

4.175

7.040

Tot de 2e Voortgangsrapportage

6.444

1.078

1.055

250

-2.384

Baten tot de 2e Voortgangsrapportage

9.986

5.102

3.917

4.425

4.657

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

28

Actualisatie kapitaallasten

28

Administratieve wijzigingen (verschuivingen)

-116

-269

-218

-223

-221

Mutaties obv herziening grondexploitaties 1-1-18

-116

-269

-218

-223

-221

Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage

-88

-269

-218

-223

-221

Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage

9.898

4.833

3.699

4.202

4.435

Saldo voor bestemming

1.385

-223

-257

-317

-317

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Kadernota 2018-2022

111

29

10

10

10

Tot de 2e Voortgangsrapportage

95

15

2e Voortgangsrapportage

-10

-10

-10

-10

-10

Totaal onttrekkingen reserves

196

34

Toevoegingen

Kadernota 2018-2022

Tot de 2e Voortgangsrapportage

-2.583

2e Voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

-2.583

Totaal mutaties reserves

-2.387

34

Saldo na bestemming

-1.002

-189

-257

-317

-317

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Administratieve wijzigingen (verschuivingen)

Mutaties obv herziening grondexploitaties 1-1-18
De gevolgen van de herziening grondexploitaties per 1 januari 2018 voor het lopende jaar en de komende jaren zijn verwerkt. Deze zijn per saldo budgettair neutraal en betreffen bijstellingen in de jaarbudgetten voor kosten en opbrengsten. Het effect in het resultaat van deze grondexploitaties als gevolg van deze herziening is immers verwerkt in de jaarrekening 2017.

Baten

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Administratieve wijzigingen (verschuivingen)

Mutaties obv herziening grondexploitaties 1-1-18
De gevolgen van de herziening grondexploitaties per 1 januari 2018 voor het lopende jaar en de komende jaren zijn verwerkt. Deze zijn per saldo budgettair neutraal en betreffen bijstellingen in de jaarbudgetten voor kosten en opbrengsten. Het effect in het resultaat van deze grondexploitaties als gevolg van deze herziening is immers verwerkt in de jaarrekening 2017.

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Toevoegingen 2e Voortgangsrapportage