Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Kadernota 2018-2022

4.950

5.168

4.362

4.489

4.656

Tot de 2e Voortgangsrapportage

-20

104

104

104

104

Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage

4.930

5.272

4.466

4.593

4.760

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

36

Actualisatie kapitaallasten

36

Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage

36

Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage

4.966

5.272

4.466

4.593

4.760

Baten

Kadernota 2018-2022

52

452

52

52

52

Tot de 2e Voortgangsrapportage

3

3

3

3

3

Baten tot de 2e Voortgangsrapportage

55

455

55

55

55

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage

Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage

55

455

55

55

55

Saldo voor bestemming

-4.911

-4.816

-4.411

-4.537

-4.704

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Kadernota 2018-2022

467

450

25

25

25

Tot de 2e Voortgangsrapportage

155

37

5

5

5

2e Voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

622

487

30

30

30

Toevoegingen

Kadernota 2018-2022

Tot de 2e Voortgangsrapportage

-155

2e Voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

-155

Totaal mutaties reserves

467

487

30

30

30

Saldo na bestemming

-4.444

-4.329

-4.381

-4.507

-4.674

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Baten

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage

Toevoegingen 2e Voortgangsrapportage