Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Kadernota 2018-2022

3.018

2.775

2.775

2.775

2.775

Tot de 2e Voortgangsrapportage

6

-4

-4

-4

-4

Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage

3.025

2.772

2.771

2.771

2.771

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

-78

Actualisatie kapitaallasten

-15

Teruggaaf voordelig resultaat VGGM 2017

-63

Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage

-78

Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage

2.946

2.772

2.771

2.771

2.771

Baten

Kadernota 2018-2022

72

72

72

72

72

Tot de 2e Voortgangsrapportage

Baten tot de 2e Voortgangsrapportage

72

72

72

72

72

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage

Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage

72

72

72

72

72

Saldo voor bestemming

-2.875

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Kadernota 2018-2022

Tot de 2e Voortgangsrapportage

2e Voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

Toevoegingen

Kadernota 2018-2022

Tot de 2e Voortgangsrapportage

2e Voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

Saldo na bestemming

-2.875

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Teruggaaf voordelig resultaat VGGM 2017

De afrekening van het resultaat van VGGM over 2017 leidt tot een eenmalige teruggaaf van € 63.000 voor het onderdeel brandweer-veiligheid.

Baten

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage

Toevoegingen 2e Voortgangsrapportage