Wat doen we?

Gelet op het toenemende belang van de bereikbaarheid van onze gemeente in relatie tot de toenemende verkeersdrukte gaan wij in 2019 een gemeentelijke visie op verkeer en vervoer opstellen.

NaamJaar realisatie2022
2.1.6 Opstellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
Stand van zaken
status

Om invulling te geven aan uw raadsopdracht rondom de noordelijke randweg, zijn wij gestart met het opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan. Hierin benoemen we structuren voor verkeer, waarmee we de noordelijke randweg een plek kunnen geven in de verkeersstructuur van onze gemeente. Het GVVP verwachten we in het eerste kwartaal van 2019 inhoudelijk af te ronden, waarna we dit aan u ter vaststelling aanbieden.

Voor Witte Kruis loopt een studie, met als doel na te denken over de verbinding van het Gelders Eiland naar de hoofdwegenstructuur. Dit raakt het GVVP en de daarin uit te werken verkeersstructuren.