Wat doen we?

Ook de Regio Arnhem Nijmegen staat voor een opgave (in 2050 energieneutraal). Dit is een opgave voor alle vier de bestaande Portefeuillehouders-overleggen (Duurzaamheid, Mobiliteit, Wonen en Economie). De coördinatie is vanuit het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid en wordt voorbereid via de regionale Icoongroep Slimme Duurzaamheid. Voor het halen van de opgave is het uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij de focus van de regionale samenwerking ligt bij:

  • Regionale Energiestrategie (RES)
  • Energietransitie gebouwde omgeving
  • Duurzame bedrijventerreinen
  • Duurzaam en circulair inkopen en aanbesteden
NaamJaar realisatie2022
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)
Stand van zaken
status

Regionaal Energie Strategie (RES)

Landelijk zijn er afspraken gemaakt (Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Unie van Waterschappen (UvW)). Deze afspraken werken we regionaal uit.

De Energietransitie gebouwde omgeving is een onderdeel van het RES geworden.

Vanwege de recente landelijke afspraken en het daarbij behorende tijdpad is het tijdig informeren van u over de consequenties en het vervolgtraject wenselijk. Wij willen graag hiervoor gebruik maken van de reguliere commissievergaderingen waar dit onderwerp als vast agendapunt opgevoerd kan worden.

Duurzame bedrijventerreinen

In regionaal verband stellen wij een plan van aanpak op waarbij wij rekening houden met lokale initiatieven.

Duurzaam en circulair inkopen en aanbesteden

In regionaal verband worden de mogelijkheden onderzocht voor een gezamenlijk leasecontract voor eigen voertuigen waarin circulariteit en duurzaamheid centraal staan. Met de bedoeling om tot uniforme afspraken over circulariteit en duurzaamheid te komen wordt het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de regiogemeente doorgelicht.