Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Kadernota 2018-2022

49.891

49.687

48.885

48.822

48.641

Tot de 2e Voortgangsrapportage

82

44

44

44

44

Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage

49.973

49.731

48.929

48.866

48.685

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

250

Actualisatie kapitaallasten

-4

Hogere bijdrage SDL

254

2. Actualisatie bestaand beleid

72

72

72

72

72

Versterken armoede- en schuldenbeleid

72

72

72

72

72

Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage

322

72

72

72

72

Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage

50.296

49.803

49.001

48.938

48.757

Baten

Kadernota 2018-2022

12.874

12.473

12.068

12.068

12.068

Tot de 2e Voortgangsrapportage

Baten tot de 2e Voortgangsrapportage

12.874

12.473

12.068

12.068

12.068

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage

Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage

12.874

12.473

12.068

12.068

12.068

Saldo voor bestemming

-37.421

-37.330

-36.933

-36.870

-36.689

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Kadernota 2018-2022

50

175

25

Tot de 2e Voortgangsrapportage

342

24

24

24

24

2e Voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

392

199

49

24

24

Toevoegingen

Kadernota 2018-2022

-200

Tot de 2e Voortgangsrapportage

-280

2e Voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

-480

Totaal mutaties reserves

-88

199

49

24

24

Saldo na bestemming

-37.509

-37.131

-36.884

-36.846

-36.665

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Hogere bijdrage SDL

In juli 2018 is de gewijzigde begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022 van de SDL door het AB vastgesteld. De financiële gevolgen voor 2018 hebben betrekking op RSD en nemen wij op in deze voortgangsrapportage. De hogere lasten worden veroorzaakt door loon- en prijsontwikkelingen, een hoger aandeelpercentage van de toegerekende exploitatiekosten, toename van de formatie en een correctie in verband met een foutieve raming van de salariskosten in de vastgestelde begroting 2018.

2. Actualisatie bestaand beleid

Versterken armoede- en schuldenbeleid
Ter versterking van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid stelt het Rijk voor de jaren 2018 tot en met 2020 geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Deze middelen worden in onze gemeente zodanig ingezet dat een impuls wordt gegeven aan een verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de versterking van de lokale regie op het armoedebeleid. De van het rijk ontvangen middelen die in enig jaar (nog) niet worden besteed, worden -via de resultaatbestemming bij de jaarrekening- toegevoegd aan het exploitatiebudget van het nieuwe jaar.

Baten

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage

Toevoegingen 2e Voortgangsrapportage