Wat doen we?

Het gemeentelijk minimabeleid is gericht op het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden. Schuldhulpverlening wordt laagdrempelig aangeboden. Inkomensondersteuning is er voor onze inwoners die voor langere tijd zijn aangewezen op een laag inkomen. Onze inkomensondersteuning is er op gericht om onze inwoners te laten participeren in de samenleving. De beste weg uit armoede is werk. Extra zorg en aandacht gaat in ons beleid uit naar chronisch zieken, kinderen en ouderen.

NaamJaar realisatie2022
6.3.4 Minimabeleid (inclusief schuldhulpverlening)
Stand van zaken
status
  • Wij realiseren in 2018 een website. Door de website kunnen maatschappelijke partners signalen van schulden op een eenvoudige en snelle manier delen met onze gemeente.
  • Wij hebben de onderzoeksresultaten van de evaluatie minimabeleid met u gedeeld. De resultaten verwerken wij in de nieuwe notitie schulden en armoede.
  • Wij hebben gesproken met een grote groep maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de armoede en schuldenproblematiek in onze gemeente.  De kennis en ervaringen verwerken wij in de nieuwe notitie schulden en armoede.
  • Het kindpakket is uitgebreid met huiswerkbegeleiding. Leerlingen uit het regulier onderwijs -waarvan ouders weinig te besteden hebben- komen in aanmerking.