Wat doen we?

Zoals in het Watertakenplan de Liemers 2017-2021 is opgenomen, wordt er serieus gefocust op duurzaamheid en klimaatverandering. Bij het ontwerpen en inrichten van zowel (afval)waterketen, watersysteem als openbare ruimte wordt hiermee rekening gehouden. Hierbij zoeken wij nadrukkelijk naar een integrale benadering bij grootonderhoud, reconstructie en nieuwbouw.

De volgende uitgangspunten hanteren wij bij alle plannen met betrekking tot afvalwaterketen, watersysteem en openbare ruimte:

  1. Klimaatbestendig inrichten betreffende water, hitte en droogte;
  2. Vasthouden, bergen en afvoeren;
  3. Beperken wateroverlast in stedelijk gebied;
  4. Scheiden bij de bron van hemelwater en vuilwater;
  5. Vuilwater wordt via de riolering afgevoerd naar de zuivering;
  6. Hemelwater voert bij voorkeur zichtbaar bovengronds af naar oppervlaktewater of bodem;
  7. Anticiperen op klimaatverandering door rekening te houden met de verwachte effecten bij het ontwerp en inrichting van (afval)waterketen, watersysteem en openbare ruimte;
  8. Milieutechnisch functioneren en oppervlaktewaterkwaliteit mag niet verslechteren ten opzichte van de huidige situatie;
  9. Particulieren stimuleren voor meer groen in de tuin, voor hitte en water. Bewoners moeten zich zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk voelen voor het verwerken van hemelwater op eigen terrein.

Wij gaan samen met andere Liemerse gemeenten en het waterschap dit jaar starten met het project 'Klimaatadaptatie De Liemers', zoals recent vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is voorgeschreven. Hiervoor zal een stresstest worden uitgevoerd om knelpunten en risico's op onder andere wateroverlast in kaart te brengen.

NaamJaar realisatie2022
7.4.1 Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen Watertakenplan
Stand van zaken
status

Het hanteren van de genoemde uitgangspunten is een continu proces. In 2019 voeren wij een stresstest klimaatbestendigheid uit voor het stedelijke en landelijke gebied van de gemeente. Deze test bereiden we in Liemers verband samen met het Waterschap voor. De stresstest heeft de thema's: wateroverlast, hitte, droogte en waterveiligheid (bijvoorbeeld risico op dijkdoorbraak). In juni 2019 starten wij met de aanbestedingsprocedure.