Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Kadernota 2018-2022

3.485

10.030

10.182

3.474

3.482

Tot de 2e Voortgangsrapportage

-2.136

76

63

17

1.723

Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage

1.349

10.106

10.245

3.491

5.205

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

16

Actualisatie kapitaallasten

16

Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage

16

Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage

1.365

10.106

10.245

3.491

5.205

Baten

Kadernota 2018-2022

3.144

10.037

10.133

3.414

3.414

Tot de 2e Voortgangsrapportage

-1.999

98

85

39

1.745

Baten tot de 2e Voortgangsrapportage

1.145

10.135

10.218

3.452

5.159

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage

Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage

1.145

10.135

10.218

3.452

5.159

Saldo voor bestemming

-220

29

-27

-38

-46

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Kadernota 2018-2022

81

94

60

54

54

Tot de 2e Voortgangsrapportage

2e Voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

81

94

60

54

54

Toevoegingen

Kadernota 2018-2022

Tot de 2e Voortgangsrapportage

2e Voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

80

94

60

54

54

Saldo na bestemming

-140

123

33

16

8

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Baten

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage

Toevoegingen 2e Voortgangsrapportage