Wat doen we?

Wij rollen de komende jaren het rijksbeleid ‘Tel mee met Taal’ lokaal verder uit om taalachterstand van jongs af aan te bestrijden en leesbevorderingsactiviteiten te stimuleren. Daarnaast gaan we succesvolle pilots binnen de specifieke regeling Volwasseneneducatie borgen binnen het structurele aanbod van het Taalhuis. Het Taalhuis helpt mensen die moeite hebben met taal en digitaal (lezen, schrijven, rekenen, computervaardigheden) om beter te leren lezen en schrijven.

NaamJaar realisatie2022
4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand
Stand van zaken
status

De aanpak van taalachterstand kan niet los worden gezien van de inzet op preventieve maatregelen, zoals lees- en taalbevordering.

Lezen is een waardevolle aanvulling is op de ontplooiing van kinderen en jongeren. De Bibliotheek Liemers en de onderwijspartners primair onderwijs hebben de gefaseerde  uitrol van de Bibliotheek op school in (voormalig) Zevenaar afgerond. Ook de uitrol van BoekStart is gerealiseerd in de voorschoolse voorzieningen. Daarmee is doorgaande lijn gerealiseerd van 0-17 jaar.

Voor de gemeentelijke harmonisatie van de leesbevorderingsactiviteiten werken wij een financieel voorstel uit, dat wij opnemen in de meerjarenbegroting 2019-2022.

De verplichting om op regionaal niveau samen te werken op het gebied van Volwasseneneducatie is in 2015 vastgelegd in Artikel 2.3.1 van de gewijzigde Wet Educatie Beroepsonderwijs. Het Regionaal Educatieprogramma Volwasseneneducatie 2019 en verder is in voorbereiding.