Wat doen we?

Met het opstellen van een Integraal Huisvestings Plan (IHP) Onderwijs anticiperen wij op het onderwijs van de toekomst. We borduren voort op de harmonisatiemaatregelen in de voorschoolse voorzieningen. Het IHP is intercategoriaal (primair onderwijs, buitengewoon basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en integraal (onderwijs- en aanpalende welzijnsvoorzieningen). Het realiseren van een kindcentrum maakt onderdeel uit van het IHP. Daarnaast vertalen wij onze ambities met betrekking tot duurzaamheid in het IHP. De verwachte activiteiten ter uitvoering van het IHP hebben wij opgenomen bij de activiteit: ‘Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen’.

NaamJaar realisatie2022
4.1.1 Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs
Stand van zaken
status

Het schoolbestuur heeft een verzoek ingediend om het opstellen van een IHP eerst in 2019 te laten plaatsvinden. Reden hiervoor is dat met de fusie van diverse schoolbesturen LiemersNovum per 1 augustus 2018 gestart is. Mogelijk wordt het onderwijshuisvestingsbeleid van LiemersNovum aangepast, nu er sprake is van één schoolbestuur.

Voorstel raad

Wij stellen u voor de planning voor het opstellen van een IHP aan te passen naar 2019.