Wat doen we?

We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen en waar mogelijk een Kindcentrum. De schoolgebouwen worden gebouwd op basis van het nog op te stellen IHP. We reserveren echter al middelen voor de onderwijshuisvesting, waarvan wij verwachten dat deze vanaf 2018 nodig zullen zijn. Het gaat hierbij om investeringen voor basisscholen en voor aanpassingen van de locaties van het Voortgezet Onderwijs.

Bij het beoordelen van de ingediende aanvragen voor schoolgebouwen nemen we duurzaamheidsaspecten in overweging.

NaamJaar realisatie2022
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen
Stand van zaken
status

Het gaat om de volgende investeringen:

2018:

 • De Carrousel/De Maatjes € 1.626.000 (dekking € 650.000 uit al gehonoreerde kredieten).

De aanvraag onderwijshuisvesting is ingediend.  Als het onderzoek voor eventuele eigendomsovername in het vierde kwartaal 2018 is afgerond, wordt met de uitbreiding/interne aanpassing en realisatie van het buitenterrein begonnen.

 • De Wissel/De Tamboerijn € 25.000 (dekking uit al gehonoreerde kredieten

In  het vierde kwartaal 2018 starten wij met het onderzoek.

 • De Bem schoolwoningen en tijdelijke huisvesting € 4.300.000 (dekking € 100.000 uit al gehonoreerde kredieten)

De tijdelijke huisvesting (plaatsen noodunits) is gerealiseerd per 1 augustus 2018. De realisatie van de schoolwoningen vindt in overleg met het schoolbestuur plaats.

 • Platanenlaan herinrichting openbare ruimte € 270.000
  Vindt gelijktijdig met de realisatie van de uitbreiding Platanenlaan plaats.
 • Platanenlaan tijdelijke huisvesting (onderhoud en aanpassing ventilatie) gebouw Fonkelsteen en Het Kofschip € 150.000

De gebouwelijke aanpassing van beide locaties vindt plaats voor 1 juli 2019.

 • Platanenlaan verhuizing € 45.000 (dekking uit al gehonoreerde kredieten)

De verhuizing vindt plaats zodra alle voorbereidingen voor de uitbreiding Platanenlaan zijn afgerond.

 • Jonkersschool Lathum - bouwkundige aanpassingen € 25.000

Nu het schoolbestuur heeft besloten om de onderwijslocatie in Lathum open te houden, zolang er sprake is van 40 leerlingen of meer heeft dit mogelijk consequenties voor de onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Wij starten met het onderzoek voor de mogelijke consequenties voor onderwijshuisvesting.

2019:

 • Liemers college - uitbreiding Heerenmaeten en Landeweer € 783.900
  De aanvraag is ingediend en leggen wij (gezamenlijk met de gemeenten Duiven en Montferland) voor besluitvorming aan u voor in 2019

2020:

 • Nieuwbouw De Wissel / De Tamboerijn € 5.852.000
  In het vierde kwartaal 2018 starten wij een onderzoek. De aanvraag wordt ingediend na afronding van het onderzoek.