Wat doen we?

We zijn een aantrekkelijke werkgever en mensen werken graag bij ons in Zevenaar. Medewerkers zijn toegerust om in steeds veranderende contexten hun werk te doen. Ze zijn goed opgeleid, flexibel in hun gedrag en communicatie. We zijn in staat het werk af te stemmen op de uitdagingen in de samenleving. We nemen medewerkers mee in veranderingen en toekomstige ontwikkelingen. Zij zijn zelf actief in hun eigen loopbaanontwikkeling. We volgen de resultaten van ons HR-beleid. Er is een veilig werkklimaat waarin we transparant en open zijn. Onze processen en werkafspraken ondersteunen dit.

NaamJaar realisatie2022
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie
Stand van zaken
status

Kadernota HR

Bij een nieuwe organisatie hoort ook een HR-beleid dat daarop aansluit. We zijn gestart met het opstellen van een nieuwe kadernota HR. De aanbevelingen uit de raadsenquête zijn hierbij betrokken. De verwachting is dat wij eind 2018 deze kadernota vaststellen. Wij houden u op de hoogte van het proces.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In juni 2018 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij alle medewerkers. 83% van de medewerkers heeft hieraan deelgenomen. De resultaten van het onderzoek bespreken we in het najaar met de afdelingen. Dit resulteert in plannen van aanpak met organisatiebrede en specifieke maatregelen per afdeling.

Teambuilding

Als nieuwe gefuseerde organisatie is het belangrijk om te werken aan goede samenwerking tussen de medewerkers. Alle afdelingen volgen in 2018 een teambuildingstraject.

Werving en selectie

Door de herindeling was er sprake van een vacaturestop en daardoor veel inhuur. Vanaf begin 2018 is gestart met het invullen van vacatures. 90% van de opengestelde vacatures is ingevuld.  

Zevenaar Academie

Op 22 mei 2018 is de Zevenaar Academie gestart. Het doel is om medewerkers te stimuleren zich te blijven ontwikkelen en hun kracht en talent optimaal in te zetten zodat goed ingespeeld kan worden op de ontwikkelingen in de samenleving. Ook raads- en commissieleden kunnen deelnemen aan de academie. Met de Zevenaar Academie maken we effectiever gebruik  van het opleidingsbudget, faciliteren we meer ontmoeting tussen collega’s en benutten we de aanwezige talenten in onze organisatie.

Veilig werkklimaat

Het Handboek wederzijds respect is geactualiseerd en onder de aandacht gebracht bij medewerkers en bezoekers. Alle medewerkers die veel klantcontacten hebben volgen in 2018 een agressietraining.