Wat doen we?

Wij geven uitvoering aan de planning- en controlcyclus door het opstellen van een kadernota, begroting, voortgangsrapportage en jaarstukken. Beschikbare middelen zijn integraal afgewogen bij de kadernota en de begroting. In 2019 gaan wij extra investeren in de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. In 2019 voeren wij daarnaast een project 'Basis op orde' uit. Binnen dit project brengen wij het financieel beheer op orde, verbeteren wij de kwaliteit van het budgetbeheer, de budgetten en de financiële informatievoorziening.

NaamJaar realisatie2022
0.3.1 Uitvoeren Planning & Controlcyclus
Stand van zaken
status

De werkzaamheden voor de Planning & control-cyclus lopen op schema. De Jaarstukken van de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar heeft u op 4 juli 2018 vastgesteld, de Kadernota 2018-2022 op 5 juli 2018. Deze Voortgangsrapportage 2018 bieden wij u voor behandeling in uw vergadering van 24 oktober 2018 aan. De meerjarenbegroting 2019-2022 bieden wij u ter behandeling op 7 november 2018 aan.

Met ingang van de P&C-cyclus 2018 presenteren wij alle stukken in digitale vorm. Dit betekent voor u eenvoudiger navigeren en zoeken, meer informatie en de mogelijkheid tot het maken van aantekeningen. Bovendien heeft u alle stukken, dus ook uw aantekeningen, altijd beschikbaar. De nota Reserves en voorzieningen stellen wij op en bieden wij in december 2018 ter behandeling aan.