Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Kadernota 2018-2022

20.544

25.169

24.984

25.047

25.347

Tot de 2e Voortgangsrapportage

-114

-612

-771

-768

-768

Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage

20.430

24.557

24.213

24.280

24.580

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

804

Actualisatie kapitaallasten

294

Budget inhuur wegens ziekte

130

Personeel buiten de formatie

50

Rechtskundig advies

90

Voorziening wachtgeld voormalig wethouders

210

Wet Appa/re-integratie politieke ambtsdragers

30

Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage

804

Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage

21.234

24.557

24.213

24.280

24.580

Baten

Kadernota 2018-2022

81.150

83.159

84.191

85.312

84.382

Tot de 2e Voortgangsrapportage

-444

-866

-925

-925

-925

Baten tot de 2e Voortgangsrapportage

80.707

82.293

83.266

84.387

83.457

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

781

54

54

54

54

Aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2018

54

54

54

54

54

Actualisatie kapitaallasten

296

Aframen bijdrage stortplaats Doesburgseweg (Zweekhorst)

-777

Dividend-inkomsten

73

Teruggaaf Omzetbelasting

485

Uitkering Fonds tekortgemeenten sociaal domein

650

Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage

781

54

54

54

54

Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage

81.488

82.347

83.320

84.441

83.511

Saldo voor bestemming

60.253

57.790

59.107

60.161

58.931

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Kadernota 2018-2022

588

1.122

815

747

747

Tot de 2e Voortgangsrapportage

96

56

2e Voortgangsrapportage

8

Totaal onttrekkingen reserves

692

1.178

815

747

747

Toevoegingen

Kadernota 2018-2022

-1.602

-1.607

-1.607

-1.607

-359

Tot de 2e Voortgangsrapportage

-175

2e Voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

-1.777

-1.607

-1.607

-1.607

-359

Totaal mutaties reserves

-1.085

-429

-792

-860

388

Saldo na bestemming

59.168

57.361

58.316

59.302

59.320

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Budget inhuur wegens ziekte

Wij stellen u voor het inhuurbudget voor ziektevervanging incidenteel te verhogen met € 130.000. Dit houdt verband met de noodzakelijke vervanging van langdurig zieke medewerkers. Indien mogelijk worden ziektevervangingen altijd eerst binnen de bestaande mogelijkheden intern opgevangen. Voor wat betreft een aantal langdurig zieke medewerkers is dat niet mogelijk gebleken. De incidentele verhoging is gebaseerd op de inzichten per september 2018.

Personeel buiten de formatie

De salarislasten van personeel buiten de formatie zijn niet in de begroting opgenomen en worden voor het jaar 2018 bijgeraamd met € 50.000.

Rechtskundig advies

De externe uitgaven voor rechtskundig en ander deskundig advies overschrijden in 2018 de raming met naar schatting € 90.000. De eerdere raming kwam niet overeen met de gemaakte kosten van de afgelopen jaren in zowel de gemeente Zevenaar als Rijnwaarden. Vanaf 1 juli 2018 is een nieuwe huisadvocaat aangesteld waarmee gepoogd wordt om de juridische kwaliteit op een hoger niveau te krijgen en daarmee de kosten voor rechtskundig advies te laten dalen. Het is echter niet de verwachting dat deze kostendaling direct zichtbaar zal zijn. De verwachte uitgaven hebben onder meer betrekking op de afhandeling van een aantal oude personeelsdossiers waarbij sprake is van meerdere juridische procedures, af te handelen WOB-verzoeken en uit te brengen juridisch advies in een aantal complexe dossiers (denk hierbij aan onder meer de Platanenlaan).

Voorziening wachtgeld voormalig wethouders

Na het aftreden van burgemeester en wethouders hebben bestuurders recht op een wachtgelduitkering. Hiertoe is bij de jaarrekening 2017 een voorziening gevormd. Om de verplichtingen in 2019 te kunnen voldoen, is een aanvulling nodig in de voorziening van € 210.000.

Wet Appa/re-integratie politieke ambtsdragers

Afgetreden wethouders krijgen op grond van de Wet Appa recht op begeleiding bij re-integratie en uitvoering van de sollicitatieplicht. Voor 2018 is een inschatting gemaakt voor een bedrag van € 30.000. Mogelijk volgen er in 2019 in dit kader ook nog kosten, die zijn nu nog niet in te schatten.

Baten

1. Autonome ontwikkelingen

Aanpassing Algemene uitkering aan meicirculaire 2018
De mei-circulaire 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gevolgen voor de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Een cijfermatige toelichting presenteren wij bij het financieel meerjarenbeeld.

Actualisatie kapitaallasten

Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Aframen bijdrage stortplaats Doesburgseweg (Zweekhorst)

De jaarlijkse vergoeding voor de stortplaats aan de Doesburgseweg wordt door Mineralz Zweekhorst B.V. betwist. Het standpunt dat de vergoedingen terecht zijn opgelegd is onveranderd. Wij beraden ons dan ook nadrukkelijk over verdere vervolgstappen. Verslaggevingstechnisch en van uit het voorzichtigheidsprincipe merken wij de opgelegde nota's over 2016 t/m 2018 aan als dubieus.

Dividend-inkomsten

Het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten, Netwerkbedrijf Alliander en waterbedrijf Vitens is over 2017 hoger dan waarmee rekening was gehouden. Het gaat om een incidenteel voordeel van € 73.000.

Teruggaaf Omzetbelasting

Met betrekking tot de Omzetbelasting is een suppletieaangifte gedaan voor de jaren 2014, 2015 en 2016. De voormalige gemeente Rijnwaarden heeft daarnaast een teruggaaf ontvangen van Omzetbelasting. Totaalbedrag komt uit op € 485.000 voordelig.

Uitkering Fonds tekortgemeenten sociaal domein

In de Algemene Ledenvergadering van de VNG hebben de gemeenten besloten tot het instellen van het Fonds Tekortgemeenten Sociaal Domein. Het fonds is bedoeld om financieel tegemoet te komen aan gemeenten die kunnen aantonen dat ze in de jaren 2016 en 2017 tekort zijn gekomen aan de rijksuitkering voor de jeugdzorg en de nieuwe Wmo. Het fonds is gevuld met € 200 miljoen, dat voor de helft is gestort uit de rijksbegroting en voor de andere helft is opgebracht door een uitname uit het Gemeentefonds. Wij hebben een aanvraag ingediend voor een bedrag van ruim € 1,3 miljoen. Omdat niet zeker is dat de VNG alle elementen uit de aanvraag accepteert en het met name niet zeker is dat het beschikbare bedrag voldoende is voor alle aanvragen gaan wij voorlopig uit van een raming van 50% van dit bedrag.

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Toevoegingen 2e Voortgangsrapportage