0.1 Goed Bestuur

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

Jaar realisatie

2022

We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen.

Stand van zaken

Status

Informeren en kennismaken
In maart 2018 hebben we een eerste bijeenkomst georganiseerd rondom de verbetering van de bestuurscultuur. Belangrijkste uitkomsten hiervan zijn dat het belangrijk is dat de rolverdeling helder is tussen raad, college en organisatie en dat het goed is dat we elkaar kennen. Om die reden hebben wij u en de commissieleden bij diverse activiteiten (bijvoorbeeld de zomermarkt, Zevenaar Academie etc.) uitgenodigd om deel te nemen. Daarnaast zorgen we voor meer ambtelijke vertegenwoordiging bij commissie- en raadsvergaderingen. We stimuleren contacten tussen medewerkers en raadsleden met als doel dat dit de besluitvorming en onderlinge verhoudingen ten goede komt. Op 7 juni 2018 was er een informatiemarkt voor u rondom het sociaal en ruimtelijk domein. Vanuit het programma Zevenaar Verbindt organiseren we  2x per jaar een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de raad, griffie, college en organisatie.

Ontwikkelagenda voor sterk Zevenaar
Vanuit het proces van de herindeling is door de beide gemeenteraden gevraagd om een gedegen evaluatieonderzoek over de bestuurskracht van de nieuwe gemeente. De afgelopen periode is dit met de provincie verder besproken. Wij stellen een "Ontwikkelagenda voor een sterk Zevenaar" op in samenwerking met een onderzoeksbureau. Middels werkateliers met alle geledingen van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie en sleutelfiguren uit de samenleving ontstaat een samenhangende ontwikkelagenda. Hierin geven wij aan hoe de nieuwe gemeente Zevenaar zich in de jaren na de fusie verder kan (door)ontwikkelen tot een sterke gemeente rondom haar opgaven.

0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente

Jaar realisatie

2022

We staan voor een gemeente die weet wat er leeft in de samenleving en in de verschillende kernen van de gemeente. We zetten in op nabijheid. Dit betekent korte lijnen met onze inwoners, verenigingen, dorps- en wijkraden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We ontwikkelen nieuwe vormen van participatie waarbij initiatief vanuit inwoners centraal staat. Vanuit het programma 'Zevenaar Verbindt' zetten wij in op het verder versterken van de verbinding met de inwoner, de verbinding tussen bestuur en organisatie en de verbinding binnen de organisatie.

We werken vanuit de focuspunten: gastvrij, verbindend en service op maat. Daarbij hebben we een ja, mits....houding.

  • Nieuw beleid ontwikkelen we samen met inwoners. We betrekken hen in een vroeg stadium.
  • Bij nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen worden initiatiefnemers verantwoordelijk om in een vroeg stadium met de omgeving te overleggen. We faciliteren waar nodig.
  • We delen goede voorbeelden van participatie met elkaar en met onze samenleving.

Stand van zaken

Status

Contacten met dorpen en wijken
Vanaf 1 juni 2018 zijn 3 contactpersonen voor dorps- en wijkraden aan de slag gegaan. Samen met de contactpersonen hebben we de afgelopen tijd geïnvesteerd in de contacten met de dorpsraden en hebben we alle dorpen bezocht. Voor de wijken in Zevenaar starten we dit jaar met het opbouwen van overlegstructuren, daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op initiatieven uit de samenleving. Daarnaast hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor alle dorps- en wijkraden voor een nadere kennismaking en het verder opbouwen van een gezamenlijk netwerk. Deze bijeenkomsten vinden twee keer per jaar plaats.

Spreekuur burgemeester
Vanaf maandag 2 juli 2018 kunnen inwoners van Zevenaar eens in de twee weken in gesprek gaan met onze burgemeester. Dit spreekuur is goed bezocht. In het najaar 2018 evalueren we het spreekuur en bepalen in overleg met de nieuwe burgemeester het mogelijke vervolg.

Inwonerpeiling en inwonerpanel
In april 2018 hebben we een inwonerpeiling gehouden onder onze inwoners. In dit onderzoek zijn inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan een inwonerpanel, ruim 170 inwoners hebben zich hiervoor aangemeld. Eind 2018 starten we met dit inwonerpanel, waarvoor ook andere inwoners benaderd worden. De deelnemers aan dit inwonerspanel krijgen 3 a 4 keer per jaar een vragenlijst met wisselende onderwerpen.   

Krachtlokaal
Het Krachtlokaal is uitgebreid naar het Gelders Eiland.

Visie (burger)participatie
Participatie van inwoners is onze nieuwe standaard. Daarom bereiden we een nieuw beleid voor rondom participatie. Eind 2018 bieden we dit ter besluitvorming bij de raad aan.

0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner

Jaar realisatie

2022

Voor de uitvoering van een aantal taken werken we samen in verbonden partijen. Meer dan voorheen gaan wij ons als samenwerkingspartner inzetten om binnen die samenwerkingsverbanden de gezamenlijk bepaalde doelstellingen te halen. Dat kan door posities in te vullen binnen het dagelijks bestuur of een trekkersrol binnen een portefeuilleoverleg of bestuurscommissie te vervullen. Dit vraagt meer inzet van ambtelijke en bestuurlijke capaciteit.

Stand van zaken

Status

Wij hebben een kadernota Verbonden partijen in voorbereiding. Daarin geven wij aan op welke wijze wij het toezicht op en de sturing van de verbonden partijen willen verbeteren om daarmee tevens de positie van de gemeente(raad) in die partijen te versterken.
Wij bieden u deze nota in het vierde kwartaal van 2018 ter vaststelling aan.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie

0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten

Jaar realisatie

2022

We willen de basis op orde hebben. Dit betekent dat we lopende projecten afronden, voordat we met nieuwe projecten beginnen. We willen 'in control' zijn. Deze gedachte past binnen de professionalisering van het planmatig werken, dat een onderdeel is van het programma organisatieontwikkeling. Binnen dit programma worden de komende jaren vele activiteiten en projecten opgezet en uitgevoerd. Eén daarvan is de genoemde professionalisering. Dit traject draagt bij aan de verbetering en groei van onze kernwaarden: Resultaatgericht, Klantgericht en Samenwerkingsgericht.

Stand van zaken

Status

Voor de professionalisering van planmatig werken is gedurende de eerste helft van 2018 een goede basis gelegd. We geven invulling aan een gestructureerde aanpak van deze professionalisering. Dit doen we met behulp van externe ondersteuning. Dit met als doel de medewerkers te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. In de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019 geven we verdere trainingen.

0.2.3 Harmoniseren gemeentelijke regelingen

Jaar realisatie

2020

In het voorbereidingstraject van de herindeling is door ons geïnventariseerd welke voorschriften (in de vorm van verordeningen, regelingen en beleid) wij moeten harmoniseren. Hier hebben wij een prioritering aan gekoppeld. De regelingen met een hoge prioriteit zijn voor een belangrijk deel geharmoniseerd. De overige regelingen harmoniseren wij uiterlijk op 1 januari 2020. Via het plan afronding herindeling bewaken we aangebrachte prioritering en afronding van dit harmonisatieproces.

Stand van zaken

Status

Voor een aantal belangrijke en complexe harmonisatieopgaven hebben wij een plan van aanpak vastgesteld en een start gemaakt met de harmonisatieopgave. Denk daarbij aan belastingen, subsidies en afval. De minder omvangrijke opgaven staan in de afdelingsplannen. Wij hebben geconstateerd dat de harmonisatieopgave nog niet volgens planning verloopt. Wij sturen nadrukkelijk op de planning en passen deze aan daar waar nodig. Onze inspanningen blijven er op gericht dat wij uiterlijk 1 januari 2020 het harmonisatieproces afronden.

Voorstel raad

Bijsturing is niet aan de orde, wij gaan er van uit dat door onze extra inspanningen de planning wordt gehaald.

0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie

Jaar realisatie

2022

We zijn een aantrekkelijke werkgever en mensen werken graag bij ons in Zevenaar. Medewerkers zijn toegerust om in steeds veranderende contexten hun werk te doen. Ze zijn goed opgeleid, flexibel in hun gedrag en communicatie. We zijn in staat het werk af te stemmen op de uitdagingen in de samenleving. We nemen medewerkers mee in veranderingen en toekomstige ontwikkelingen. Zij zijn zelf actief in hun eigen loopbaanontwikkeling. We volgen de resultaten van ons HR-beleid. Er is een veilig werkklimaat waarin we transparant en open zijn. Onze processen en werkafspraken ondersteunen dit.

Stand van zaken

Status

Kadernota HR
Bij een nieuwe organisatie hoort ook een HR-beleid dat daarop aansluit. We zijn gestart met het opstellen van een nieuwe kadernota HR. De aanbevelingen uit de raadsenquête zijn hierbij betrokken. De verwachting is dat wij eind 2018 deze kadernota vaststellen. Wij houden u op de hoogte van het proces.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In juni 2018 hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij alle medewerkers. 83% van de medewerkers heeft hieraan deelgenomen. De resultaten van het onderzoek bespreken we in het najaar met de afdelingen. Dit resulteert in plannen van aanpak met organisatiebrede en specifieke maatregelen per afdeling.

Teambuilding
Als nieuwe gefuseerde organisatie is het belangrijk om te werken aan goede samenwerking tussen de medewerkers. Alle afdelingen volgen in 2018 een teambuildingstraject.

Werving en selectie
Door de herindeling was er sprake van een vacaturestop en daardoor veel inhuur. Vanaf begin 2018 is gestart met het invullen van vacatures. 90% van de opengestelde vacatures is ingevuld.  

Zevenaar Academie
Op 22 mei 2018 is de Zevenaar Academie gestart. Het doel is om medewerkers te stimuleren zich te blijven ontwikkelen en hun kracht en talent optimaal in te zetten zodat goed ingespeeld kan worden op de ontwikkelingen in de samenleving. Ook raads- en commissieleden kunnen deelnemen aan de academie. Met de Zevenaar Academie maken we effectiever gebruik  van het opleidingsbudget, faciliteren we meer ontmoeting tussen collega’s en benutten we de aanwezige talenten in onze organisatie.

Veilig werkklimaat
Het Handboek wederzijds respect is geactualiseerd en onder de aandacht gebracht bij medewerkers en bezoekers. Alle medewerkers die veel klantcontacten hebben volgen in 2018 een agressietraining.  

0.3 Financieel beleid

0.3.1 Uitvoeren Planning & Controlcyclus

Jaar realisatie

2022

Wij geven uitvoering aan de planning- en controlcyclus door het opstellen van een kadernota, begroting, voortgangsrapportage en jaarstukken. Beschikbare middelen zijn integraal afgewogen bij de kadernota en de begroting. In 2019 gaan wij extra investeren in de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. In 2019 voeren wij daarnaast een project 'Basis op orde' uit. Binnen dit project brengen wij het financieel beheer op orde, verbeteren wij de kwaliteit van het budgetbeheer, de budgetten en de financiële informatievoorziening.

Stand van zaken

Status

De werkzaamheden voor de Planning & control-cyclus lopen op schema. De Jaarstukken van de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar heeft u op 4 juli 2018 vastgesteld, de Kadernota 2018-2022 op 5 juli 2018. Deze Voortgangsrapportage 2018 bieden wij u voor behandeling in uw vergadering van 24 oktober 2018 aan. De meerjarenbegroting 2019-2022 bieden wij u ter behandeling op 7 november 2018 aan.
Met ingang van de P&C-cyclus 2018 presenteren wij alle stukken in digitale vorm. Dit betekent voor u eenvoudiger navigeren en zoeken, meer informatie en de mogelijkheid tot het maken van aantekeningen. Bovendien heeft u alle stukken, dus ook uw aantekeningen, altijd beschikbaar. De nota Reserves en voorzieningen stellen wij op en bieden wij in december 2018 ter behandeling aan.