Wat doen we?

Verbeteren beeldkwaliteit openbare ruimte (onderhoudskwaliteit)

Uit de monitor kwaliteit openbare ruimte kwam naar voren dat de kwaliteit gemiddeld laag tot basis scoort. Met name het vele onkruid in het openbaar groen en op verhardingen leidt tot een lage waardering. Ook de kwaliteit van de wegen scoort gemiddeld laag. Een kwaliteitsimpuls is nodig. We willen de beeldkwaliteit van de openbare ruimte verhogen. We stellen voor om voor het centrum, de begraafplaatsen, de hoofdwegen en accentplekken het niveau hoog voor de beeldkwaliteit na te streven. Voor de woonwijken, parken en bedrijventerreinen stellen we het niveau basis voor. Daarnaast willen we oude beplantingen renoveren om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.

Vervangen en verbeteren gemeentelijk bomenbestand

Beide voormalige gemeenten hebben recent een bomenbeleidsplan opgesteld. De plannen zijn op elkaar afgestemd. We zetten in op het behoud van het groene karakter van onze gemeente. We versterken dit door bomen aan te planten en te streven naar een duurzaam bomenbestand. We verbeteren of vervangen de bestaande structuren en realiseren nieuwe structuren. Ziekten, zoals essentaksterfte brengt de vervanging van een aantal boomstructuren in een versnelling.

Invoeren beheerpakket openbare ruimte

De Liemerse gemeenten hebben besloten te gaan werken met een integraal beheerpakket openbare ruimte. In dit pakket zijn alle onderdelen van de openbare ruimte opgenomen.  Dit pakket is noodzakelijk voor het verstrekken van correcte informatie aan bestuur, organisatie en inwoners. Ook is dit pakket essentieel voor het maken van correcte beheerbegrotingen op basis van vastgestelde onderhoudsniveaus. Het heeft de voorkeur om dit systeem in één keer te vullen met data om snel de kwaliteitsslag te kunnen maken. Het vullen van het systeem is tijdrovend en kan niet binnen met de huidige formatie in eigen beheer geschieden.

NaamJaar realisatie2022
5.4.5 Goed en netjes onderhouden openbaar gebied
Stand van zaken
status

Verbetering beeldkwaliteit openbare ruimte(onderhoudskwaliteit)
Onderhoudsbestekken zetten we om naar beeldkwaliteitsbestekken volgens vastgesteld beleid.  Aanbesteding van de beeldkwaliteitsbestekken voor 2019 en verder vindt voor het eind van 2018 plaats.

Vervangen en verbeteren gemeentelijk bomenbestand
In het 4e kwartaal verbeteren we de groeiplaatsen van een deel van de linden aan Ringbaan Noord. Offertes zijn aangevraagd en opdracht is verstrekt.

Invoeren beheerpakket Openbare Ruimte
Product Openbaar groen is ingevoerd in beheersysteem Kikker en opgeleverd. Onderdelen wegen en verlichting zijn voor het eind van het jaar klaar.