Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

Kadernota 2018-2022

8.763

8.172

8.241

8.256

8.255

Tot de 2e Voortgangsrapportage

147

35

46

22

22

Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage

8.910

8.206

8.287

8.278

8.277

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

204

Actualisatie kapitaallasten

49

Openbaar groen

155

2. Actualisatie bestaand beleid

-50

Combinatiefuncties

-50

Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage

154

Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage

9.065

8.206

8.287

8.278

8.277

Baten

Kadernota 2018-2022

1.603

1.096

1.038

1.038

1.038

Tot de 2e Voortgangsrapportage

104

15

26

2

2

Baten tot de 2e Voortgangsrapportage

1.706

1.111

1.063

1.040

1.040

Mutaties 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

-70

-78

-78

-78

-78

Actualisatie kapitaallasten

8

Vervallen vergoeding detachering personeel

-78

-78

-78

-78

-78

Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage

-70

-78

-78

-78

-78

Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage

1.636

1.033

985

962

962

Saldo voor bestemming

-7.428

-7.174

-7.302

-7.316

-7.315

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Kadernota 2018-2022

197

5

Tot de 2e Voortgangsrapportage

12

15

15

15

15

2e Voortgangsrapportage

26

Totaal onttrekkingen reserves

234

20

15

15

15

Toevoegingen

Kadernota 2018-2022

Tot de 2e Voortgangsrapportage

-100

2e Voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

-100

Totaal mutaties reserves

134

20

15

15

15

Saldo na bestemming

-7.294

-7.153

-7.286

-7.301

-7.300

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Openbaar groen

Door marktontwikkelingen zijn de aanbestedingen van de bestekken hoger uitgevallen dan begroot. Er zijn meer snoeiwerkzaamheden uitgevoerd vanwege stormschade. Dit is gedaan in het kader van veiligheidscontroles.

2. Actualisatie bestaand beleid

Combinatiefuncties
In de decembercirculaire 2017 zijn de bedragen gepubliceerd voor de decentralisatie-uitkering 'brede impuls combinatiefuncties' voor het jaar 2018. Voor onze gemeente is dit een bedrag van ruim € 163.000. Wij hebben, vanwege de herindeling, extra middelen ontvangen om de combinatiefuncties van 6,0 FTE uit te breiden naar 8,0 FTE. Deze integratie heeft ertoe geleid dat er nieuwe ideeën, zienswijzen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de inzet van de combinatiefunctionarissen zijn ontstaan. In het vierde kwartaal onderzoeken wij de mogelijkheden om het werkgeverschap van de combinatiefunctionarissen anders te beleggen of regelen. Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen plannen wij met elk lid van de stuurgroep een individueel gesprek om voornoemde ontwikkelingen te bespreken. Vanwege deze ontwikkelingen is het niet haalbaar om alle openstaande vacatures in 2018 in te vullen. Wij zetten het volledige bedrag in 2018 dan ook niet in.

Baten

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Vervallen vergoeding detachering personeel

Na de herindeling is er geen personeel uit de voormalige gemeente Rijnwaarden meer gedetacheerd bij het geprivatiseerde zwembad 'de Boskuul'. De geraamde opbrengsten hebben wij nu gecorrigeerd.

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 2e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

Actualisatie kapitaallasten
Actualisatie van de kapitaallasten onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2017 en Kadernota. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 399.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

Toevoegingen 2e Voortgangsrapportage