1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

Jaar realisatie

2022

Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten. Wij zorgen voor scholing van vrijwilligers.

Stand van zaken

Status

Er zijn meerdere inwonerinitiatieven die zich richten op het plaatsen van AED's in dorpen en wijken. Via de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) bieden wij deze initiatiefnemers scholing aan. Deze scholing wordt bekostigd uit de jaarlijkse inwonerbijdrage.

1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid

1.2.1 Bestrijden ondermijning

Jaar realisatie

2022

We nemen preventieve en repressieve maatregelen om vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegen te gaan. Het ondermijningsbeeld voor Zevenaar leveren we in 2018 op. Naar aanleiding van dit beeld stellen we een plan van aanpak op en voeren we de eerste acties uit. Verder verwachten wij een toename van de inzet van burgemeestersbevoegdheden voor het bestrijden van ondermijning.

Stand van zaken

Status

Het plan van aanpak ondermijning is gereed. Vanaf september 2018 voeren we het plan van aanpak uit. Zo is het Bibob- beleid geactualiseerd en zijn we bezig met een structurele inbedding in de organisatie. In de aankomende APV wijziging van 2018 stellen wij aan u maatregelen voor om inmenging van criminele activiteiten in de gemeente Zevenaar preventief tegen te gaan of repressief te bestrijden. Het doel hiervan is om criminelen af te schrikken dat onze gemeente niet aantrekkelijk voor ze is.

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente

Jaar realisatie

2021

We zetten in op en ondersteunen initiatieven van inwoners zoals buurtpreventie in de vorm van BuurtWhats App-groepen. We willen in het kader van buurtpreventie de WhatsAppgroepen verder professionaliseren. Hierbij verenigen we beheerders uit verschillende groepen met elkaar, waardoor een groter netwerk ontstaat, waarin beheerders van elkaar kunnen leren. De groepen op het Gelders Eiland moeten hiervoor een inhaalslag maken. We ondersteunen, bestendigen en faciliteren minimaal 6 nieuwe inwonersinitiatieven op het gebied van sociale veiligheid.
Vanuit de gebiedsteams zorgen we voor een zorgvuldige en adequate hulpverlening bij huiselijk geweld en overlastgevende personen. De verbinding tussen zorg en veiligheid is hierin van cruciaal belang. Verdere uitwerking is opgenomen in programma 6 Sociaal Domein.

Stand van zaken

Status

Het gaat erg goed met de Buurtpreventie Whatsappgroepen. Dit zien we doordat we in onze gemeente meer dan 60 Whatsappgroepen hebben. Er komen nog steeds aanmeldingen binnen voor nieuwe initiatieven, de doelstelling van 6 initiatieven hebben we voor 2018 gehaald. De inhaalslag voor groepen op het Gelders Eiland is momenteel in volle gang. Hiervoor organiseren we bijeenkomsten voor de beheerders.
We werken aan een programmatische aanpak voorkoming van escalatie (AVE). Doel hiervan is om de zorg- en veiligheidsketen beter op elkaar te laten aansluiten zodat de samenwerking gestructureerd verloopt. Hierbij is het Veiligheidshuis betrokken wanneer er wordt opgeschaald. Aanleiding hiervoor is de eis die gesteld is voor een sluitende aanpak verwarde personen en de professionaliseringsslag binnen Veilig Thuis.

4.1 Onderwijs

4.1.1 Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

Jaar realisatie

2018

Met het opstellen van een Integraal Huisvestings Plan (IHP) Onderwijs anticiperen wij op het onderwijs van de toekomst. We borduren voort op de harmonisatiemaatregelen in de voorschoolse voorzieningen. Het IHP is intercategoriaal (primair onderwijs, buitengewoon basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en integraal (onderwijs- en aanpalende welzijnsvoorzieningen). Het realiseren van een kindcentrum maakt onderdeel uit van het IHP. Daarnaast vertalen wij onze ambities met betrekking tot duurzaamheid in het IHP. De verwachte activiteiten ter uitvoering van het IHP hebben wij opgenomen bij de activiteit: ‘Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen’.

Stand van zaken

Status

Het schoolbestuur heeft een verzoek ingediend om het opstellen van een IHP eerst in 2019 te laten plaatsvinden. Reden hiervoor is dat met de fusie van diverse schoolbesturen LiemersNovum per 1 augustus 2018 gestart is. Mogelijk wordt het onderwijshuisvestingsbeleid van LiemersNovum aangepast, nu er sprake is van één schoolbestuur.

Voorstel raad

Wij stellen u voor de planning voor het opstellen van een IHP aan te passen naar 2019.

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen

Jaar realisatie

2022

We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen en waar mogelijk een Kindcentrum. De schoolgebouwen worden gebouwd op basis van het nog op te stellen IHP. We reserveren echter al middelen voor de onderwijshuisvesting, waarvan wij verwachten dat deze vanaf 2018 nodig zullen zijn. Het gaat hierbij om investeringen voor basisscholen en voor aanpassingen van de locaties van het Voortgezet Onderwijs.
Bij het beoordelen van de ingediende aanvragen voor schoolgebouwen nemen we duurzaamheidsaspecten in overweging.

Stand van zaken

Status

Het gaat om de volgende investeringen:
2018:

 • De Carrousel/De Maatjes € 1.626.000 (dekking € 650.000 uit al gehonoreerde kredieten).

De aanvraag onderwijshuisvesting is ingediend.  Als het onderzoek voor eventuele eigendomsovername in het vierde kwartaal 2018 is afgerond, wordt met de uitbreiding/interne aanpassing en realisatie van het buitenterrein begonnen.

 • De Wissel/De Tamboerijn € 25.000 (dekking uit al gehonoreerde kredieten

In  het vierde kwartaal 2018 starten wij met het onderzoek.

 • De Bem schoolwoningen en tijdelijke huisvesting € 4.300.000 (dekking € 100.000 uit al gehonoreerde kredieten)

De tijdelijke huisvesting (plaatsen noodunits) is gerealiseerd per 1 augustus 2018. De realisatie van de schoolwoningen vindt in overleg met het schoolbestuur plaats.

 • Platanenlaan herinrichting openbare ruimte € 270.000
  Vindt gelijktijdig met de realisatie van de uitbreiding Platanenlaan plaats.
 • Platanenlaan tijdelijke huisvesting (onderhoud en aanpassing ventilatie) gebouw Fonkelsteen en Het Kofschip € 150.000

De gebouwelijke aanpassing van beide locaties vindt plaats voor 1 juli 2019.

 • Platanenlaan verhuizing € 45.000 (dekking uit al gehonoreerde kredieten)

De verhuizing vindt plaats zodra alle voorbereidingen voor de uitbreiding Platanenlaan zijn afgerond.

 • Jonkersschool Lathum - bouwkundige aanpassingen € 25.000

Nu het schoolbestuur heeft besloten om de onderwijslocatie in Lathum open te houden, zolang er sprake is van 40 leerlingen of meer heeft dit mogelijk consequenties voor de onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Wij starten met het onderzoek voor de mogelijke consequenties voor onderwijshuisvesting.

2019:

 • Liemers college - uitbreiding Heerenmaeten en Landeweer € 783.900
  De aanvraag is ingediend en leggen wij (gezamenlijk met de gemeenten Duiven en Montferland) voor besluitvorming aan u voor in 2019

2020:

 • Nieuwbouw De Wissel / De Tamboerijn € 5.852.000
  In het vierde kwartaal 2018 starten wij een onderzoek. De aanvraag wordt ingediend na afronding van het onderzoek.

4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs

Jaar realisatie

2018

We gaan de huisvesting van het voortgezet onderwijs herzien. Dit is nodig vanwege de daling van leerlingenaantallen en wijziging van het onderwijsconcept. In overleg met het schoolbestuur van het Liemers college en de gemeenten Duiven en Montferland gaan wij bepalen welke voorzieningen wanneer gerealiseerd moeten zijn. Wij dragen voor ongeveer 40% bij in de totale kosten van de investeringen. Om in 2020/2021 aanpassingen te kunnen realiseren, hebben wij in 2019 een investering in de begroting opgenomen.

Stand van zaken

Status

In 2018 heeft het schoolbestuur een start gemaakt met de herhuisvesting.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 gaan de HAVO en VWO-leerlingen (voorheen basisschoolleerlingen) naar de locatie Heerenmäten.

4.1.4 Organiseren brede basisvoorziening voor jongste kinderen

Jaar realisatie

2019

Met de wettelijke harmonisatie van de kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) streven wij naar een kwalitatieve peutervoorziening met 100% bereik. Stimuleren van het jonge kind vormt de kern van het onderwijsachterstandenbeleid. We geven de kinderen een stevige basis mee voor hun verdere schoolloopbaan en het functioneren in onze maatschappij. Dit doen we door in te zetten op gerichte en speelse stimulering van de ontwikkeling op jonge leeftijd. Zo krijgen alle peuters de kans op een goede start in het onderwijs. In 2019 bieden wij peuters met risico op onderwijsachterstand extra ondersteuning door deelname aan een kwalitatief VVE-programma.

Stand van zaken

Status

Een kwalitatieve peutervoorziening biedt alle peuters de kans op een goede start in het onderwijs. Voor de versterking van een rijke speelleeromgeving is in 2018 een rijksbijdrage van € 259.000 beschikbaar, met gerichte inzet. De Tweede Kamer reageerde 17 mei 2018 positief op het besluit van de minister voor de nieuwe verdeelsystematiek Onderwijsachterstandsmiddelen voor gemeenten (en scholen). De indicatieve rijksbijdrage voor onze gemeente bedraagt vanaf 01-01-2019 € 843.000.

Voor de beleidsontwikkeling betekent dit:  

 • dat naast de indicator opleiding, nieuwe indicatoren gaan meewegen voor de indicatie van peuters met een risico op een onderwijsachterstand.
 • de verwachting is dat hierdoor meer peuters met een risico op een onderwijsachterstand worden toegeleid naar een voorschools educatieaanbod (VVE)
 • vanaf 2020 de wettelijke verplichting om een minimaal voorschools educatieaanbod van 16 uur per week te realiseren.

In het vierde kwartaal 2018 starten wij de constructieve dialoog met de voorschoolse voorzieningen, jeugdgezondheidszorg en de onderwijspartners om de doorontwikkeling van beleid vorm te geven.

4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand

Jaar realisatie

2021

Wij rollen de komende jaren het rijksbeleid ‘Tel mee met Taal’ lokaal verder uit om taalachterstand van jongs af aan te bestrijden en leesbevorderingsactiviteiten te stimuleren. Daarnaast gaan we succesvolle pilots binnen de specifieke regeling Volwasseneneducatie borgen binnen het structurele aanbod van het Taalhuis. Het Taalhuis helpt mensen die moeite hebben met taal en digitaal (lezen, schrijven, rekenen, computervaardigheden) om beter te leren lezen en schrijven.

Stand van zaken

Status

De aanpak van taalachterstand kan niet los worden gezien van de inzet op preventieve maatregelen, zoals lees- en taalbevordering.
Lezen is een waardevolle aanvulling is op de ontplooiing van kinderen en jongeren. De Bibliotheek Liemers en de onderwijspartners primair onderwijs hebben de gefaseerde  uitrol van de Bibliotheek op school in (voormalig) Zevenaar afgerond. Ook de uitrol van BoekStart is gerealiseerd in de voorschoolse voorzieningen. Daarmee is doorgaande lijn gerealiseerd van 0-17 jaar.
Voor de gemeentelijke harmonisatie van de leesbevorderingsactiviteiten werken wij een financieel voorstel uit, dat wij opnemen in de meerjarenbegroting 2019-2022.

De verplichting om op regionaal niveau samen te werken op het gebied van Volwasseneneducatie is in 2015 vastgelegd in Artikel 2.3.1 van de gewijzigde Wet Educatie Beroepsonderwijs. Het Regionaal Educatieprogramma Volwasseneneducatie 2019 en verder is in voorbereiding.

4.2 Kinderopvang

4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang

Jaar realisatie

2022

Wij zetten in op een kwalitatieve voorschoolse voorziening voor alle jonge kinderen. Dit geldt voor het aanbod voor peuters van ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag en ouders die gebruik maken van een gesubsidieerde peuterplek. De uitvoering van de wettelijke taken gericht op Toezicht (Inspectie en Handhaving) registreren wij in het Landelijk Register Kinderopvang, waardoor we de uitvoering ook kunnen toetsen volgens de wettelijke kaders.

Stand van zaken

Status

Vanaf 1 januari 2018 financieren wij gesubsidieerde peuterplekken aan voorschoolse voorzieningen.

6.1 Structuurversterking (overkoepelend) incl. toegang

6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)

Jaar realisatie

2018

Voor het realiseren van de structuurversterking in het Sociaal Domein is een goede samenwerking met maatschappelijke partners relevant. Caleidoz is als lokale welzijnsorganisatie een belangrijke partner. Met Caleidoz komen we tot een opzet voor de toekomst van het welzijnswerk in onze gemeente.

Stand van zaken

Status

In kwartaal 2 en 3 van 2018 hebben wij aansluitend op de beleidsnotitie  'Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder' een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin geven wij aan wat wij de komende jaren gaan doen op dit vlak vanuit de ontwikkellijn 'tellen, luisteren en vertellen'.
Op het vlak van participatie werken wij nauw samen met de RSD, het UWV en WSP. Vanuit die samenwerking zijn we in 2018 de 'pilot samenwerking UWV' opgestart.

6.2 Jeugd en maatschappelijke ondersteuning

6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo

Jaar realisatie

2022

We bieden zorg- en ondersteuningstrajecten (maatwerkvoorzieningen) jeugdhulp en Wmo door middel van regionale inkoop via de modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR) en inkoop op bovenregionale- en landelijk schaal. We zoeken hierbij continu naar mogelijkheden om de kosten te beheersen. Ook voor de komende periode is dit gezien de grote omvang in relatie tot de gemeentebegroting een belangrijk speerpunt.

Stand van zaken

Status

Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning is ingekocht. Regionaal werken wij samen aan innovatie van inkoop jeugd en maatschappelijke ondersteuning aan de hand van regionale innovatieplannen. Ook dienen we in oktober 2018 vanuit de regio een aanvraag in voor landelijke innovatiegelden jeugd vanuit het landelijke actieprogramma 'zorg voor de jeugd'. Dit doen we aan de hand van een regionaal transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020. Dit plan sluit aan op het reeds bestaande regionale innovatieplan jeugd.

6.2.2 Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten

Jaar realisatie

2022

In de beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning is veel aandacht voor preventieve activiteiten. Hiermee kunnen we inzet van duurdere zorg voorkomen en ook kostenbesparingen in maatwerkvoorzieningen realiseren.

De ontwikkelroutes gericht op preventie zijn:

 • Vergroten van opgroeikansen
 • Bevorderen gezonde leefstijl van inwoners
 • Bevorderen regie woonsituatie van kwetsbare inwoners (beschermd wonen)
 • Bevorderen zelfstandig wonen ouderen

Stand van zaken

Status

Vergroten opvoed kansen
In het derde kwartaal van 2018 zijn de pilots praktijk ondersteuner Jeugd GGZ geëvalueerd. In het vierde kwartaal van 2018 volgt een beslissing over de voortzetting van deze pilots. We hebben onze aanpak op complexe scheidingen geïntensiveerd en ook vanuit de regio zijn hierop nieuwe initiatieven ontwikkeld zoals de scheidingscursus van de Raad voor de kinderbescherming waarin met de lokale toegang wordt samen gewerkt. Eind 2018 sluiten we met diverse activiteiten aan bij de landelijke week van de pleegzorg.

Beschermd thuis
Onze gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De gemeente Arnhem treedt voor de regiogemeenten op als budgethouder en trekker van de regionale samenwerking. Gestimuleerd door het rijk vindt een transformatie plaats van regionaal georganiseerde institutionele zorg naar lokaal georganiseerde zorg in de wijk.  Deze verandering vraagt voorbereiding op de lokale samenleving. Vanaf 2021 worden de middelen verdeeld over alle gemeenten. Een objectief verdeelmodel moet hiertoe nog worden opgesteld. Mogelijke gevolgen voor onze begroting zijn nog niet in beeld.

Zelfstandig wonen ouderen
In 2018 hebben wij een hulpkaart opgesteld en verspreid onder inwoners. Dit is een invulkaart voor inwoners met hun persoonlijke gegevens en voor hun belangrijke gegevens van mantelzorgers en hulporganisaties. Deze kaart draagt eraan bij dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen.

Eind 2018 stellen wij aansluitend op de beleidsnotitie 'Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder' een uitvoeringsagenda op. Daarin geven wij aan wat wij de komende jaren gaan doen op dit vlak.

6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers

Jaar realisatie

2019

Wij zetten in op waardering en ondersteuning van mantelzorgers door het aanbieden van voorzieningen die de zorg van mantelzorgers moeten verlichten. Daarnaast zetten wij in op ondersteuning van de mantelzorger door zijn/haar omgeving: onderwijs, bedrijfsleven, zorginstellingen en verenigingsleven. Hiertoe realiseren wij een expertisecentrum mantelzorg. De bestaande budgetten mantelzorg zijn hiervoor toereikend.

Stand van zaken

Status

Het expertisecentrum 'Mantelzorg Zevenaar' is van start gegaan. De publiekscampagne is in het derde kwartaal van 2018 gestart.

6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers

Jaar realisatie

2018

Wij ondersteunen vrijwilligers. Wij doen dit door maatregelen ter ondersteuning aan te bieden, in het bijzonder voor de vrijwilligersorganisaties die actief zijn en activiteiten organiseren die bijdragen aan de uitvoering van Wmo-taken. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid de inzet van de lokale vrijwilligers te erkennen en een blijk van waardering te geven. Dit kan bijvoorbeeld door een vrijwilligersonderscheiding toe te kennen.

Stand van zaken

Status

Wij voeren gesprekken met Caleidoz over de vormgeving van een vrijwilligersprijs.

6.3 (Arbeids)Participatie

6.3.1 Begeleiden mensen naar werk

Jaar realisatie

2018

Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan te helpen. Wij richten ons hierbij op de doelgroep: mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt én op het werk fit maken van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De Regionale Sociale Dienst (RSD) is de netwerkorganisatie die in nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden (3 O's) invulling geeft aan ons beleid dat gericht is op een inclusieve arbeidsmarkt.
We starten een pilot met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) om te voorkomen dat mensen vanuit de Werkloosheidswet (WW) doorstromen naar de bijstand.

Stand van zaken

Status

Nieuwe opdracht RSD 2018
U hebt op 4 juli 2018 een besluit genomen over de nieuwe opdracht voor de RSD. Met deze opdracht wordt geïnvesteerd in mensen (= het werk fit maken van mensen) en wij faciliteren de RSD hiervoor (= transformatie RSD tot netwerkorganisatie voor werk en participatie in de regio).

Verkenning optie mede-eigenaarschap onze gemeente in Scalabor
In het vierde kwartaal 2018 gaan wij de mogelijkheid van een eventueel mede-eigenaarschap van onze gemeente in het Arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor verder verkennen. Wij informeren u periodiek over de stand van zaken met betrekking tot deze verkenning.

Start Pilot UWV
Nadat u bij de kadernota 2018 hebt ingestemd met de pilot met het UWV zijn wij met de voorbereidingen gestart. In samenspraak met het UWV hebben wij een gezamenlijke pilot ontwikkeld. Deze is er op gericht om te voorkomen dat mensen vanuit de WW doorstromen naar de bijstand en om WW-ers zo snel mogelijk van de eventuele zorg te voorzien die nodig is.

6.3.2 Uitvoeren Agenda Economie en Participatie

Jaar realisatie

2019

Met de agenda Economie en Participatie willen wij kansen op de arbeidsmarkt voor inwoners stimuleren door te investeren in een stevigere verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Hiervoor versterken wij het accounthouderschap, investeren wij in scholing, ontwikkelen wij leerwerkcentra, werken wij aan sociale impact en benutten wij de grensregio, samen met de ons omringende gemeenten, het onderwijs, ondernemers en andere overheden.

Stand van zaken

Status

Wij verbinden door de agenda werk en economie de beleidsterreinen werk en inkomen en economische zaken. Ook regionaal waar de gemeenten Montferland, Duiven, Westervoort, Doesburg en onze gemeente elkaar weten te vinden. Ter uitwerking van de agenda werk en economie liggen er drie voorstellen ter bespreking voor aan de gezamenlijke portefeuillehouders van deze gemeenten. Het eerste voorstel wat ter bespreking voor ligt is om te bekijken of een 'huis van de Liemers' haalbaar is. Hierin wordt de structuur tussen werk en inkomen en EZ geoptimaliseerd. Het tweede voorstel dat ter bespreking voor ligt is om geld uit te trekken om de agenda werk en economie verder vorm te geven. Door u is hier al bij de kadernota in voorzien. Het derde voorstel betreft om daarna een ambtelijke werkgroep aan het werk te zetten om met gerichte voorstellen te komen:  

 1. Versterken van subregionaal accounthouderschap;
 2. Investering in scholing;
 3. Leerwerkcentra in onze subregio;
 4. Social impact programma;
 5. Verder benutten van de grensregio.

Uiteraard informeren wij u over de voortgang.

6.3.3 Inburgeringsbeleid

Jaar realisatie

2022

We zetten ons er voor in dat statushouders zo snel mogelijk kunnen beginnen met integreren en participeren. We doen dat samen met alle inwoners van onze gemeente. Integratie en participatie starten direct bij de huisvesting van de statushouder in onze gemeente.  

Stand van zaken

Status

Hiervoor is per 1 juli 2018 de capaciteit van de RSD uitgebreid met een functionaris die zich specifiek richt op statushouders. Hierdoor krijgen wij meer zicht op de problematiek binnen deze doelgroep en wordt er gelijk gestart met het begeleidingstraject.

6.3.4 Minimabeleid (inclusief schuldhulpverlening)

Jaar realisatie

2019

Het gemeentelijk minimabeleid is gericht op het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden. Schuldhulpverlening wordt laagdrempelig aangeboden. Inkomensondersteuning is er voor onze inwoners die voor langere tijd zijn aangewezen op een laag inkomen. Onze inkomensondersteuning is er op gericht om onze inwoners te laten participeren in de samenleving. De beste weg uit armoede is werk. Extra zorg en aandacht gaat in ons beleid uit naar chronisch zieken, kinderen en ouderen.

Stand van zaken

Status

 • Wij realiseren in 2018 een website. Door de website kunnen maatschappelijke partners signalen van schulden op een eenvoudige en snelle manier delen met onze gemeente.
 • Wij hebben de onderzoeksresultaten van de evaluatie minimabeleid met u gedeeld. De resultaten verwerken wij in de nieuwe notitie schulden en armoede.
 • Wij hebben gesproken met een grote groep maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de armoede en schuldenproblematiek in onze gemeente.  De kennis en ervaringen verwerken wij in de nieuwe notitie schulden en armoede.
 • Het kindpakket is uitgebreid met huiswerkbegeleiding. Leerlingen uit het regulier onderwijs -waarvan ouders weinig te besteden hebben- komen in aanmerking.

7.1 Gezondheidszorg

7.1.1 Uitvoeren programma Korte Voorzieningsketens

Jaar realisatie

2018

We willen het POP3 project Korte Ketens in het Liemers Landschap faciliteren. Hiermee bevorderen we voedselbewustwording en gezond eetgedrag onder onze inwoners.

Stand van zaken

Status

Het project startte succesvol in november 2017 met tal van activiteiten zoals bijvoorbeeld een smaakfestival, workshops voor producenten en gemeenten en het kookfestijn. In oktober 2018 hebben we een slotmanifestatie gehouden.

7.1.2 Versterken publieke gezondheid

Jaar realisatie

2018

De publieke gezondheidszorg is direct verbonden met ontwikkelingen in bijvoorbeeld het sociaal domein en de Omgevingswet. Verschillende beleidsterreinen kunnen invloed uitoefenen op het stimuleren van een gezonde leefomgeving en leefstijl. Zo is het bevorderen van een gezonde leefstijl van inwoners één van de ontwikkellijnen in het beleidsplan Jeugd en Wmo.
De nadruk ligt op veerkracht, eigen regie en welbevinden van de inwoners. Er is een regiovisie opgesteld voor de periode 2017-2020.

Stand van zaken

Status

In 2018 stellen wij een lokale, aanvullende notitie op.

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.1.1 Invoeren Omgevingswet

Jaar realisatie

2021

Voor 2021 zijn wij gereed voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wij stellen hiervoor een route vast in het procesplan implementatie Omgevingswet. Wij passen ons instrumentarium aan de nieuwe wettelijke vereisten aan. Hierbij is digitalisering van gegevens en het eenvoudig kunnen benaderen van die gegevens een belangrijk onderdeel. Wij zetten in op participatie van inwoners, ondernemers en instanties. Intern kijken wij naar de gevolgen voor de organisatie op het gebied van functies, cultuur, competenties en integraliteit.
De Omgevingswet raakt de gehele organisatie.

Stand van zaken

Status

Wij zijn gestart met de pilotprojecten, diverse werkgroepen zijn samengesteld. Wij sluiten aan bij de processen van participatie en cultuurverandering. Hiernaast werken wij regionaal samen met onze partners in de voorbereiding op de Omgevingswet. De start van de werkgroepen is naar achteren geschoven. Hierdoor is het niet haalbaar om voor de begroting 2019 een geactualiseerd kostenoverzicht te geven. Op basis van de nieuwe versie van de rekentool van de VNG en de inzichten van de werkgroepen actualiseren wij in het eerste kwartaal van 2019 het kostenoverzicht.

Voorstel raad

Wij informeren u in het vierde kwartaal 2018 met een raadsinformatiebrief over de implementatie van de Omgevingswet en hoe wij u hierbij willen betrekken. Wij actualiseren in het eerste kwartaal 2019 het kostenoverzicht. In de 1e voortgangsrapportage van 2019 informeren wij u over eventuele wijzigingen in de kosten.   

8.3 Wonen en bouwen

8.3.2 Regie op woningbouwprogramma

Jaar realisatie

2018

Op basis van de Liemerse Woonagenda voor de periode 2017-2027 stellen wij uitgangspunten vast voor het woningbouwprogramma. Op basis van die uitgangspunten stellen wij een flexibele woningbouwprogrammering vast met maatwerk per kern. Om nieuwe kansrijke initiatieven mogelijk te maken brengen wij de capaciteit van woningbouwlocaties, die niet aansluiten bij de vraag op lange termijn, terug.

Stand van zaken

Status

Er ligt een eerste opzet voor een flexibele bouwprogrammering. Wij voeren hierover gesprekken met betrokken partijen uit het woonveld, zoals corporaties, ontwikkelaars en makelaars. De uitkomsten van deze gesprekken met onze partners nemen wij mee in onze flexibele bouwprogrammering. Wij stellen deze programmering in het vierde kwartaal van 2018 vast. Hiernaast organiseren wij in het vierde kwartaal, deels samen met onze corporaties, thema-avonden over wonen om u nader te informeren over onze woningmarkt.

8.3.3 Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith

Jaar realisatie

2020

Om te komen tot  een herinrichting van het Dorpsplein en een deel van de aangrenzende gebouwen worden voorbereidingskosten gemaakt. Hierbij moet u denken aan het bepalen van de scope van de opgave, de uitwerking van de opgave en mogelijk daarmee samenhangende onderzoeken en overleg met betrokkenen/omgeving. In het kader van de subsidie Sterk Bestuur ontvangen wij in 2018 een bijdrage van € 500.000. De hiervoor genoemde voorbereidingskosten kunnen ten laste van deze subsidie worden gebracht.

Stand van zaken

Status

Het plan van aanpak is in het vierde kwartaal van 2018 gereed. In het plan van aanpak nemen we een meer gedetailleerde planning op.

8.4 Handhaving

8.4.1 Uitvoeren doortastend handhavingsbeleid

Jaar realisatie

2019

Wij hebben nieuw toezicht en handhavingsbeleid ontwikkeld. Wij richten ons op actief toezicht, jaarlijkse speerpunten en het actief betrekken van inwoners. Het beleid op toezicht en handhaving biedt waarborg aan onze inwoners dat wij als overheid legitiem en controleerbaar handelen, maar ook maken we duidelijk op welke wijze we optreden als de regels niet nageleefd worden. De uitgangspunten voor de uitvoering van taken zijn: preventie, actief toezicht, datagedreven sturing en gebied- en projectgericht toezicht.
Gelet op het komende verbod op asbest daken (met ingang van 2024) gaan wij eigenaren voorlichten en stimuleren tot het tijdig verwijderen van dit asbest.

Stand van zaken

Status

Het handhavingsbeleid bieden wij u volgens planning in oktober 2018 ter vaststelling aan. Mogelijke financiële consequenties nemen wij mee in de begroting 2019.