3.1 Versterken economische ontwikkeling

3.1.1 Bijdragen aan Logistiek Innovatiehuis Achterhoek Liemers

Jaar realisatie

2019

In 2017 is door de Liemerse gemeenten besloten bij te dragen aan het Logistiek Innovatiehuis Achterhoek Liemers. Deze vereniging is onderdeel van Logistics Valley. De A12 regio is hierin 1 van de 3 hotspots.

Stand van zaken

Status

De bijdrage voor 2018 is voldaan. In 2019 evalueren we onze deelname.

3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied

Jaar realisatie

2019

Het buitengebied van de gemeente Zevenaar is nog niet voorzien van snel en betrouwbaar internet. Dit geldt ook voor de meeste andere gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarom hebben 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen de handen ineengeslagen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om glasvezel in het buitengebied aan te laten leggen. Er zijn diverse marktpartijen die dit willen doen en zij benaderen de gemeenten actief. Om sterker te staan en voorwaarden te kunnen stellen is de hiervoor genoemde samenwerking gezocht. Zes van de regiogemeenten nemen hierin het voortouw. Zevenaar is een van deze gemeenten. Begin oktober is in het portefeuillehoudersoverleg economische zaken een besluit hierover genomen. In het vervolgtraject zal mogelijk een convenant met een marktpartij gesloten worden. Verder zullen mogelijk de legesverordening en de graafdiepte voor glasvezel aangepast moeten worden.

Stand van zaken

Status

De 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen onderzoeken samen welke mogelijkheden er zijn om glasvezel in het buitengebied aan te laten leggen. Er zijn diverse marktpartijen die dit willen doen en zij benaderen ons actief. Om sterker te staan en voorwaarden te kunnen stellen werken we samen.  Samen met 5 regiogemeenten nemen we het voortouw. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg economie van 3 oktober 2018 bespraken we een voorstel met daarin uitgewerkt de keuze voor een mogelijke marktpartij. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar

Jaar realisatie

2019

In 2018 wordt een Economische visie Liemers opgesteld. Aansluitend hierop werken we een visie met uitvoeringsplan uit voor de gewenste economische ontwikkeling in onze gemeente.

Stand van zaken

Status

De Economische visie Liemers is in concept gereed. In aansluiting hierop werken wij op dit moment de Zevenaarse visie uit.

3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Jaar realisatie

2021

Om vraag en aanbod naar werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en perifere detailhandel) in de regio voor 2021 in balans te brengen, is het RPW opgesteld en door de provincie vastgesteld en juridisch verankerd in de provinciale omgevingsverordening. Dit RPW moet nu worden uitgevoerd. Hiervoor is een werkplan, met een werkorganisatie, opgesteld, dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn begroot op € 95.000 op jaarbasis. Dit is geaccordeerd in het regionaal portefeuillehoudersoverleg EZ en de kosten worden door de regio doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners.

Stand van zaken

Status

De ruimtelijke uitwerking, waarin staat aangegeven waar en hoeveel m2-ers werklocaties er geschrapt moet worden per 1 januari 2020, komt eind 2018 voor besluitvorming naar u. Hierna start de inspraakprocedure.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen

3.2.1 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2018

Jaar realisatie

2018

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Voor 2018 zetten we in op het opruimen van onnodige obstakels, handhaving van uitstallingen en reclame, het vergroenen van stegen en het fietsparkeren.

Stand van zaken

Status

De overtollige paaltjes zijn verwijderd, we voeren achterstallig onderhoud aan straatmeubilair uit en herzien de bebording. We stellen een groenplan op voor de uitvoering van de geveltuinen en onderhoud en plaatsing van bomen.  

3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2019

Jaar realisatie

2019

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt een aantal maatregelen voorgesteld om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. In 2019 richten we ons op het planten van beeldbepalende bomen bij de entrees van  het centrum, het  verder opwaarderen van de stegen en het structureren van het fietsparkeren.

Stand van zaken

Status

We starten in 2019.

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

Jaar realisatie

2020

In 2019 wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In aansluiting hierop richten wij het plein opnieuw in, waarbij wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toepassen. De voorbereiding van het ontwerpproces voor de inrichting het Raadhuisplein is gestart in 2018, waarbij wij ook een discussie hebben gevoerd over het wel of niet realiseren van een semi-permanente overkapping over het plein.

Stand van zaken

Status

Conform projectplan zijn de wensen en behoeften van verschillende betrokken partijen geïnventariseerd. In de kadernota is een totale investering voor dit project opgenomen voor een bedrag van € 690.000 in het jaar 2019. Onderdeel van deze investering is het voorbereidingskrediet van € 40.000. De voorbereiding moet in 2018 starten. Wij hebben dit  toegezegd aan de betrokkenen (ondernemers, organisaties evenementen, omwonenden). Bovendien moet de ontwikkeling aansluiten bij de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis. Medio 2019 presenteren wij u het definitief ontwerp.

Voorstel raad

Wij zullen u via een separaat raadsvoorstel een verzoek doen om een voorbereidingskrediet van € 40.000 voor 2018 beschikbaar te stellen.

3.2.4 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Markt en Muldershof

Jaar realisatie

2022

In 2017 is het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan wordt voorgesteld om de Markt en Muldershof te herinrichten om deze pleinen toekomstbestendig te maken.

Stand van zaken

Status

In 2020 starten we met de planvorming voor de Markt, daarna volgt uitvoering. In 2021 starten we met de planvorming voor de herinrichting van Muldershof.

3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen

Jaar realisatie

2022

Om de economische waarde van bedrijventerreinen te behouden, knappen we verouderde bedrijventerreinen op. Dit gebeurt op logische momenten. De bedrijventerreinen die we als eerste herstructureren zijn Tatelaar in Zevenaar en Halve Maan in Lobith. We kunnen nog niet aangeven wanneer we hiermee starten, omdat we eerst belangrijke verkeerskundige maatregelen moeten nemen. In de economische visie en het uitvoeringsprogramma die we opstellen is herstructurering van bedrijventerreinen een thema.

Stand van zaken

Status

We zijn nog niet gestart met de uitwerking. Deze is afhankelijk van het uitvoeringsprogramma van het nog op te stellen economisch beleidsplan, de verkeerskundige aanpassingen rondom de ontsluiting van de A12 en de ontwikkelingen op de Halve Maan.

3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1

Jaar realisatie

2019

Wij gaan diverse activiteiten uitvoeren in en om het gebouw Raadhuisplein 1. De warmte koude opslag wordt afgedicht en het voormalige gemeentehuis zal deels worden gehuurd voor de functies: openbaar toilet, fietsenstallen en kantoorruimte voor de marktmeester en evenementen.

Stand van zaken

Status

Conform planning. De WKO opslag is gedicht en de studie naar het Freulebos wordt uitgevoerd. De sloop van het pand gaat beginnen.

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

Jaar realisatie

2021

We gaan tot en met 2021 de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven. Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal Masqué, het aanleggen van de hoofdlaan 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1).
De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost.

Stand van zaken

Status

Eind 2018 weten wij of wij een kavel van 19 ha. uitgeven in erfpacht of 11,6 ha. verkopen. De onderhandelingen over de aankoop van een kavel van 3,7 ha. bevinden zich in de eindfase en wij verwachten dat wij binnenkort een koopovereenkomst sluiten. Wij sluiten voor eind 2018 een erfpachtovereenkomst voor ruim 2 ha. in de Spoorallee.
De kavel aan de Landeweer (ca. 2.600 m2), waarvoor eind 2017 een koopovereenkomst is gesloten, dragen wij in oktober 2018 over. Met deze twee transacties is de doelstelling van de uitgifte van 2 ha. gehaald.
De aanleg van de hoofdlaan, als onderdeel van de versnellingsmaatregelen voor 7Poort, is onlangs aangelegd en in gebruik genomen. Ook andere versnellingsmaatregelen zijn in voorbereiding. In het 1e kwartaal 2019 wordt het bestaande viaduct naar 7Poort afgewerkt, wordt de Giga aangesloten op de hoofdlaan en wordt de hoofdstructuur van het water in de Walmasque aangelegd.

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort

Jaar realisatie

2021

Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'. Dat betekent dat we werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant).

Stand van zaken

Status

We sluiten voor eind 2018 een erfpachtovereenkomst voor ruim 2 ha. in de Spoorallee. Met deze transactie en de levering van de kavel op Landeweer is de doelstelling van de uitgifte van 2 ha. in 2018 gehaald.

3.3 Dienstverlening aan ondernemers

3.3.1 Inkopen bij lokale Liemerse bedrijven

Jaar realisatie

2018

'Kansen voor lokale ondernemers' is één van de aandachtsvelden van het (Liemers) inkoopbeleid. We leggen hier meer focus op, zodat de kansen van lokale ondernemers vergroot worden.

Stand van zaken

Status

In juli 2018 hebben wij u de 'Raadsinformatiebrief Inkoopbeleid, kansen voor regionale ondernemers' (2018-063) aangeboden. Deze bevat de acties die we in de 2e helft van 2018 uitvoeren.

3.3.2 Stimuleren start-ups

Jaar realisatie

2022

We stimuleren startende bedrijven om de werkgelegenheid in onze gemeente te verhogen. Wat de beste manier is om dit te doen zal blijken uit de nog op te stellen economische visie Zevenaar. In de economische visie Zevenaar gaan we bepalen welk resultaat we nastreven met deze maatregel.

Stand van zaken

Status

In afwachting van het uitvoeringsprogramma van het nog op te stellen economisch beleidsplan, zijn we hiermee nog niet gestart.

3.3.3 Verminderen regeldruk voor Midden- en kleinbedrijf (MKB)

Jaar realisatie

2022

Wij willen overbodige regels voor het MKB verminderen. De inventarisatie van regels waarvan de meerwaarde niet duidelijk is, gebruiken we als startpunt voor het formeren van een 'paarse krokodillenbrigade'. Hierin gaan wij samen met ondernemers op zoek naar mogelijkheden om processen te vereenvoudigen en regeldruk te verminderen.

Stand van zaken

Status

De ondernemerspeiling 2017 is de basis geweest voor het voeren van gesprekken met ondernemersverenigingen over overbodige regels. Regeldruk is één van de thema's binnen het uit te werken economisch beleidsplan. Bij herziening van bestemmingsplannen hebben wij de mogelijkheden voor het verminderen van de regeldruk. Het bestemmingplan Buitengebied is hier een voorbeeld van.

3.4 Gebiedsmarketing

3.4.1 Opstellen en uitvoeren marketingplan stad Zevenaar

Jaar realisatie

2022

We stellen een marketingplan voor de stad Zevenaar op, omdat wij moeten concurreren met andere gemeenten als het gaat om financiers, bewoners, bedrijven en recreanten. Deze doelgroepen zoeken een passende, relevante omgeving voor hun activiteiten. Die omgeving is de optelsom van locaties, voorzieningen en andere factoren. City marketing richt zich op het beïnvloeden van keuzes ten aanzien van ruimtelijk gedrag. In het marketingplan bepalen we welke gemeente we willen zijn in de toekomst. De basis voor het marketingplan ligt in de nog op te stellen economische visie voor Zevenaar.

Stand van zaken

Status

Aangezien de economische visie nog niet gereed is, zijn wij nog niet gestart met het marketingplan.

3.4.2 Verbeteren toeristische informatievoorziening en promotie

Jaar realisatie

2019

We bepalen hoe en met welke partners we onze inwoners en toeristen op adequate wijze informeren over en enthousiasmeren voor het toeristisch aanbod in onze gemeente.
We blijven de regiocampagne 'De Liemers Helemaal Goed' (DLHG) ondersteunen. Daarmee wordt het merk Liemers gebruikt en verder versterkt voor de interne branding van het gebied. Dit leidt tot meer trots op hun woonomgeving bij de eigen bewoners, die ook ons visitekaartje en onze ambassadeurs zijn.
Daarnaast zoeken we, samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem-Nijmegen (RBT KAN), het Toeristisch Informatiecentrum ‘t Gelders Eiland (TIC), de diverse VVV-punten en DLHG, naar een optimale structuur en samenwerking op het gebied van toeristische informatievoorziening en het stroomlijnen van de marketing van ons toeristisch product (gebied, routes, points of interest, accommodaties). Dit betreft zowel de digitale als de fysieke kant. Hierin wordt ook de relatie met Hal12 en de Fashion Outlet Zevenaar gelegd.
Waarop (op welke thema's en doelgroepen) de toeristische promotie zich in de nabije toekomst vooral zal richten (welke poppen zetten we vooral in de etalage), bepalen we bij de totstandkoming van het beleidsplan vrijetijdseconomie.

Stand van zaken

Status

We voeren gesprekken met RBT KAN, TIC en DLHG over de stroomlijning van de marketing. Daarbij beginnen we met de websites.
We zijn vanuit vrijetijdseconomie (toeristische promotie) aangehaakt bij de klankbordgroep van de Fashion Outlet, omdat daar ook een (toeristisch) informatiepunt in gaat komen.

5.1 Sport

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid

Jaar realisatie

2018

Vanaf 2018 harmoniseren wij het subsidiebeleid. We koppelen dit aan activiteiten en prestaties die bijdragen aan doelstellingen van onze gemeente op de diverse beleidsterreinen. Sport, culturele en welzijnsverenigingen en organisaties betrekken we actief bij de totstandkoming van het nieuwe subsidiebeleid. De discussie rondom de OZB wordt meegewogen. Het nieuwe subsidiebeleid wordt van toepassing op subsidies die we verlenen vanaf 2020.

Stand van zaken

Status

Op basis van het plan van aanpak consulteren wij in 2018 de betrokken partijen en verenigingen.

5.1.4 Realiseren Beachveld

Jaar realisatie

2018

De korfbal-, volleybal- en handbalverenigingen willen gaan sporten op een beachveld. Hiervoor hebben zij samen met Ataro een aanvraag ingediend. Voor deze aanvraag is uitgegaan van een beachveld van 35x50 meter. Met deze afmetingen is multifunctioneel gebruik mogelijk en kan er ook competitie worden gespeeld.
De initiatiefnemers vragen onze gemeente om een gedeelte te financieren voor de aanleg van dit multifunctioneel beachveld.

Stand van zaken

Status

De Zwaluwen (korfbal), OBW (handbal) en Labyllov realiseren samen met Ataro B.V. bij de accommodatie van korfbalvereniging De Zwaluwen een multifunctioneel beachveld van 33 x 44 meter. Het veld voldoet hiermee aan de A-status. Ze zijn voor de afmetingen van verschillende beachsporten van competitieniveau uitgegaan. Ze hebben een gedeelte van het plan gerealiseerd en het veld aangelegd. We hebben de financiële middelen verstrekt om de laatste fase te kunnen realiseren (afrastering en verlichting).

5.2 Kunst en cultuur

5.2.1 Beheren en behouden kunstcollectie

Jaar realisatie

2018

Wij mogen trots zijn op ons kunstbezit. Voor een gemeente hebben wij een bijzonder kunstbezit. Hier is meer mee mogelijk dan tot nu toe bereikt wordt. Door het beheer te intensiveren kan de tentoongestelde kunst in ons gemeentehuis twee maal per jaar vernieuwd worden. Dit komt het behoud van de werken ten goede en biedt tegelijkertijd afwisseling en prikkeling voor de medewerkers en bezoekers. Door meer in te zetten op toegankelijkheid en communicatie neemt de bekendheid toe. Hierdoor wordt de kunst als het ware het visitekaartje voor onze gemeente, kunnen inwoners de kunst beter ervaren en kan deze haar oorspronkelijke grandeur van art in the factory weer tonen.

Stand van zaken

Status

Wij hebben de overeenkomst met Kunstwerk! het Liemers museum voor het beheer van de kunstcollectie vernieuwd. In de tweede helft van 2018 worden de kunstwerken in het gemeentehuis verwisseld, conform het halfjaarlijkse hangplan. Wij maken afspraken over verdere promotie.
Het onderhoud van de kunstwerken in de openbare ruimte is voor 2018 conform het vierjaarlijkse onderhoudsplan afgerond. Twee werken zijn aanvullend gerestaureerd.
Het Kunstwerk van Ubbo Scheffer in het portaal voor de raadzaal van ons oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein is dankzij een burgerinitiatief voor de sloop veilig gesteld. Wij onderzoeken een herbestemming in Hal 12.

5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten

Jaar realisatie

2018

Wij zetten in op een divers en kwalitatief sterk cultureel aanbod en het behoud van een breed en hecht verenigingsleven. Dit verhoogt de aantrekkingskracht van onze gemeente. We stimuleren het maken, delen en ontmoeten door culturele festivals te ondersteunen. Hiermee dragen we ook bij aan de profilering van onze gemeente en de kernen in het bijzonder. Samen met de gemeenten Duiven en Westervoort en de provincie investeren we met het Cultuur- en Erfgoedpact 2017-2020 in de Liemers € 480.000 in kunst, cultuur en erfgoed (bestaand beleid). Inwoners, verenigingen en organisaties voeren samen de activiteiten en projecten uit. Dit draagt bij aan een sterke, trotse en leefbare regio.

Stand van zaken

Status

Vanuit het Cultuur- en Erfgoedpact zijn in 2018, naast de doorlopende projecten, stimuleringssubsidies voor meer dan 20 kleine initiatieven verstrekt. Alle activiteiten vallend onder het Cultuur- en Erfgoedpact zijn te volgen via de website Leven in de Liemers.
Aan Muziekstad is voor 2018 een aanvullende garantiesubsidie van € 10.000 verleend, conform motie M12 2018. Voor 2019 nemen wij budget voor deze aanvullende subsidie op in de begroting.
Wij hebben aanvullende subsidies voor Buitenblik en Kulturhus Giesbeek afgewezen.

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!

Jaar realisatie

2018

Cultuur is de smaakmaker van onze gemeente en een gezonde culturele infrastructuur vormt de basis van een bloeiend cultureel leven. Kunstwerk!, de fusie van de vier Liemerse professionele culturele organisaties het Musiater, Bibliotheek de Liemers, het Liemers museum en de Volksuniversiteit voor Zevenaar e.o., vormt hier een belangrijk onderdeel van.
Wij subsidiëren het op elkaar afgestemde productaanbod op het gebied van kunst en cultuur, erfgoed, muziekonderwijs, lezen en literatuur, debat en educatie dat Kunstwerk! biedt. Middels prestatieafspraken zorgen wij er voor dat de producten van Kunstwerk! bijdragen aan identiteitsvorming, ontmoeting en ontplooiing. We zorgen dat Kunstwerk! actief de samenwerking met verenigingen zoekt.
De wettelijke educatie-taken van Bibliotheek de Liemers zijn volop in ontwikkeling. Wij zorgen er voor dat deze (het volgen van) goed onderwijs, het vinden van een baan of het aangaan van sociale contacten ondersteunen. Het betreft onder meer lees- en taalbevorderingsactiviteiten, doorlopende leerlijnen en burgerschapsvorming.
Omdat de culturele infrastructuur in de Liemers over de gemeentegrenzen heen ligt, stemmen we in deze af met de gemeenten Duiven, Westervoort en Montferland.

Stand van zaken

Status

Met Kunstwerk! zijn wij prestatie afspraken overeengekomen. Deze ontwikkelen wij de komende jaren verder. Wij volgen de ontwikkeling van Kunstwerk! bestuurlijk en ambtelijk, in afstemming met de andere Liemerse gemeenten.

5.2.6 Ontwikkelen Hal 12

Jaar realisatie

2019

Hal 12 biedt straks naast de publieksbalies van onze gemeente en de Regionale Sociale Dienst, producten en diensten op het gebied van cultuur, cinema, media, educatie en erfgoed. Geconcentreerd onder één dak ontstaat een gevarieerd aanbod voor een breed publiek, waarbij ontmoeten, ervaren en beleven centraal staat. Hal 12 wordt daarmee een podium voor samenwerking en biedt een belangrijke impuls voor het centrum.
De bouw is in het derde kwartaal van 2018 gestart. De opening staat gepland in het tweede kwartaal 2019.

Stand van zaken

Status

De partners (Kunstwerk!, het Filmhuis en Caleidoz) hebben hun herbevestiging voor huisvesting in Hal 12 afgegeven. De bouw verloopt volgens planning. Voor medewerkers zijn tijdelijke voorzieningen getroffen (kantine, fietsenstalling).
De Europese aanbesteding voor de horeca is gestart. De gunning volgt naar verwachting per januari 2019. Ondertussen werken wij de governance structuur en meerjarenexploitatie van de Hal verder uit. Ook zijn wij gestart met het opzetten van de programmering en de gezamenlijke dienstverlening. Het parkeerterrein op NS gronden aan het spoor nemen wij in het vierde kwartaal 2018 in gebruik.

5.4 Vrijetijdseconomie

5.4.2 Oppakken kansen recreatie en toerisme

Jaar realisatie

2022

Recreatie en toerisme is een van de speerpunten van onze gemeente. Ter uitvoering hiervan stellen wij samen met de sector een beleidsplan vrijetijdseconomie op.
Lopende projecten, onder andere in het kader van de subsidie Sterk Bestuur, handelen wij eerst af, zoals redoute Geuzenwaard, de augmented reality app met een route langs de redoutes. Zie ook de activiteit 5.4.3 Verder ontwikkelen toeristische infrastructuur.

Stand van zaken

Status

De activiteit loopt volgens planning:

  • Op 23 april 2018 hebben we de augmented reality app rondom de redoutes gelanceerd.
  • Redoute (hoornwerk) Geuzenwaard is op 24 juni 2018 feestelijk geopend in het bijzijn van gedeputeerde Schouten.
  • Voor de nieuwe redoute Revensweerd zijn we op zoek naar de beste locatie.
  • We zijn gestart met het opstellen van het beleidsplan vrijetijdseconomie.

5.4.3 Verder ontwikkelen toeristische infrastructuur

Jaar realisatie

2020

We zorgen dat de basis op orde komt en maken af waar we aan begonnen zijn, waaronder een aantal projecten vanuit de subsidie Sterk Bestuur.  Zo maken we het wandelkeuzenetwerk af en realiseren vier klompenpaden. Ook brengen we de toeristische bebording op orde. Het ruiter- en menroutenetwerk breidt zich uit. In het kader van Rivierklimaatpark onderzoeken we de mogelijkheden van een fietsbrug over de IJssel. We onderzoeken of de paardensport ook van deze fietsbrug gebruik kan maken.
We kijken of we samen met Stadt Emmerich en de Euregio de fietsverbinding tussen Lobith (bruggetje over Oude Rijn) en Elten kunnen verbeteren.

Stand van zaken

Status

Betreffende deze activiteit zijn de volgende zaken te melden:

  • Wandelkeuzenetwerk: we zijn na de zomer van 2018 gestart met de volgende fase om te komen tot het wandelkeuzenetwerk.
  • Klompenpaden: Gangen door de Strangen wordt in het vierde kwartaal van 2018 opgeleverd. We starten in het vierde kwartaal van 2018 met de Pannerdense Waard. Babberich loopt. Bingerden zit in de prefase.
  • Toeristische bebording: er is een aantal groene nostalgische toeristische borden aangepast. We zijn nog niet gestart met harmonisatie van de toeristische bebording. Deze staat op de planning voor 2019.
  • Ruiter- en menroutenetwerk: het deel op het Gelders Eiland ronden wij in 2018 af. In het vierde kwartaal van 2018 starten we met de rest van het Zevenaarse deel.
  • Onderzoek naar fietsbrug over de IJssel: in het kader van het project Rivierklimaatpark hebben we een bureau opdracht verstrekt een economische visie op te stellen voor Rhederlaag. In de visie laten we ook onderzoeken wat de mogelijke effecten zijn van een brug over de IJssel op de gebieden Veluwe en Rhederlaag.
  • Fietsverbinding Lobith-Elten: we onderzoeken of het mogelijk is de brug over de Oude Rijn tijdelijk te verbeteren om de actuele problemen daar op te lossen. Op die manier hebben we tijd en ruimte om - samen met Emmerich - te kijken naar mogelijkheden om de fietsverbinding te verbeteren gelijktijdig met het definitieve ontwerp voor de brug over de Oude Rijn.

5.4.4 Vergroten verblijfsmogelijkheden in gemeente

Jaar realisatie

2022

We gaan in gesprek met toeristisch-recreatieve ondernemers over hoe zij hun aanbod kunnen verbeteren en welke rol de gemeente daarbij speelt. Dit onderwerp nemen wij ook mee in de ontwikkeling van het beleidsplan vrijetijdseconomie en wordt in 2019 vervolgd met concrete maatregelen.
We actualiseren en harmoniseren het camperplaatsenbeleid.

Stand van zaken

Status

In contact met toeristisch-recreatieve ondernemers spreken we regelmatig over het verbeteren van hun aanbod. Dit is een doorlopende activiteit, zoals bijvoorbeeld bij bedrijfsbezoeken.
In het vierde kwartaal van 2018 en het eerste deel van 2019 stellen wij het beleidsplan vrijetijdseconomie op.
In 2019 gaan wij het camperplaatsenbeleid actualiseren en harmoniseren.