2.1 Verkeer en vervoer

2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort

Jaar realisatie

2021

Bereikbaarheid van onze gemeente en de bedrijventerreinen in Zevenaar is belangrijk. Wij stimuleren de uitgifte van de kavels op 7Poort volop (zie programma 3).  Een belangrijke bijdrage hieraan levert het aanleggen van een 2e viaduct. Hierover hebben wij u geïnformeerd middels een separaat raadsvoorstel.

Stand van zaken

Status

In de raadsvergadering van 26 september 2018 hebt u een besluit genomen over de aanleg van het 2e viaduct.

2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau

Jaar realisatie

2019

Uitvoeren noodzakelijk achterstallig onderhoud
Het gewenste onderhoudsniveau op beeldkwaliteit van de openbare ruimte is vastgesteld. Het is noodzakelijk dat wij op diverse wegen achterstallig onderhoud uitvoeren. Deze wegen zijn nu verkeersonveilig en uitstel van onderhoud is niet langer te verantwoorden. Wanneer wij geen maatregelen nemen, vallen de wegen onder de norm van wettelijke aansprakelijkheid en zijn schadeclaims te verwachten.  

Vervangen brug Eltenseweg

Op basis van uitgevoerde constructiemetingen en de daaruit blijkende slechte conditie van de brug mogen zware vrachtvoertuigen (> 40 t) geen gebruik meer maken van deze brug. Deze tijdelijke maatregel kan tot claims lijden van diverse transportbedrijven, doordat ze ongeveer 10km moeten omrijden. Het overige vrachtverkeer hebben we moeten beperken door eenrichtingsverkeer in te stellen. We kunnen de brug nu met een noodmaatregel (een extra pijler aanbrengen) weer toegankelijk maken voor al het vrachtverkeer. De begrote kosten hiervan bedragen ongeveer € 50.000. Deze kosten willen wij dekken uit het krediet (€ 650.000) van de ‘vervanging brug Eltenseweg’ welke aangevraagd is in de Kadernota 2018-2022. Door deze tijdelijke maatregel kan het restant krediet (€ 600.000) doorschuiven van 2019 naar 2022. Dit uitstel geeft mogelijkheden om samen met Kreis Kleve (D) een integraal plan te maken om het gebied verder in te richten, waardoor er mogelijk kosten bespaard kunnen worden en een meer passende oplossing mogelijk wordt.

Reconstructie Halve Maan Lobith
Het projectgebied ‘reconstructie Halve Maan ’ omvat het gebied tussen de rotonde Batavenweg en Herwensedijk. In dit projectgebied realiseren wij een fietsverbinding en vervangen wij ook alle verhardingen en renoveren we het grootste gedeelte van het openbare groen. Verder wordt er op de Halve Maan geparkeerd op de rijbaan. Na de herinrichting kan er alleen nog geparkeerd worden in de parkeervakken.

Herinrichting Kop van Tolkamer
De aanleiding voor de projecten is de achterstand in onderhoud openbare ruimte (verpaupering). De Kop van Tolkamer onderscheidt zich van de omgeving. Door de kwaliteitsimpuls en het opknappen van de openbare ruimte ontstaat in de Kop van Tolkamer een toeristische meerwaarde, het zet de Kop van Tolkamer op de kaart.

Stand van zaken

Status

Op diverse wegen hebben wij slijtlagen aangebracht om de wegen weer veilig te maken. In de resterende periode van 2018 en (afhankelijk van het verloop van de winter) in 2019 zijn asfalteringswerkzaamheden gepland die uitvoering geven aan een deel van deze werkzaamheden. De projecten lopen, op het opstellen van de wegenlegger na. Hiermee starten we begin 2019. We onderzoeken of de brug Eltenseweg met tijdelijke maatregelen weer open kan voor vrachtverkeer. Met de vervanging van de brug is een doorlooptijd van ruim 1 jaar gemoeid.

Voorstel raad

Wij doen in een afzonderlijk raadsvoorstel het verzoek om een deel van het krediet reeds in 2018 beschikbaar te stellen, om te kunnen starten met de noodzakelijke voorbereidingen.

2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering

Jaar realisatie

2022

De komende vier jaar (en verder) worden bestaande wegen heringericht en voeren we planstudies uit naar nieuwe (rand-)wegen. Er is een krediet nodig voor capaciteit, onderzoek en uitvoering.
De investering heeft betrekking op de volgende projecten:

 • Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering
 • Project A15/A12
 • Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken)
 • Planvorming herinrichting Edisonstraat
 • Planvorming herinrichting Mercurion
 • Planvorming herinrichting Doesburgseweg
 • Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam
 • Herinrichting Babberichseweg
 • Planstudie Noordelijke Randweg
 • Planstudie doortrekking Witte Kruis/MER
 • Monitoring geluid, fijnstof en trillingen
 • Onderzoeken akoestische maatregelen onderliggend wegennet
 • Effecten realisatie Vliegveld Lelystad voor Zevenaar

Stand van zaken

Status

Alle projecten lopen op schema of moeten nog worden opgestart. Onderstaand een korte samenvatting:
Coördinatie en regie infrastructurele projecten is een continu lopend proces. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het project A15/A12. Het aanbestedingsproces loopt, met verwachte gunning van de werkzaamheden in 2020. De rechterlijke uitspraak over het Nederlandse stikstofbeleid en de effecten daarvan op het project zijn naar verwachting begin 2019 duidelijk. Dan is er duidelijkheid over volgorde en planning. Als voorbereiding op de aanpassingen aan het hoofdwegennet passen wij de Arnhemseweg in 2019 aan en de weg Hengelder volgt hierna in 2020.
Voor de Edisonstraat hebben wij samen met het waterschap een gebiedsvisie ontwikkeld. Hiermee krijgt het gebied langs Edisonstraat en Hengelder een kwaliteitsimpuls. Bijkomend voordeel is dat ook de snelfietsroute eerder beschikbaar is.

Voor de verbinding naar Tatelaar en Mercurion, samen met de herinrichting van de Doesburgseweg, is een aantal varianten onderscheiden. In het najaar, gelijktijdig met het traject van deze voortgangsrapportage bespreken we de varianten met de omgeving. Als de resultaten daarvan zijn verwerkt informeren wij u hierover.

De spoorverdubbeling Didam – Zevenaar is inmiddels gegund. In maart en de zomer van 2019 zijn de treinvrije periodes gepland, voor de uitvoering van de werkzaamheden aan het spoor. Naar verwachting worden de werkzaamheden medio 2020 afgerond.

De herinrichting van de Babberichseweg werken we  uit als de uitspraak van de rechtbank is ontvangen over de onttrekking van de spoorwegovergang. De fietstunnel kan dan gerealiseerd worden en de Babberichseweg wordt dan heringericht. De uitspraak van de rechtbank wordt in deze periode verwacht. Wij informeren u als de uitspraak ontvangen is en vervolgstappen zijn bepaald.

De monitoring van geluid, fijnstof en trillingen, alsmede de effecten van vliegveld Lelystad en de effecten daarvan op onze gemeente starten we op. Dat doen we vanuit de projecten, die dus in 2019 gaan lopen maar tot en met 2024 duren. Als uit de monitoring blijkt dat maatregelen nodig zijn komen we daar bij u op terug.

2.1.4 Investeren in veilige wegen

Jaar realisatie

2019

Bij de uitvoering van groot onderhoud en grootschalige reconstructies is de verkeersveiligheid een vast onderdeel van de weginrichting. Daarnaast plannen wij de volgende specifieke verkeersveiligheidsmaatregelen:

Heilige Huisjes/Zuiderlaan
Bewoners wensen verkeersremmende maatregelen in Heilige Huisjes/Zuiderlaan. De lange rechte weg nodigt uit tot een hoge rijsnelheid. De bewoners ervaren dit als onveilig. Uit verkeersmetingen blijkt dat er inderdaad  te hard wordt gereden. De weg is onvoldoende ingericht als een 30 km/u zone. Er is gekeken naar verschillende typen maatregelen. Vanwege het verkeersaanbod stellen wij voor drempels aan te leggen. Bewoners staan positief tegenover deze plannen.

Fietsoversteek rotonde Landeweerdijk
De Landeweerdijk, Ringbaan Oost en Babberichseweg in Zevenaar zijn met elkaar verbonden door een rotonde (hierna: rotonde N336). Rotonde N336 heeft voor vele weggebruikers een belangrijke functie. De rotonde vormt de verbinding tussen de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen en het centrum van Zevenaar. Maar ook vervult rotonde N336 een belangrijke rol in de verbinding tussen Zevenaar en de middelbare school het Liemers College. Rotonde N336 is ruim opgezet, wat kan uitnodigen tot verkeerd gebruik. Zo wordt er met enige regelmaat tegen de richting in gefietst. Er is behoefte aan het creëren van een veiligere situatie. Een veilige oversteek is van belang, onder meer door de grote snelheidsverschillen (80 km/u vs. 20 km/u). Wij willen aan de noordzijde van de rotonde een fietsoversteek in twee richtingen maken. De voetgangers op de oversteek moeten net als nu voorrang geven aan het kruisende verkeer. Een dubbele oversteek voorkomt tegen de richting in fietsen en maakt de verkeerssituatie daarmee veiliger. Ook vormt een dubbele oversteek een logische verbinding tussen de wijk Groot Holthuizen en Zevenaar. Wij stellen voor om de zuidelijke oversteek aan de rotonde te verwijderen.

Aanpassing Dorpstraat/Babberichseweg
Op aandringen van aanwonenden heeft de provincie een plan opgesteld om de verkeersveiligheid van deze verkeerssituatie te verbeteren. Uit het onderzoek is gebleken dat de doorstroming van de provinciale wegen goed is, maar dat de verkeersveiligheid op een aantal punten verbeterd kan worden. Deze plaatsen zijn: fietsstrook langs de N811, oversteek Schutterspad over de N336 en insteek N812 ter hoogte van het Baborgaplein. Tussen provincie en onze gemeente is een kostenverdeling van respectievelijk 75% en 25% afgesproken. Voor fietsoversteek Bettestraatje is nog nader onderzoek nodig.

Stand van zaken

Status

We zijn gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. De provincie is leidend voor de werkzaamheden in Babberich en verwacht voor de zomer van 2019 klaar te zijn. De aanpassingen aan de rotonde N336 voeren wij in de eerste helft van 2019 uit en de aanpassingen aan Heilige Huisjes nemen wij mee in het groot asfaltonderhoud dat na de winter start.  

2.2 Parkeren

2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen

Jaar realisatie

2019

In het centrum van Zevenaar zijn diverse voorzieningen voor betaald parkeren en selectieve toegang aan vervanging toe. Daarnaast willen wij op verzoek van de lokale ondernemers een pilot starten voor achteraf betalen.

Parkeerautomaten
De huidige parkeerautomaten werken niet naar behoren en zijn aan vervanging toe. Wij hebben u in de Kadernota een voorstel voorgelegd met een mogelijkheid tot sanering, waardoor er minder parkeerautomaten nodig zijn dan er nu staan. De voorbereiding voor aanpassing van de automaten is inmiddels in gang gezet. In het budget is ook rekening gehouden met projectbegeleiding en eventuele vervanging van bebording. Deze nieuwe parkeerautomaten werken volgens de nieuwste technieken, waardoor meer onderhoud op afstand kan plaatsvinden.

Pollers (zuilen automatische afsluiting)
De centrumafsluiting is ernstig verouderd en (deels) aan vervanging toe. Wij inventariseren de centrumafsluiting. Ook stellen we op basis van deze inventarisatie een nieuwe meerjarenbegroting voor de centrumafsluiting vast.

Pilot achteraf betalen parkeren
In samenwerking met de centrumondernemers hebben wij een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld om de voordelen van achteraf betalen voor het parkeren te belichten. Onderdeel van dit PvA is een pilot waarin iedereen die gebruik maakt van belparkeren (ook stadspasparkeren) het tweede uur parkeren gratis te geven. Doel hiervan is de verblijfsduur in het centrum te verlengen én meer parkeerders te verleiden achteraf te betalen voor het parkeren.

Digitaliseren van de parkeervergunningen
In de loop van 2018 bieden wij u een voorstel voor het digitaliseren van de parkeervergunningen aan. Naast betere service aan de burger zorgt dit ook dat de vergunninguitgifte efficiënter zal verlopen.

Stand van zaken

Status

Wij bieden u het voorstel voor de 'digitalisering van de parkeervergunningen op hoofdlijnen' in het vierde kwartaal 2018 ter besluitvorming aan. Na besluitvorming werken wij het digitaliseringsvoorstel verder uit. Dit kan leiden tot aanpassingen in de belastingverordening.

3.1 Versterken economische ontwikkeling

3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied

Jaar realisatie

2019

Het buitengebied van de gemeente Zevenaar is nog niet voorzien van snel en betrouwbaar internet. Dit geldt ook voor de meeste andere gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarom hebben 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen de handen ineengeslagen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om glasvezel in het buitengebied aan te laten leggen. Er zijn diverse marktpartijen die dit willen doen en zij benaderen de gemeenten actief. Om sterker te staan en voorwaarden te kunnen stellen is de hiervoor genoemde samenwerking gezocht. Zes van de regiogemeenten nemen hierin het voortouw. Zevenaar is een van deze gemeenten. Begin oktober is in het portefeuillehoudersoverleg economische zaken een besluit hierover genomen. In het vervolgtraject zal mogelijk een convenant met een marktpartij gesloten worden. Verder zullen mogelijk de legesverordening en de graafdiepte voor glasvezel aangepast moeten worden.

Stand van zaken

Status

De 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen onderzoeken samen welke mogelijkheden er zijn om glasvezel in het buitengebied aan te laten leggen. Er zijn diverse marktpartijen die dit willen doen en zij benaderen ons actief. Om sterker te staan en voorwaarden te kunnen stellen werken we samen.  Samen met 5 regiogemeenten nemen we het voortouw. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg economie van 3 oktober 2018 bespraken we een voorstel met daarin uitgewerkt de keuze voor een mogelijke marktpartij. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.