Wat doen we?

Zorg en veiligheid liggen in de aanpak vaak in elkaars verlengde. Om goede ondersteuning en zorg tot stand te brengen èn te handelen in het belang van de veiligheid en leefbaarheid, moeten (zorg)professionals goed samenwerken met hun veiligheidspartners. Ook is de ontwikkeling van een preventieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in samenwerking met de lokale toegang en zorg- en maatschappelijke partners belangrijk.

NaamJaar realisatie2022
6.2.3 Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid
Stand van zaken
status

Wij werken aan een programmatische aanpak voorkoming van escalatie (AVE). Doel hiervan is om de zorg- en veiligheidsketen beter op elkaar te laten aansluiten, zodat de samenwerking gestructureerd verloopt. Hierbij is het Veiligheidshuis betrokken wanneer er opgeschaald dient te worden. Aanleiding hiervoor is de eis die gesteld is voor een sluitende aanpak verwarde personen en de professionaliseringsslag binnen Veilig Thuis. Deze is in het eerste kwartaal van 2019 gereed.

Veilig Thuis is ondergebracht bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Met Veilig Thuis en de gebiedsteams zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Inwoners met zorgsignalen kunnen terecht bij Veilig Thuis. We werken in de regio volgens de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De kosten voor Veilig Thuis nemen in 2018 toe ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 van Veilig Thuis en ook voor 2019 wordt een stijging verwacht. Dit komt door reguliere ontwikkelingen binnen Veilig Thuis en door nieuwe wettelijke taken, onder andere rondom de aanscherping van de meldcode. Deze stijging verwerken wij in de begroting van 2019.

Regionaal is er een visie én regionaal uitvoeringsprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 opgesteld. In het vierde kwartaal van 2018 en de eerste helft 2019 wordt deze herzien. We verwachten dat deze medio 2019 gereed is.