Wat doen we?

In de beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning is veel aandacht voor preventieve activiteiten. Hiermee kunnen we inzet van duurdere zorg voorkomen en ook kostenbesparingen in maatwerkvoorzieningen realiseren.

De ontwikkelroutes gericht op preventie zijn:

  • Vergroten van opgroeikansen
  • Bevorderen gezonde leefstijl van inwoners
  • Bevorderen regie woonsituatie van kwetsbare inwoners (beschermd wonen)
  • Bevorderen zelfstandig wonen ouderen
NaamJaar realisatie2022
6.2.2 Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten
Stand van zaken
status

Vergroten opvoed kansen

In het derde kwartaal van 2018 zijn de pilots praktijk ondersteuner Jeugd GGZ geëvalueerd. In het vierde kwartaal van 2018 volgt een beslissing over de voortzetting van deze pilots. We hebben onze aanpak op complexe scheidingen geïntensiveerd en ook vanuit de regio zijn hierop nieuwe initiatieven ontwikkeld zoals de scheidingscursus van de Raad voor de kinderbescherming waarin met de lokale toegang wordt samen gewerkt. Eind 2018 sluiten we met diverse activiteiten aan bij de landelijke week van de pleegzorg.

Beschermd thuis

Onze gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De gemeente Arnhem treedt voor de regiogemeenten op als budgethouder en trekker van de regionale samenwerking. Gestimuleerd door het rijk vindt een transformatie plaats van regionaal georganiseerde institutionele zorg naar lokaal georganiseerde zorg in de wijk.  Deze verandering vraagt voorbereiding op de lokale samenleving. Vanaf 2021 worden de middelen verdeeld over alle gemeenten. Een objectief verdeelmodel moet hiertoe nog worden opgesteld. Mogelijke gevolgen voor onze begroting zijn nog niet in beeld.

Zelfstandig wonen ouderen

In 2018 hebben wij een hulpkaart opgesteld en verspreid onder inwoners. Dit is een invulkaart voor inwoners met hun persoonlijke gegevens en voor hun belangrijke gegevens van mantelzorgers en hulporganisaties. Deze kaart draagt eraan bij dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen.

Eind 2018 stellen wij aansluitend op de beleidsnotitie 'Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder' een uitvoeringsagenda op. Daarin geven wij aan wat wij de komende jaren gaan doen op dit vlak.