Wat doen we?

Meer grip op financiën is essentieel om goed in te (kunnen) spelen op (toenemende) ondersteunings- en zorgvragen. Tegelijkertijd is er de wens om in de aanpak meer flexibiliteit in te bouwen om bijvoorbeeld (tijdelijke) initiatieven te honoreren en om budget te reserveren voor de inzet van subsidies en innovatie. Ook is het wenselijk om de verschuiving te realiseren van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen, waarbij we meer preventief en domeinoverstijgend te werk gaan: jeugd, maatschappelijke ontwikkeling, participatie en onderwijs.

NaamJaar realisatie2022
6.1.4 Vergroten grip op kosten
Stand van zaken
status

In 2018 zijn wij bezig om meer in control te komen in het Sociaal Domein met specifieke aandacht voor grip op de kosten.

Hieraan werkt een ambtelijke taskforce. We verwachten een blauwdruk voor een toekomstbestendige financiële inrichting en verantwoording eind kwartaal 4 van 2018.

In kwartaal 2 en 3 van 2018 hebben wij aansluitend op de beleidsnotitie 'Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder' een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin geven wij aan wat we de komende jaren gaan doen op dit vlak vanuit de ontwikkellijn 'vergroten grip op kosten'. Dit traject sluit aan bij de werkzaamheden van de taskforce.