Wat doen we?

Om de ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen, bij te sturen en te delen is het belangrijk instrumentarium te ontwikkelen om te monitoren. Het gaat hierbij onder andere om verhalen van inwoners, cliëntervaringen en kwantitatieve informatie.

NaamJaar realisatie2022
6.1.5 Versterken tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen
Stand van zaken
status

In 2018 stellen wij aansluitend op de beleidsnotitie  'Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder' een uitvoeringsagenda op. Daarin geven wij aan wat we de komende jaren gaan doen op dit vlak vanuit de ontwikkellijn 'tellen, luisteren en vertellen'. We gaan deze ontwikkellijn verder uitbreiden naar het hele sociaal domein. Daarbij benutten we de cliënt ervaringsonderzoeken, de ervaringen met de pilot 'data gedreven sturing' en de opbrengsten van de intensivering van de samenwerking tussen de RSD, het UWV en WSP.