Wat doen we?

Het voeren van eigen regie door inwoners staat of valt met de toegankelijkheid van informatie, advies, ondersteuning en zorg. Wij stellen daarom alles in het werk om ervoor te zorgen dat iemand die iets nodig heeft de kortste en snelste weg weet te vinden. Of iemand nu het adres van de lokale voetbalclub zoekt of acuut intensieve zorg nodig heeft, de weg naar het antwoord moet snel gevonden worden, zonder omwegen of onnodig oponthoud. Dit vraagt om een slimme inrichting van het hele veld en om adequate informatie hierover voor iedereen die dit aangaat.

NaamJaar realisatie2022
6.1.3 Vergroten toegankelijkheid informatie, advies, ondersteuning en zorg
Stand van zaken
status

Onze gebiedsteams bieden onze inwoners informatie en passende ondersteuning. Niet alle voorzieningen zijn even bekend bij inwoners en samenwerkingspartners. Er zijn verschillende sociale kaarten beschikbaar. Wij werken in 2018 aan een nieuwe, toegankelijke en goed doorzoekbare (digitale) sociale kaart.

In kwartaal 2 en 3 van 2018 hebben wij aansluitend op de beleidsnotitie  'Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder' een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin geven wij aan wat we de komende jaren gaan doen op dit vlak vanuit de ontwikkellijn 'toegankelijkheid van informatie, advies, ondersteuning en zorg'.