Wat doen we?

Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan te helpen. Wij richten ons hierbij op de doelgroep: mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt én op het werk fit maken van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De Regionale Sociale Dienst (RSD) is de netwerkorganisatie die in nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden (3 O's) invulling geeft aan ons beleid dat gericht is op een inclusieve arbeidsmarkt.

We starten een pilot met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) om te voorkomen dat mensen vanuit de Werkloosheidswet (WW) doorstromen naar de bijstand.

NaamJaar realisatie2022
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk
Stand van zaken
status

Nieuwe opdracht RSD 2018

U hebt op 4 juli 2018 een besluit genomen over de nieuwe opdracht voor de RSD. Met deze opdracht wordt geïnvesteerd in mensen (= het werk fit maken van mensen) en wij faciliteren de RSD hiervoor (= transformatie RSD tot netwerkorganisatie voor werk en participatie in de regio).

Verkenning optie mede-eigenaarschap onze gemeente in Scalabor
In het vierde kwartaal 2018 gaan wij de mogelijkheid van een eventueel mede-eigenaarschap van onze gemeente in het Arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor verder verkennen. Wij informeren u periodiek over de stand van zaken met betrekking tot deze verkenning.

Start Pilot UWV
Nadat u bij de kadernota 2018 hebt ingestemd met de pilot met het UWV zijn wij met de voorbereidingen gestart. In samenspraak met het UWV hebben wij een gezamenlijke pilot ontwikkeld. Deze is er op gericht om te voorkomen dat mensen vanuit de WW doorstromen naar de bijstand en om WW-ers zo snel mogelijk van de eventuele zorg te voorzien die nodig is.